အထူးကုန်စည်ခွန် FAQ Accordion

အထူးကုန်စည်ဖြစ်သည့် ရေနံဆီ၊ ဓါတ်ဆီ၊ ဒီဇယ်ဆီ၊ ဂျက်လေယာဉ်ဆီများ ပြည်ပမှတင်သွင်းရာတွင် ပေးဆောင်ရမည့် အထူးကုန်စည်ခွန်နှင့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်မည်မျှကျသင့်ပါသနည်း။

ပြည်ပမှတင်သွင်းသည့် ရေနံဆီ၊ ဓါတ်ဆီ၊ ဒီဇယ်ဆီ၊ ဂျက်လေယာဉ်ဆီများသည် ၂၀၁၆ ခုနှစ်  ပြည်ထောင်စု၏အခွန်ကောက်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၁(က) အမှတ်စဉ် ၁၅ ရှိ အထူးကုန်စည်ဖြစ်သဖြင့် ပြည်ပမှတင်သွင်းခြင်းအတွက် တင်သွင်းစဉ်ကုန်းပေါ်ရောက်တန်ဖိုးပေါ်တွင် အထူးကုန်စည်ခွန် ၅% ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းအပြင် ၂၀၁၆ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အကောက် ဥပဒေပုဒ်မ ၁၄(ခ) အရ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ၅% ကျသင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်း ရေနံဆီ၊ ဓါတ်ဆီ၊ ဒီဇယ်ဆီ၊ ဂျက်လေယာဉ်ဆီများကို ပြည်တွင်း၌ ပြန်လည်ရောင်းချခြင်းအတွက် ၂၀၁၆ ခုနှစ်  ပြည်ထောင်စု၏အခွန်ကောက်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၄(ဂ) အရ  ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ၅% ကျသင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။ သို့ရာတွင် ပြည်ပသို့ပျံသန်းသည့် ခရီးစဉ်တွင် အသုံးပြုရန် ရောင်းချသည့် ဂျက်လေယာဉ်ဆီကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၄(က) အမှတ်စဉ် ၈၄ အရ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်မကျသင့်ပါ။

အထူးကုန်စည်မှာဥပဒေသစ်၊ အခွန်အသစ် ဟုတ်မဟုတ်သိလိုပါကြောင်း၊ အထူးကုန်စည်ခွန် ကောက်ခံရာတွင် သတင်းပေးပို့ပြီး၊ ဆုပေးဒဏ်ပေး မည်သို့ရှိပါကြောင်း သိရှိလို၍ မေးမြန်းခြင်း။

အထူးကုန်စည်ခွန်ဥပဒေမှာ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၏ ဥပဒေအမှတ် (၁၁) ဖြင့် ၁၈-၁-၂၀၁၆ တွင် အတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည့် ဥပဒေအသစ်ဖြစ်ပြီး၊ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာ နှစ်မှ စတင်အကျိုးသက်ရောက်ပါသည်။ အထူးကုန်စည်များအပေါ်တွင် ယခင်က ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်အဖြစ် ကောက်ခံခဲ့ပြီး ၁-၄-၂၀၁၆ နေ့မှစ၍အထူးကုန်စည်ခွန်အဖြစ် သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်း ကောက်ခံခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အထူးကုန်စည်ခွန်ဥပဒေအရ လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိပါက အထူးကုန်စည်ခွန်ဥပဒေပုဒ်မ ၂၂ မှ ၂၈ အထိ ပြစ်မှု ပြစ်ဒဏ်များကိုကျခံရမည်ဖြစ်ပြီး၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက် ဥပဒေပုဒ်မ ၄၀ တွင် ပြဋ္ဌာန်းထားသည့်အတိုင်း ပုဒ်မ ၂၂ (ဂ) အရ တပ်ရိုက်သည့် ဒဏ်ငွေမှ အထူးကုန်စည်တန်ဖိုး၏ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းကို သတင်းပေးတင်ပြသူကိုလည်းကောင်း၊ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းကို ရှာဖွေဖမ်းဆီးသည့်အဖွဲ့အားလည်းကောင်း ဆုကြေးငွေအဖြစ် ချီးမြှင့်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

ပြည်တွင်းရှိ အရက်၊ ဘီယာ၊ ဝိုင် ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ကိုင်သည့် လုပ်ငန်းအပေါ် အထူးကုန်စည်ခွန် ကောက်ခံခြင်းအား မည်သို့သတ်မှတ်ကောက်ခံပါကြောင်း သိလိုသဖြင့်မေးမြန်းခြင်း။

ပြည်တွင်းထုတ်လုပ်ရောင်းချသော အရက်၊ ဘီယာ၊ ဝိုင်များကဲ့သို့သော အထူးကုန်စည်များ ဖြစ်လျှင် မိမိပိုင်စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာနတွင်ဖြစ်စေ၊ အခြားသူအားအပ်နှံ၍ဖြစ်စေ ထုတ်လုပ်ခြင်းတို့ကိုဆိုလိုပါသည်။ ၎င်းအပြင် သဘာဝနည်းဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ဖန်တီးပြုပြင်သည့် နည်းဖြင့်ဖြစ်စေ ဝယ်ယူသူ၏တောင်းဆိုချက်အရ ရောစပ်ပြုပြင်ခြင်းမှတစ်ပါး ပေါင်းခံခြင်း၊ သန့်စင်ရန်နှင့် အနံ့အရသာဖြည့်စွက်ရန် ထပ်မံပေါင်းခံခြင်း၊ အချဉ်ဖောက်ခြင်း၊ ပုလင်းသွတ် ခြင်း၊ သောက်သုံးရန် ယမကာအဆင့်အတွက် လိုအပ်သည့်ပစ္စည်းများ ဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့် အခြားနည်း ပြုပြင်ခြင်းတို့လည်းပါဝင်ပါသည်။ အထူးကုန်စည်များအတွက် စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာနက ဖော်ပြသောရောင်းဈေးတန်ဖိုး သို့မဟုတ် ဈေးကွက်ပေါက်ဈေးအပေါ် အခြေပြု၍ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်နှင့် ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန စီမံခန့်ခွဲမှု ကော်မတီက ခန့်မှန်းသတ်မှတ်မည့် ရောင်းဈေးတန်ဖိုးနှစ်ရပ်အနက် များရာတန်ဖိုးငွေအပေါ် ၂၀၁၆ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၁(က)ပါ အခွန်နှုန်း ထားများအတိုင်း ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းအထူးကုန်စည်ခွန်အပါအဝင် ရောင်းဈေး အပေါ်၌ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ၅% ကိုလည်းတွက်ချက် ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

အထူးကုန်စည်ခွန်ကို မည်ကဲ့သို့သောဆောင်ရွက်မှု ပြုလုပ်သူများမှ ပေးဆောင်ရမည်နည်း။ မည်သည့်အချိန်တွင်ပေးဆောင်ရမည်နည်း။

  • အထူးကုန်စည်များကိုပြည်တွင်းသို့ တင်သွင်းခြင်းပြုလုပ်လျှင် တင်သွင်းသူက ကုန်စည်ကို ရွေးယူခြင်းမပြုမီ ပေးဆောင်ရပါမည်။
  • အထူးကုန်စည်များကို ပြည်တွင်း၌ ထုတ်လုပ်ခြင်းပြုလုပ်လျှင် ထုတ်လုပ်သူက ကုန်စည်ထုတ်လုပ်ရောင်းချသည့်လ၏ လကုန်ဆုံးပြီး (၁၀) ရက်အတွင်း ကျသင့်အထူးကုန်စည်ခွန်ကို ပေးဆောင်ရပါမည်။
  • အထူးကုန်စည်ခွန်ကျသင့်မည့် ကုန်စည်များအနက် ကုန်စည်(၄) မျိုးဖြစ်သော (၁) သဘာဝဓါတ်ငွေ့၊ (၂) ကျွန်းနှင့် သစ်မာသစ်လုံးများ၊ တစ်ဆယ်လက်မပတ်လည်နှင့်အထက်ကျွန်းနှင့် သစ်မာသစ်ခွဲ အရိုင်းထည်များ၊ (၄) အချောထည်များနှင့် လက်ဝတ်ရတနာများအား ပြည်ပသို့ တင်ပို့ခြင်းပြုလုပ်လျှင် တင်ပို့သူကပေးဆောင်ရပါမည်။
  • အခွန်မပေးဆောင်ရသေးသော အထူးကုန်စည်များကိုတွေ့ရှိလျှင် ကုန်စည်ကို ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာ အဖြစ်သိမ်းဆည်းမည်ဖြစ်ပြီး ကျသင့်သည့်ဒဏ်ငွေကို စစ်ဆေးတွေ့ရှိသည့်နေ့မှ (၇) ရက် အတွင်း လက်ဝယ်ထားရှိသူ (သို့) ပိုင်ဆိုင်သူက ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

၁။ Market Spider Myanmar Co.,Ltd သည် ထိုင်းနိုင်ငံရှိ Asia Connect International Limited နှင့်ပူးပေါင်း၍ “အဆင့်မြင့်ကျောက်မျက်ရတနာပြပွဲ ၂၀၁၈” အား (၃၀-၃-၂၀၁၈) မှ(၂-၄-၂၀၁၈) ရက်နေ့ထိ ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်သဖြင့် အဆိုပါပွဲတွင် ဟောင်ကောင်၊ ထိုင်း နိုင်ငံစသည်တို့မှ စိန်ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်များသည် လာရောက်ခင်းကျင်း ပြသမည်ဖြစ်သဖြင့် ပြပွဲတွင်ရောင်းချမည့် ကျောက်မျက်ရတနာများအတွက် ကောက်ခံ ရမည့် (ကုန်သွယ်ခွန်၊ အထူးကုန်စည်ခွန်) များ၏ ကောက်ခံ ရမည့် နှုန်းထားများအား သိရှိလို၍မေးမြန်းခြင်း။

ပြပွဲတွင်ရောင်းချမည့် ကျောက်မျက်ရတနာများအတွက်ကောက်ခံရမည့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်၊ အထူးကုန်စည်ခွန်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၁ (က) ဇယားပါနှုန်းထားများအရ “ကျောက်စိမ်းအရိုင်းထည်များ အပေါ် ၁၅ % ၊ ပတ္တမြား ၊ နီလာနှင့် အခြား အဖိုးတန်ကျောက်မျက်ရတနာ အရိုင်းထည်များအပေါ် ၁၀%၊ ကျောက်စိမ်း၊ ပတ္တမြား၊ နီလာနှင့် အခြားအဖိုးတန်ကျောက်မျက် ရတနာအချောထည်များ၊ လက်ဝတ်ရတနာတွင် စွဲကပ်ထားသည့် ကျောက်စိမ်း၊ ပတ္တမြား၊ နီလာနှင့်အခြားအဖိုးတန် ကျောက်မျက်ရတနာ အချောထည် များအပေါ် ၅ % ” အထူးကုန်စည်ခွန် ကျသင့်မည် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ အထူးကုန်စည်ခွန် အပါအဝင် ရောင်းရငွေအပေါ်တွင် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ၅ % ကျသင့်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ခန်းမငှားရမ်းသည့် ဝန်ဆောင်မှုအတွက် ကုန်သွယ် လုပ်ငန်းခွန် ၅% ကျသင့်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက် ဥပဒေပုဒ်မ ၁၄(ခ) အရ စိန်ကို ပြည်ပမှတင်သွင်းရောင်းချခြင်း၊ ပြည်တွင်း၌ ပြန်လည် ရောင်းချခြင်းဖြစ်ပါက ရောင်းရငွေအပေါ် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ၅ % ကျသင့်မည်ဖြစ် ပါသည်။

Pages