စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနမှ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ စည်းကြပ်နှစ်အတွက် အထူးကုန်စည်ခွန်အများဆုံးပေးဆောင်သည့် မြန်မာကုမ္ပဏီ/လုပ်ငန်းရှင်နှင့် နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီ/လုပ်ငန်းရှင်စာရင်းအား ၁၅-၁၀-၂၀၁၈ ရက်နေ့တွင် ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန Website ဖြစ်သည့
   စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနမှ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ စည်းကြပ်နှစ် အတွက် ဝင်ငွေခွန်အများဆုံးပေးဆောင်သည့် မြန်မာကုမ္ပဏီ/လုပ်ငန်းရှင် (၁၀၀၀) ဦး စာရင်းအား ၁၅-၁၀-၂၀၁၈ ရက်နေ့တွင် ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန Website ဖြစ်သည့်
စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်တွင်းအခွန်များ ဦးစီးဌာန အောင်ဘာလေသိန်းဆုဌာနခွဲ ကြေညာချက်
စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန အခွန်တံဆိပ်ခေါင်းများ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အများပြည်သူများသို့ အသိပေးကြေညာခြင်း
စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာလုပ်ငန်းခေါင်းစဉ်မှ ဝင်ငွေခွန် ပေးဆောင်ခြင်းဆိုင်ရာသိမှတ်ဖွယ်

Pages