စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန (ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး) ​ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန အောင်ဘာလေသိန်းဆုဌာနခွဲ ကြေညာချက်
စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန အောင်ဘာလေသိန်းဆုဌာနခွဲ ကြေညာချက်
စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန အောင်ဘာလေသိန်းဆုဌာနခွဲ ကြေညာချက်
ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနသည် အခွန်ထမ်းများအား အခွန်ဥပဒေများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သေချာမှု ပိုမိုပေးအပ်နိုင်ရေးအတွက်လည်းကောင်း၊ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနက စီမံခန့်ခွဲရန်တာဝန်ရှိသည့် အခွန်ဥပဒေများအား မည်သို့စီမံကျင့်သုံးနေသည်ကို  အခွန်ထမ်းများအား အသိပေးရန်အတွက် လည်းကောင်း ၂၀၁၈ ခု

Pages