လစဉ်အထူးကုန်စည်ခွန်၊ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်၊ သုံးလတစ်ကြိမ် ၀င်ငွေခွန် ပေးသွင်းခြင်းနှင့် သုံးလပတ် အထူးကုန်စည်ခွန် ကြေညာလွှာ တင်သွင်းခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ရမည့် နောက်ဆုံးရက် ဖြစ်ပါသည်။
10-04-2018
လစဉ်အထူးကုန်စည်ခွန်နှင့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်တို့ကို ပေးသွင်းရမည့်နောက်ဆုံးရက်ဖြစ်ပါသည်
10-04-2018
သုံးလပတ် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ကြေညာလွှာ တင်သွင်းရမည့် နောက်ဆုံးရက် ဖြစ်ပါသည်။
30-04-2018
သုံးလပတ်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ကြေညာလွှာ တင်သွင်းရမည့် နောက်ဆုံးရက်ဖြစ်ပါသည်
30-04-2018

Pages

လစဉ်အထူးကုန်စည်ခွန်နှင့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်တို့ကို ပေးသွင်းရမည့်နောက်ဆုံးရက်ဖြစ်ပါသည်။

သုံးလပတ်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ကြေညာလွှာ တင်သွင်းရမည့် နောက်ဆုံးရက်ဖြစ်ပါသည်။

နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှအပ ကျန်အခွန်ထမ်းများအတွက် နှစ်ချုပ်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ကြေညာလွှာနှင့် ဝင်ငွေကြေငြာလွှာတို့ကို တင်သွင်းရမည့် နောက်ဆုံးရက်ဖြစ်ပါသည်

သုံးလတစ်ကြိမ်ဝင်ငွေခွန်ပေးသွင်းခြင်း၊ သုံးလပတ်အထူးကုန်စည်ခွန်ကြေညာလွှာတင်သွင်းခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ရမည့်နောက်ဆုံးရက်ဖြစ်ပါသည်။