တံဆိပ်ခေါင်းခွန် FAQ Accordion

MIC ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိထားသော ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှသိရှိလိုသည်မှာ ၄င်းတို့၏လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု များအပေါ် နှစ်ချုပ်ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်းရေးဆွဲရာတွင် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ပြောင်းလဲခြင်း ရှိ/မရှိ သိရှိလိုခြင်း။

၂၀၁၈ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁။ (ဂ) အရ နှစ်၊ ဝင်ငွေနှစ် သို့မဟုတ် ရောင်းရငွေ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုရငွေရရှိသော နှစ် ဆိုင်ရာ ပြဌာန်းချက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်နှင့်အညီဖြစ်သည်။ နိုင်ငံပိုင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှအပ ကျန်အခွန်ထမ်းအားလုံးအတွက် ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့မှ မတ်လ ၃၁ ရက် နေ့အထိကာလအတိုင်း ဆက်လက်ထားရှိရမည်။

 

ပြည်တွင်းရှိ ကုမ္ပဏီတစ်ခုကထိုင်းနှင့် ဖက်စပ်လုပ်ကိုင်သည့် ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှ ဆေးရုံဆောက် လုပ်၍ ဆေးရုံသုံးပစ္စည်းများကို ထိုင်းနိုင်ငံမှ ဝယ်ယူတင်သွင်း လာခြင်းအပေါ် ထိုင်းနိုင်ငံတွင် အခွန်ပေးဆောင်ခဲ့ရသဖြင့် ထိုင်း-မြန်မာ အခွန်နှစ်ထပ်မကျသင့်စေရေး အတွက် DTA စာချုပ်ပါ အခွန်ရာခိုင်နှုန်းများ ခံစားလိုပါသဖြင့် မည်သို့လျှောက်ထားရမည်ကို သိရှိလိုသဖြင့် မေးမြန်း ခြင်း။

ပြည်တွင်းရှိ ကုမ္ပဏီတစ်ခုကထိုင်းနှင့် ဖက်စပ်လုပ်ကိုင်သည့် ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှ ဆေးရုံ ဆောက်လုပ်၍ ဆေးရုံသုံးပစ္စည်းများကို ထိုင်းနိုင်ငံမှ ဝယ်ယူတင်သွင်းလာခြင်းအပေါ် ထိုင်းနိုင်ငံ တွင် အခွန်ပေးဆောင်ခဲ့ရသဖြင့် ထိုင်း - မြန်မာ အခွန်နှစ်ထပ်မကျသင့်စေရေး အတွက် DTA စာချုပ်ပါ အခွန်ရာခိုင်နှုန်းများခံစားလိုလျှင်အောက်ပါ အချက်များကို တင်ပြရမည်ဖြစ်ပါသည်။

(က)  လျှောက်ထားလိုသူ ပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီက ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် လုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်သော ရှင်းလင်းဖော်ပြချက်နှင့် လျှောက်ထားလိုသူက မည်သည့် DTA  ၏ Article အရ DTA  အခွင့်အရေးခံစားလို ပါကြောင်း ကိုယ်တိုင်ရေးလျှောက်လွှာ

(ခ)   ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ပါက လျှောက်ထားခွင့်ရှိသူ၏ တရားဝင်ကိုယ်စား လှယ်လွှဲစာ

(ဂ)   ချုပ်ဆိုထားသည့်စာချုပ်

(ဃ)  လျှောက်ထားလိုသည့် ပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီသည် မည်သည့် နိုင်ငံ၏အခွန်ထမ်း ဖြစ်ကြောင်း သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံ အခွန်ဌာန၏ ထောက်ခံချက်

(င)   ကုမ္ပဏီ၏ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ

အခွန်ထမ်းသည် အထက်ပါ အထောက်အထားများနှင့်အတူ သက်ဆိုင်ရာ အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံးသို့ တင်ပြ လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်ပါသည်။

ကုမ္ပဏီတစ်ခုသည် မိခင်ကုမ္ပဏီကြီးသို့ ကုမ္ပဏီပိုင် ပြောင်းရွှေ့နိုင်သောပစ္စည်းနှင့် မရွှေ့ မပြောင်းနိုင်သော ပစ္စည်းများလွှဲပြောင်း၊ ရောင်းချမည်ဖြစ်ရာ ထိုပစ္စည်းလွှဲစာချုပ်အပေါ် တွင် တံဆိပ်ခေါင်းခွန်မည်မျှထိုက်သင့်မည်ကို သိရှိလို၍ မေးမြန်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ကုမ္ပဏီတစ်ခုသည် မိခင်ကုမ္ပဏီကြီးသို့ ကုမ္ပဏီပိုင်  မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်းများ လွှဲပြောင်း၊ ရောင်းချခြင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံတံဆိပ်ခေါင်းအက်ဥပဒေ နောက်ဆက်တွဲဇယား (၁) အမှတ်စဉ် (၂၃) ပါပစ္စည်းလွှဲပြောင်းခြင်း စာချုပ်စာတမ်းတွင် အကျုံးဝင်ပါသဖြင့် ထိုငွေပမာဏ (သို့မဟုတ်) တန်ဖိုးအပေါ်တွင် ၂% နှင့် အပိုတံဆိပ်ခေါင်းခွန် ၂% စုစုပေါင်း ၄ % ထမ်းဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကုမ္ပဏီပိုင် ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်းများကို စာချုပ်ချုပ်ဆို ၍လွှဲပြောင်းရောင်းချလျှင် ယင်းစာချုပ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံတံဆိပ်ခေါင်း အက်ဥပဒေနောက် ဆက်တွဲဇယား (၁) အမှတ်စဉ် (၆၂) အရ ပစ္စည်းလွှဲစာချုပ်ဖြစ်ပါသဖြင့် တန်ဖိုးအပေါ်တွင် တံဆိပ်ခေါင်းခွန် ၂% ထမ်းဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သည့်ပစ္စည်း လွှဲပြောင်း ရောင်းချသည့် ပစ္စည်းလွှဲစာချုပ်တွင် အပိုတံဆိပ်ခေါင်းခွန်ထမ်းဆောင်ရန် တာဝန်မရှိပါ။ မြန်မာနိုင်ငံတံဆိပ်ခေါင်း အက်ဥပဒေပုဒ်မ ၂၉ အရ ပစ္စည်းလွှဲစာချုပ်စာတမ်း နှင့်ပတ်သက် ၍ တံဆိပ်ခေါင်းခွန် ထမ်းဆောင်ရန်တာဝန်ရှိသူမှာ ဝယ်ယူသူဖြစ်ပါသည်။

 

 

 

ပြည်တွင်းရှိကုမ္ပဏီတစ်ခုသည် မြေပိုင်ရှင်လုပ်ငန်းရှင်ထံမှ စက်ရုံမြေနေရာအား ပထမနှစ် (၅၀)၊ ထပ်မံ၍ (၁၀)နှစ် (၂) ကြိမ်သက်တမ်းတိုးငှားယူရန် မြေငှားစာချုပ်ချုပ်ဆိုရာတွင် တံဆိပ်ခေါင်းခွန် မည်မျှထမ်းဆောင်ရမည်ကို သိရှိလိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ပြည်တွင်းရှိကုမ္ပဏီတစ်ခုသည် မြေပိုင်ရှင်လုပ်ငန်းရှင်ထံမှ စက်ရုံမြေနေရာအား ပထမနှစ် (၅၀) ၊ ထပ်မံ၍ (၁၀) နှစ် (၂) ကြိမ်သက်တမ်းတိုးငှားယူရန် မြေငှားစာချုပ်ချုပ်ဆိုရာတွင် အဆိုပါ မြေငှားရမ်းခြင်းစာချုပ်အပေါ် တံဆိပ်ခေါင်းခွန်အက်ဥပဒေ နောက်ဆက်တွဲဇယား (၁)အမှတ်စဉ် ၃၅(က) (၃)အရ အငှားစာချုပ်မှာ (၃) နှစ်ထက်ကျော်လွန်သော ကာလအပိုင်း အခြားအတွက်ဖြစ်သည့် သဘောသက်ရောက်လျှင် သတ်မှတ်ထားသည့် နှစ်စဉ် ပျမ်းမျှရရန် ရှိသော ငှားရမ်းခသင့်ငွေ ပမာဏအပေါ် တံဆိပ်ခေါင်းခွန်မှာ ၂% ဖြစ်ပါသည်။

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ပုံနှိပ်ဖတ်စာအုပ်များတင်ဒါခေါ်၍ လုပ်ငန်းအပ်နှံရာတွင် ဇူလိုင်လ ဆန်းတွင် စာချုပ်ချုပ်ဆိုသည့်အပေါ် တံဆိပ်ခေါင်းခွန်ထမ်းဆောင်ရန် ပျက်ကွက်ခဲ့ပြီး တစ်လခွဲခန့်ကြာမှ စာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်းအပေါ် တံဆိပ်ခေါင်းခွန်ထမ်းဆောင်သည့်အခါ ဒဏ်ကြေး ပေးဆောင်ရခြင်း ရှိ/မရှိ သိရှိလို၍ မေးမြန်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ပုံနှိပ်ဖတ်စာအုပ်များတင်ဒါခေါ်၍ လုပ်ငန်းအပ်နှံရာတွင် ဇူလိုင်လ ဆန်းတွင် စာချုပ်ချုပ်ဆိုသည့်အပေါ် တံဆိပ်ခေါင်းခွန်ထမ်းဆောင်ရန် ပျက်ကွက်ခဲ့ပြီး တစ်လခွဲခန့်ကြာမှ စာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်းအပေါ် တံဆိပ်ခေါင်းအက်ဥပဒေပုဒ်မ ၃၃ အရသိမ်းချုပ်ရ မည်ဖြစ်ပြီး ပုဒ်မ  ၃၅ အရ  ကျသင့်တံဆိပ်ခေါင်းခွန်နှင့် ကျသင့်တံဆိပ်ခေါင်းခွန်၏ ၁၀ ဆ နှင့် ညီမျှသော တံဆိပ်ခေါင်းခွန်ကို ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ တံဆိပ်ခေါင်းအက်ဥပဒေအရ  စာချုပ်မချုပ်ဆိုမီနှင့် စာချုပ်ချုပ်ဆိုစဉ် တံဆိပ်ခေါင်းခွန်ထမ်းဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Pages