အထူးကုန်စည်ခွန် FAQ Accordion

စီးကရက်၊ အရက်၊ ဘီယာ၊ ဝိုင် ထုတ်လုပ်ရန်  ပြည်ပမှကုန်ကြမ်းတင်သွင်း၍ ကုန်ချောထုတ် လုပ်ရောင်းချသည့်ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် အခွန်စည်းကြပ်ခံယူနိုင်ရန် မည်သို့ဆောင်ရွက်ရမည်နည်း။ အခွန်ခုနှိမ်ခွင့်ရှိပါသလား။

စီးကရက်၊ အရက်၊ ဘီယာ၊ ဝိုင် ထုတ်လုပ်ရောင်းချခြင်းအတွက် အထူးကုန်စည်ခွန် ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၅(က) အရ ထုတ်လုပ်သူသည် သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ ဝင်ငွေခွန်စည်းကြပ်ခံယူမည့် သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံးတွင် ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းမစတင်မီ ၃ လကြိုတင်၍ လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်ခြင်းကို ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပြီး ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၁(က) အရလည်း လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင် လျှောက်ထားရမည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အကောက်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၆(က) အရ အထူးကုန်စည်ထုတ်လုပ်ရောင်းချသည့်လ၏ လကုန်ဆုံးပြီး (၁၀) ရက်အတွင်းကျသင့် အခွန်ကိုပေးဆောင်ရမည့်အပြင် ယင်းလအတွက် ကြေညာလွှာကို ပေးပို့ရမည်ဖြစ်ပြီး အထူးကုန်စည်ခွန်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၇ အရ အခွန်စည်းကြပ် ခံယူရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အတူ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၂(က) အရ သုံးလတစ်ကြိမ် ကြေညာလွှာတင်သွင်းခြင်း၊ လစဉ် (၁၀) ရက်အတွင်း ကျသင့်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ကို ပေးဆောင် ရခြင်းနှင့် ၃ လတစ်ကြိမ် ကြိုတင်ဝင်ငွေခွန်ပေးသွင်းခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်သည်။ အထူးကုန်စည်ခွန် ဥပဒေပုဒ်မ (၁၁) အရ အခွန်ခုနှိမ်ရာတွင် ထုတ်လုပ်သည့် အထူးကုန်စည် ရောင်းချမှုအပေါ် ကျသင့်သည့်အထူးကုန်စည်မှ ယင်းအထူးကုန်စည် ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်း အလို့ငှာ ပြည်တွင်းသို့ ကိုယ်တိုင်ဝယ်ယူတင်သွင်း သော  အထူးကုန်စည်များ၏ ကုန်းပေါ်ရောက် တန်ဖိုးအပေါ် ပေးဆောင်ခဲ့ရသည့်အထူးကုန်စည်ခွန်၊ ပြည်တွင်း၌ အထူးကုန်စည်ထုတ်လုပ်သူထံမှ ဝယ်ယူသောအထူးကုန်စည်များအတွက် ပေးဆောင်ခဲ့ရသော အထူး ကုန်စည်ခွန်တို့ကိုသာ ခုနှိမ်ခွင့်ရမည်ဖြစ်သည်။ အလားတူပြည်ပမှတင်သွင်းစဉ် ကုန်းပေါ်ရောက်တန်ဖိုးအပေါ် ပေးဆောင်ခဲ့ရသော ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်အတွက်လည်းကောင်း၊ ပြည်တွင်းမှကုန်စည်ထုတ်လုပ်ရန် ဝယ်ယူခဲ့သောကုန်ကြမ်းများအပေါ် ပေးဆောင်ခဲ့ရသောကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်အတွက်လည်းကောင်း  ထုတ်လုပ်ရောင်းချစဉ် ကျသင့်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်၌ ခုနှိမ်ခွင့်ရမည်ဖြစ်သည်။

ပြည်တွင်းရှိ ကုမ္ပဏီတစ်ခုသည်ပြည်ပမှ ဓါတ်ဆီ၊ ဒီဇယ်ဆီ၊ ဂျက်လေယာဉ်ဆီများ တင်သွင်းရာတွင် ပေးဆောင်ရမည့် အထူးကုန်စည်ခွန်အား သိရှိလို၍မေးမြန်းခြင်း။

ဓါတ်ဆီ၊ ဒီဇယ်ဆီ၊ ဂျက်လေယာဉ်ဆီများသည် ၂၀၁၆ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အကောက် ဥပဒေပုဒ်မ၁၁(က) အမှတ်စဉ် ၁၅ရှိ အထူးကုန်စည်ဖြစ်သဖြင့်ပြည်ပမှ တင်သွင်းခြင်းအတွက် တင်သွင်းစဉ် ကုန်းပေါ်ရောက်တန်ဖိုးဖြစ်သည့် အကောက်ခွန်စည်းကြပ်တန်ဖိုး၊ အကောက်ခွန်နှင့် ကုန်ချစရိတ်ပေါင်းအပေါ်တွင် အထူးကုန်စည်ခွန် ၅ % ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

ပြည်ပမှတင်သွင်းသည့် ဓာတ်ဆီ၊ ဒီဇယ်ဆီ၊ ဂျက်လေယာဉ်ဆီကို ပြည်တွင်း၌ပြန်လည်ရောင်းချခြင်းအပေါ် မည်သည့်အချိန်တွင်မှတ်ပုံတင်ရမည်နည်း။ အခွန်ခုနှိမ်ခွင့် ရှိပါသလား။

ဓာတ်ဆီ၊ ဒီဇယ်ဆီ၊ ဂျက်လေယာဉ်ဆီကို ပြည်ပမှတင်သွင်း၍ ပြည်တွင်း၌ပြန်လည်ရောင်းချခြင်းသည် အထူးကုန်စည်ကိုတင်သွင်းခြင်းဖြစ်သဖြင့် အထူးကုန်စည်ခွန်ဥပဒေပုဒ်မ(၁၅) အရ မှတ်ပုံတင်ရာတွင် ဘဏ္ဍာနှစ် အတွင်းအစောဆုံးတင်သွင်းသည့် အထူးကုန်စည်ကို အကောက်ခွန်ဆိုင်ရာရှင်းလင်းထုတ်ယူခြင်းမပြုမီ အချိန်တွင်လည်းကောင်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ကုန်ဆုံးပြီး နောက်ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် အထူးကုန်စည်ခွန်တင်သွင်းခြင်းကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပါက ထပ်မံ၍လည်းကောင်း သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံးတွင် အထူးကုန်စည်ခွန် မှတ်ပုံတင်ရမည်ဖြစ်သည့်အပြင် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၁(က)အရ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် မှတ်ပုံတင်ရမည်ဖြစ်သည်။ အထူးကုန်စည်ကိုပြည်ပမှတင်သွင်း၍ ပြန်လည်ရောင်းချခြင်း အတွက် ၂၀၁၆ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၁(က)အရ ကုန်းပေါ်ရောက်တန်ဖိုးအပေါ်တွင် ယှဉ်တွဲဖော်ပြပါနှုန်းများအတိုင်း အထူးကုန်စည်ခွန်ကျသင့်စေမည့်အပြင် ပုဒ်မ ၁၄(ခ) အရ အထူးကုန်စည်ခွန် အပါအဝင်ဖြစ်သော ကုန်းပေါ်ရောက်တန်ဖိုးအပေါ်တွင် ၅ % ဖြင့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ကျသင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ဓါတ်ဆီ၊ ဒီဇယ်ဆီ၊ ဂျက်လေယာဉ်ဆီကို ပြည်တွင်း၌ ပြန်လည်ရောင်းချရာတွင် အထူးကုန်စည်ခွန်ကျသင့်ခြင်းမရှိပါ။ သို့ရာတွင် ထိုကဲ့သို့ ပြန်လည်ရောင်းချခြင်းအတွက် ရောင်းရငွေအပေါ် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ၅ % ကျသင့်မည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ကျသင့်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်မှ ပြည်ပမှတင်သွင်းစဉ်က ပေး ဆောင်ခဲ့ရသော ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ၅% ကို ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် စည်းမျဉ်း ၄၂ အရ ပတခ(ကသခ)-၃၂၊ ပတခ(ကသခ)- ၃၃ တို့ဖြင့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ခုနှိမ်ခွင့်ရရှိနိုင်ပါ မည်။

ပြည်တွင်းရှိ ကုမ္ပဏီတစ်ခုက ဆေးရွက်ကြီးများအား ပြည်ပသို့တင်ပို့ရောင်းချပါက အထူးကုန်စည်ခွန် မည်မျှကျသင့်မည်ကို သိရှိလို၍ မေးမြန်းခြင်း။

ဆေးရွက်ကြီးမှာ အထူးကုန်စည်အမျိုးအစားဖြစ်၍ ၄င်းအားပြည်ပသို့တင်ပို့ ရောင်းချခြင်းအပေါ် ၂၀၁၆ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၁ ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ သုညရာခိုင်နှုန်းဖြင့် အထူးကုန်စည်ခွန် ကျသင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။

ပြည်တွင်းရှိကျောက်မျက်တူးဖော်ထုတ်လုပ်ရောင်းချသည့် ကုမ္ပဏီတစ်ခုက ကုမ္ပဏီမှ တူးဖော်ရရှိသည့် ကျောက်စိမ်းအရိုင်းထည်များကို ရောင်းချရာတွင်အထူးကုန်စည်နှုန်းထား မည်သို့သတ်မှတ်ကောက်ခံပါကြောင်းနှင့် မည်ကဲ့သို့ဆောင်ရွက်ထားရပါကြောင်း သိလိုသဖြင့်မေးမြန်းခြင်း။

ကျောက်မျက်တူးဖော်ထုတ်လုပ်ရောင်းချသည့် ကုမ္ပဏီသည် အထူးကုန်စည်ဖြစ်သည့် ကျောက်စိမ်းအရိုင်း ထုတ်လုပ်ရောင်းချခြင်းအတွက် အထူးကုန်စည်ခွန်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၅(က) အထူးကုန်စည်ခွန် မှတ်ပုံတင်ခြင်းအား သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးထံတွင် မှတ်ပုံတင်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၁ (က) အမှတ်စဉ် (၁၂) အရ ကျောက် စိမ်း၊ ပတ္တမြား ၊ နီလာ ၊ မြ ၊ စိန်နှင့် အခြား အဖိုးတန်ကျောက်မျက်ရတနာ အရိုင်းထည်များ ရောင်းရငွေအပေါ်တွင်အထူးကုန်စည်ခွန်  ၂၀ % ကျသင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ပြည်တွင်း၌ ထုတ်လုပ်ရောင်းချသည့် အထူးကုန်စည် ကျောက်စိမ်းအရိုင်းများ ရောင်းချရငွေအပေါ် အထူးကုန်စည်ခွန် ဥပဒေပုဒ်မ ၈ ပုဒ်မခွဲ ( က ) (၂) အရ ရောင်းချသည့်လ၏ လကုန်ဆုံးပြီး (၁၀) ရက်အတွင်း အထူးကုန်စည်ခွန်ကို ပေး ဆောင်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ၄င်းပြင် သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးထံ အထူးကုန်စည်ခွန်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၆(က)အရ ရောင်းချသည့်လအတွက် အထူးကုန်စည်ထုတ် လုပ်ရောင်းချခြင်းကြေညာလွှာကို လစဉ်ပေးပို့ခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ထားရပါမည်။

Pages