အထူးကုန်စည်ခွန် FAQ Accordion

Double Cab 4 Door Pickup ကားများ တင်သွင်းခြင်းအပေါ် အထူးကုန်စည်ခွန်ကျသင့် ခြင်း ရှိပါသလား။

ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၁ (က) အမှတ်စဉ် ၁၄ တွင် “Double Cab4 Door Pickup မှအပ 1800 CC အထက် ဗင်ကားများ၊ ဆလွန်း၊ ဆီဒင်နှင့် ဝက်ဂွန် (Estate Wagon) ကားများ၊ ကူပေး (Coupe) ကားများ”ဟုပြဋ္ဌာန်းထားပါသဖြင့် Double Cab 4 Door Pickup ကားများတင်သွင်းခြင်းအပေါ် အထူးကုန်စည်ခွန်မကျသင့်ပါ။    အဆိုပါကားများ တင်သွင်းခြင်းအတွက် ကုန်းပေါ်ရောက်တန်ဖိုးအပေါ်တွင် ၅ % ဖြင့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်း ခွန်ကျသင့်မည်ဖြစ်သည်။

အထူးကုန်စည်များကို ကြွေးစနစ်ဖြင့်ထုတ်လုပ်ရောင်းချလျှင် အထူးကုန်စည်ခွန်ကိုမည်သည့် အချိန်တွင်ပေးဆောင်ရမည်နည်း။ ရောင်းရငွေရရှိသည့်အချိန်တွင် ပေးဆောင်ရမည်လား။ ကုန်စည်ရောင်းရသည့်လတွင် ပေးဆောင်ရမည်လား။ ပေးဆောင်ရမည့်အခွန်ကို သတ်မှတ် ကာလအတွင်းပေးဆောင်ရန်ပျက်ကွက်ပါက မည်သို့အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းခံရမည်နည်း။

ရောင်းချခြင်းဆိုရာတွင် အထူးကုန်စည်ကို လက်ငင်းစနစ်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ အကြွေးစနစ်ဖြင့်ဖြစ် စေ၊ ဆိုင်ငံ့စနစ်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ကြိုတင်အရောင်းစနစ်ဖြင့်ဖြစ်စေ ရောင်းချခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ အထူးကုန်စည်ခွန်ဥပဒေပုဒ်မ ၈ ပုဒ်မခွဲ (က) ပုဒ်မခွဲငယ် (၂) အရ အထူးကုန်စည်ထုတ်လုပ် ရောင်းချသည့် လကုန်ဆုံးပြီး (၁၀) ရက်အတွင်း အထူးကုန်စည်ခွန်ပေးဆောင်ရမည်။ သတ်မှတ် ကာလအတွင်းပေးဆောင်ရန်ပျက်ကွက်ပါက အထူးကုန်စည်ခွန်ဥပဒေပုဒ်မ ၂၂ ပုဒ်မခွဲ (ဃ) အရ ပေးဆောင်ရမည့်အခွန်၏ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းကိုဒဏ်ငွေအဖြစ် ပေးဆောင်ရမည်။

အခွန်အမှတ်တံဆိပ်ကပ်နှိပ်ရောင်းချရမည့် အထူးကုန်စည်များအား အခွန်အမှတ်တံဆိပ်များ ကို မည်သည့်အချိန်တွင်ကပ်နှိပ်ရမည်နည်း။ ကပ်နှိပ်ရန်ပျက်ကွက်ပါက မည်သို့အရေးယူခြင်း ခံရမည်နည်း။

အထူးကုန်စည်များအားဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းမပြုမီ အခွန်အမှတ်တံဆိပ်များကပ်နှိပ်ရမည်။ ကပ်နှိပ်ရန်ပျက်ကွက်ပါက အထူးကုန်စည်ခွန်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၂ ပုဒ်မခွဲ (စ) အရ အခွန်အမှတ် တံဆိပ်ကပ်နှိပ်ရန်ပျက်ကွက်သည့် အထူး ကုန်စည်တန်ဖိုး၏ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းကို ဒဏ်ငွေအဖြစ် ပေးဆောင်ရမည်။

အထူးကုန်စည် ထုတ်လုပ်သူတစ်ယောက်အနေဖြင့် မှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားရမည့်အချိန်ကို မသိရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်စေ၊ မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးမှ မှတ်ပုံတင်ရန် အကြောင်းကြားစာ မရရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်စေ မှတ်ပုံ တင်ရန်  ပျက်ကွက်ပါက မည်သို့အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းခံရမည်နည်း။

အထူးကုန်စည် ထုတ်လုပ်သူတစ်ယောက်သည် အထူးကုန်စည်ခွန်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၅အရ သက်ဆိုင်ရာနှစ်အတွင်း မှတ်ပုံတင်ရန် ပျက်ကွက်ပါက အထူးကုန်စည်ခွန်ဥပဒေပုဒ်မ ၂၂ ပုဒ်မခွဲ (က) အရ ကျပ်သိန်း ၅၀ ကို ဒဏ်ငွေအဖြစ် ပေး ဆောင်ရမည်။

အခွန်ထမ်းဆောင်ထားခြင်းမရှိသောအထူးကုန်စည်များကို ဝယ်ယူမိပါကမည်သည့် အကျိုး ဆက်များဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါသနည်း။

အခွန်ထမ်းဆောင်ထားခြင်းမရှိသော အထူးကုန်စည်များကိုဝယ်ယူလျှင် အခွန်မပေးဆောင်ရသေးသော အထူးကုန်စည်များကို လက်ဝယ်ထားရှိသူ (သို့မဟုတ်) ပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်သောကြောင့် အထူးကုန်စည်ခွန်ဥပဒေပုဒ်မ ၂၂ ပုဒ်မခွဲ (ဂ) အရ ယင်းကုန်စည်တန်ဖိုး၏ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း ပေးဆောင်ရမည့်အပြင် ယင်းကုန်စည်များကိုပြည်သူ့ဘဏ္ဍာအဖြစ် သိမ်းယူခြင်းခံရမည် ဖြစ် ပါသည်။

Pages