စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန အောင်ဘာလေသိန်းဆုဌာနခွဲ ကြေညာချက်
စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန အောင်ဘာလေသိန်းဆုဌာနခွဲ ကြေညာချက်
ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနသည် အခွန်ထမ်းများအား အခွန်ဥပဒေများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သေချာမှု ပိုမိုပေးအပ်နိုင်ရေးအတွက်လည်းကောင်း၊ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနက စီမံခန့်ခွဲရန်တာဝန်ရှိသည့် အခွန်ဥပဒေများအား မည်သို့စီမံကျင့်သုံးနေသည်ကို  အခွန်ထမ်းများအား အသိပေးရန်အတွက် လည်းကောင်း ၂၀၁၈ ခု
စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန နိုင်ငံတော်၏ဘဏ္ဍာရေးနှစ်နှင့်အညီ သမဝါယမနှင့် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍမှ အခွန်ထမ်းများ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် အသိပေးနှိုးဆော်ချက်
စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန (၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မေလ ၁၄ ရက်)

Pages