အထူးကုန်စည်ခွန် FAQ Accordion

စီးကရက်၊ အရက်၊ ဝိုင်တို့ကို ဝယ်ယူရာတွင် အခွန်ပေးဆောင်ထားသောကုန်စည် ဟုတ်/ မဟုတ် မည်သို့သိရှိနိုင်ပါမည်နည်း။

စီးကရက်၊ အရက်၊ ဝိုင်တို့တွင် အခွန်ပေးဆောင်ပြီးသောကုန်စည်ဖြစ်ကြောင်း အထောက်အထားအဖြစ် ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနမှ အထူးကုန်စည်အမျိုးအစား၊ အရွယ်အစားအလိုက် သတ်မှတ်ထားသည့် အခွန်အမှတ်တံဆိပ်များပါရှိလျှင် အထူးကုန်စည်ခွန်ပေးဆောင်ထားသော ကုန်စည်ဖြစ်ပါသည်။ အခွန်အမှတ်တံဆိပ်များကပ်နှိပ်ရန် ပျက်ကွက်လျှင်သော်လည်းကောင်း၊ ကပ်ထားသော်လည်းသတ်မှတ်ထားသည့် အခွန်အမှတ်တံဆိပ်အမျိုးအစားအလိုက် မှန်ကန်မှု မရှိလျှင်သော်လည်းကောင်း အထူးကုန်စည်ခွန်ပေးဆောင်ထားခြင်းမရှိသော ကုန်စည်အဖြစ် မှတ်ယူရမည်။

အထူးကုန်စည်ခွန်ဥပဒေပုဒ်မ ၃ ပုဒ်မခွဲ (ဂ) အရ နောက်ဆက်တွဲဇယား အမှတ်စဉ် (ဂ) တွင်ဖော်ပြ ထားသည့် အရက်၊ ဘီယာ၊ ဝိုင်များတွင် တိုင်းရင်းသားရိုးရာအရ အသုံးပြုသည့် အဖျော်ယမကာများ (ဥပမာ-ထန်းရည်၊ ကဇော်၊ ခေါင်ရည်၊ စပ်ပီ)တို့သည် အထူးကုန်စည် တွင်ပါဝင်ခြင်း ရှိပါသလား။

အရက်၊ ဘီယာ၊ ဝိုင်များတွင် တိုင်းရင်းသားရိုးရာအရ အသုံးပြုသည့် (ဥပမာ-ထန်းရည်၊ ကဇော်၊ ခေါင်ရည်၊ စပ်ပီ) တို့သည် အထူးကုန်စည်တွင် ပါဝင်ခြင်းမရှိပါ။

နိုင်ငံတော်၏လိုအပ်ချက်အရ တပ်မတော်တွင် အဆောက်အဦများဆောက်လုပ်ရန်အတွက် ရောင်းချပေးရန် ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှ သစ်မာ၊ သစ်လုံး၊ သစ်ခွဲသားများထုတ်လုပ်ခြင်းအပေါ် အခွန်ပေးဆောင်ရခြင်း ရှိ/ မရှိနှင့် လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်ရန် လိုအပ်ပါသလား။

နိုင်ငံတော်၏လိုအပ်ချက်အရ တပ်မတော်တွင် အဆောက်အဦများဆောက်လုပ်ရန်အတွက် ထုတ်လုပ်ခြင်းဖြစ်သော်လည်း တစ်ဆယ်လက်မပတ်လည်အောက် ကျွန်းနှင့် သစ်မာ၊ သစ်ခွဲ သားများကို ထုတ်လုပ်ခြင်းဖြစ်ပါက အထူးကုန်စည်ခွန်မကျသင့်ပါ။  ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် သာကျသင့်မည်ဖြစ်ပြီး တစ်ဆယ်လက်မပတ်လည်နှင့်အထက် ကျွန်းနှင့် သစ်မာ၊ သစ်ခွဲသား များဖြစ်ပါက၂၀၁၆ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၁(က) အရ ယှဉ်တွဲပါ နှုန်းများအတိုင်း အထူးကုန်စည်ခွန်ကျသင့်မည်ဖြစ်သည်။ အထူးကုန်စည်ကို နိုင်ငံတော်အတွင်း ထုတ်လုပ်ခြင်း ၊ ပြည်ပမှတင်သွင်းခြင်း၊ ပြည်ပသို့တင်ပို့ခြင်းအတွက် အထူးကုန်စည်ခွန်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၅ အရ မှတ်ပုံတင်ရာတွင် နိုင်ငံပိုင်အဖွဲ့ အစည်းများနှင့် အကျုံး ဝင်ခြင်းမရှိသော်လည်း သမဝါယမပိုင်နှင့် ပုဂ္ဂလိကပိုင်ကဏ္ဍများသည် မှတ်ပုံတင်ရမည်ဖြစ် သဖြင့် အဆိုပါသစ်ထုတ်လုပ်သောကုမ္ပဏီသည် မှတ်ပုံတင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

ပြည်တွင်း၌ သဘာဝဓါတ်ငွေ့ ထုတ်လုပ်ပြီးပြည်ပသို့တင်ပို့ခြင်းအပေါ် မှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ် ပါသလား၊ အခွန်ခုနှိမ်ခွင့် ရှိပါသလား။

အထူးကုန်စည်ကို ပြည်ပသို့တင်ပို့သူသည် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း အစောဆုံးတင်ပို့သည့် အထူးကုန်စည်ကို အကောက်ခွန်ဆိုင်ရာရှင်းလင်းတင်ပို့ခြင်း မပြုမီ ဝင်ငွေခွန်စည်းကြပ်ခံယူ မည့် အခွန်ရုံးတွင် မှတ်ပုံတင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ခုနှိမ်ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပြည်ပသို့တင်ပို့ရောင်းချမှုအပေါ် ကျသင့်သည့်အထူးကုန်စည်ခွန်မှ ယင်းအထူးကုန်စည်ကိုပြည်ပသို့ တင်ပို့ရောင်းချမှုလုပ်ငန်းအလို့ငှာ ပြည်တွင်းသို့ကိုယ်တိုင်ဝယ်ယူတင်သွင်းသောအထူးကုန်စည်များ၏ ကုန်းပေါ်ရောက်တန်ဖိုးအပေါ်ပေးဆောင်ခဲ့ရသည့် အထူးကုန်စည်ခွန်၊ ပြည်တွင်း၌ အထူးကုန်စည် ထုတ်လုပ်သူထံမှ ဝယ်ယူသောအထူးကုန်စည်များအတွက် ပေးဆောင်ခဲ့ရသောအထူးကုန်စည် ခွန်တို့ကို ခုနှိမ်ခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။

ဆေးပြင်းလိပ်၊ ဆေးပေါ့လိပ် ထုတ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်းအနေဖြင့် တစ်နှစ်အတွင်းဝင်ငွေ ကျပ် သိန်း ၁၈၀ အထိသာရရှိသဖြင့် မှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်ပါသလား။

၂၀၁၆ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၂ အရ သတ်မှတ်ထားသော ရောင်းရငွေပမာဏ ကျပ်သိန်း ၂၀၀ ကျော်လွန်ခြင်းမရှိသည့် ဆေးပေါ့လိပ်၊ ဆေးပြင်းလိပ်၊ ဆေးရွက်ကြီးထုတ်လုပ်သည့် လုပ်ငန်းများအနေဖြင့် အထူးကုန်စည်ခွန်မှတ်ပုံတင်ရန် လိုအပ် ခြင်းမရှိသော်လည်း ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၁(က) အရ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် မှတ်ပုံတင်ရမည်ဖြစ်သည်။

Pages