ပြည်တွင်းရှိကုမ္ပဏီတစ်ခုမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက DTA စာချုပ်ဝင် ကိုးရီးယားနိုင်ငံသား များဖြစ်သဖြင့် DTA စာချုပ်ပါ အခွန်ရာခိုင်နှုန်းများ ခံစားလိုပါသဖြင့် မည်သို့လျှောက်ထား ရမည်ကို သိရှိလိုပါသဖြင့် မေးမြန်းခြင်းကိစ္စ။

ပြည်တွင်းရှိ ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက DTA စာချုပ်ဝင် ကိုးရီးယားနိုင်ငံသား များဖြစ်သဖြင့် DTA စာချုပ်ပါ အခွန်ရာခိုင်နှုန်း များခံစားလိုပါက အောက်ပါအထောက် အထားများကို သက်ဆိုင်ရာအခွန် ဦးစီးဌာနမှူးရုံးသို့ တင်ပြလျှောက်ထားရမည် ဖြစ်ပါသည်။

(က)   လျှောက်ထားလိုသူပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီကဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် လုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်သော ရှင်းလင်းဖော်ပြချက်နှင့် လျှောက်ထားလိုသူက မည်သည့် DTA  ၏ Article အရ DTA  အခွင့် အရေးခံစားလိုပါကြောင်း ကိုယ်တိုင်ရေးလျှောက်လွှာ

(ခ)     ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ပါက လျှောက်ထားခွင့်ရှိသူ၏ တရားဝင်ကိုယ်စား လှယ်လွှဲစာ

(ဂ)     ချုပ်ဆိုထားသည့်စာချုပ်

(ဃ)   လျှောက်ထားလိုသည့်ပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီသည် မည်သည့်နိုင်ငံ၏ အခွန်ထမ်း ဖြစ်ကြောင်း သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံ အခွန်ဌာန၏ထောက်ခံချက်

(င)     ကုမ္ပဏီ၏ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ

ပြည်တွင်းရှိအကြံပေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သည့် ကုမ္ပဏီတစ်ခုက နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများနှင့် ကျန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ၁ - ၄ - ၂၀၁၈ မှစတင် ပြောင်းလဲမည့် ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို သိရှိလို၍ မေးမြန်းခြင်း။        

၂၀၁၈ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁(ဂ) အရ အထူးကုန်စည်ခွန် ဥပဒေ၊ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပဒေနှင့် ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေတို့တွင် မည်သို့ပင်ပါရှိစေကာမူ နှစ်၊ ဝင်ငွေနှစ် (သို့မဟုတ်) ရောင်းရငွေ (သို့မဟုတ်) ဝန်ဆောင်မှုရငွေရရှိသော နှစ်ဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်း ချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အောက်ပါအတိုင်း သတ်မှတ်ရမည်။

(၁) နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်နှင့်အညီဖြစ်သည်။

(၂) နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှအပ ကျန်အခွန်ထမ်းအားလုံးအတွက် ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့မှ မတ်လ ၃၁ ရက်နေ့အထိ ကာလအတိုင်း ဆက်လက်ထားရှိရမည် ဖြစ်ပါ သည်။

ကုမ္ပဏီတစ်ခုသည် မိခင်ကုမ္ပဏီကြီးသို့ ကုမ္ပဏီပိုင် ပြောင်းရွှေ့နိုင်သောပစ္စည်းနှင့် မရွှေ့ မပြောင်းနိုင်သော ပစ္စည်းများလွှဲပြောင်း၊ ရောင်းချမည်ဖြစ်ရာ ထိုပစ္စည်းလွှဲစာချုပ်အပေါ် တွင် တံဆိပ်ခေါင်းခွန်မည်မျှထိုက်သင့်မည်ကို သိရှိလို၍ မေးမြန်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ကုမ္ပဏီတစ်ခုသည် မိခင်ကုမ္ပဏီကြီးသို့ ကုမ္ပဏီပိုင်  မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်းများ လွှဲပြောင်း၊ ရောင်းချခြင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံတံဆိပ်ခေါင်းအက်ဥပဒေ နောက်ဆက်တွဲဇယား (၁) အမှတ်စဉ် (၂၃) ပါပစ္စည်းလွှဲပြောင်းခြင်း စာချုပ်စာတမ်းတွင် အကျုံးဝင်ပါသဖြင့် ထိုငွေပမာဏ (သို့မဟုတ်) တန်ဖိုးအပေါ်တွင် ၂% နှင့် အပိုတံဆိပ်ခေါင်းခွန် ၂% စုစုပေါင်း ၄ % ထမ်းဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကုမ္ပဏီပိုင် ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်းများကို စာချုပ်ချုပ်ဆို ၍လွှဲပြောင်းရောင်းချလျှင် ယင်းစာချုပ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံတံဆိပ်ခေါင်း အက်ဥပဒေနောက် ဆက်တွဲဇယား (၁) အမှတ်စဉ် (၆၂) အရ ပစ္စည်းလွှဲစာချုပ်ဖြစ်ပါသဖြင့် တန်ဖိုးအပေါ်တွင် တံဆိပ်ခေါင်းခွန် ၂% ထမ်းဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သည့်ပစ္စည်း လွှဲပြောင်း ရောင်းချသည့် ပစ္စည်းလွှဲစာချုပ်တွင် အပိုတံဆိပ်ခေါင်းခွန်ထမ်းဆောင်ရန် တာဝန်မရှိပါ။ မြန်မာနိုင်ငံတံဆိပ်ခေါင်း အက်ဥပဒေပုဒ်မ ၂၉ အရ ပစ္စည်းလွှဲစာချုပ်စာတမ်း နှင့်ပတ်သက် ၍ တံဆိပ်ခေါင်းခွန် ထမ်းဆောင်ရန်တာဝန်ရှိသူမှာ ဝယ်ယူသူဖြစ်ပါသည်။

 

 

 

ပြည်တွင်းရှိကုမ္ပဏီတစ်ခုသည် မြေပိုင်ရှင်လုပ်ငန်းရှင်ထံမှ စက်ရုံမြေနေရာအား ပထမနှစ် (၅၀)၊ ထပ်မံ၍ (၁၀)နှစ် (၂) ကြိမ်သက်တမ်းတိုးငှားယူရန် မြေငှားစာချုပ်ချုပ်ဆိုရာတွင် တံဆိပ်ခေါင်းခွန် မည်မျှထမ်းဆောင်ရမည်ကို သိရှိလိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ပြည်တွင်းရှိကုမ္ပဏီတစ်ခုသည် မြေပိုင်ရှင်လုပ်ငန်းရှင်ထံမှ စက်ရုံမြေနေရာအား ပထမနှစ် (၅၀) ၊ ထပ်မံ၍ (၁၀) နှစ် (၂) ကြိမ်သက်တမ်းတိုးငှားယူရန် မြေငှားစာချုပ်ချုပ်ဆိုရာတွင် အဆိုပါ မြေငှားရမ်းခြင်းစာချုပ်အပေါ် တံဆိပ်ခေါင်းခွန်အက်ဥပဒေ နောက်ဆက်တွဲဇယား (၁)အမှတ်စဉ် ၃၅(က) (၃)အရ အငှားစာချုပ်မှာ (၃) နှစ်ထက်ကျော်လွန်သော ကာလအပိုင်း အခြားအတွက်ဖြစ်သည့် သဘောသက်ရောက်လျှင် သတ်မှတ်ထားသည့် နှစ်စဉ် ပျမ်းမျှရရန် ရှိသော ငှားရမ်းခသင့်ငွေ ပမာဏအပေါ် တံဆိပ်ခေါင်းခွန်မှာ ၂% ဖြစ်ပါသည်။

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ပုံနှိပ်ဖတ်စာအုပ်များတင်ဒါခေါ်၍ လုပ်ငန်းအပ်နှံရာတွင် ဇူလိုင်လ ဆန်းတွင် စာချုပ်ချုပ်ဆိုသည့်အပေါ် တံဆိပ်ခေါင်းခွန်ထမ်းဆောင်ရန် ပျက်ကွက်ခဲ့ပြီး တစ်လခွဲခန့်ကြာမှ စာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်းအပေါ် တံဆိပ်ခေါင်းခွန်ထမ်းဆောင်သည့်အခါ ဒဏ်ကြေး ပေးဆောင်ရခြင်း ရှိ/မရှိ သိရှိလို၍ မေးမြန်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ပုံနှိပ်ဖတ်စာအုပ်များတင်ဒါခေါ်၍ လုပ်ငန်းအပ်နှံရာတွင် ဇူလိုင်လ ဆန်းတွင် စာချုပ်ချုပ်ဆိုသည့်အပေါ် တံဆိပ်ခေါင်းခွန်ထမ်းဆောင်ရန် ပျက်ကွက်ခဲ့ပြီး တစ်လခွဲခန့်ကြာမှ စာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်းအပေါ် တံဆိပ်ခေါင်းအက်ဥပဒေပုဒ်မ ၃၃ အရသိမ်းချုပ်ရ မည်ဖြစ်ပြီး ပုဒ်မ  ၃၅ အရ  ကျသင့်တံဆိပ်ခေါင်းခွန်နှင့် ကျသင့်တံဆိပ်ခေါင်းခွန်၏ ၁၀ ဆ နှင့် ညီမျှသော တံဆိပ်ခေါင်းခွန်ကို ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ တံဆိပ်ခေါင်းအက်ဥပဒေအရ  စာချုပ်မချုပ်ဆိုမီနှင့် စာချုပ်ချုပ်ဆိုစဉ် တံဆိပ်ခေါင်းခွန်ထမ်းဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

ပြည်တွင်းရှိ ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းတင်သွင်းသည့် ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှ လုပ်ငန်းအတွက် အသုံး ပြုရန် ကားငှားရမ်းခြင်းကို Contract တစ်ရပ်အနေဖြင့် စာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်းအပေါ် တံဆိပ် ခေါင်းခွန်မည်မျှ ကျသင့်သည်ကို သိရှိလိုသဖြင့် မေးမြန်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းတင်သွင်းသည့် ကုမ္ပဏီမှ လုပ်ငန်းအတွက်အသုံးပြုရန် ကားငှားရမ်း ခြင်းကို Contract တစ်ရပ်အနေဖြင့် စာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်းအပေါ် တံဆိပ်ခေါင်းခွန်မှာ မြန်မာ နိုင်ငံတံဆိပ်ခေါင်းအက်ဥပဒေ နောက်ဆက်တွဲဇယား (၁) အမှတ်စဉ် ၅ (ဂ) အရ ငှားရမ်းခ ပေးချေငွေအပေါ် တံဆိပ်ခေါင်းခွန် ၁% ထမ်းဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ သို့ရာတွင် အများဆုံး ထိုက်သင့်သည့် တံဆိပ်ခေါင်းခွန်မှာ ကျပ် ၁၅၀၀၀၀ ဖြစ်ပါသည်။

ပြည်တွင်းရှိ ကုမ္ပဏီတစ်ခုက ၄င်းကုမ္ပဏီပိုင် အခန်းများကန့်၍ အခန်းငှားရမ်းခြင်း နှစ်စဉ် ဆောင်ရွက်ရာ ငှားရမ်းသူများထံမှ စပေါ်ငွေရယူပြီး (၁) နှစ်အခန်းငှား စာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်း အပေါ် တံဆိပ်ခေါင်းခွန်မည်သို့ထမ်းဆောင်ရမည်ကို သိလို၍မေးမြန်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံတံဆိပ်ခေါင်း အက်ဥပဒေနောက်ဆက်တွဲဇယား(၁) အမှတ်စဉ် (၃၅)(က)(၂) အရ ၁ နှစ် အငှားစာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်းအပေါ် ငှားရမ်းခပေးရမည့် (သို့မဟုတ်) လွှဲအပ်ပေးရမည့် ငွေအားလုံးအတွက် တံဆိပ်ခေါင်းခွန် ၀.၅% ထမ်းဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အခန်းငှားရမ်းခ အပြင် စပေါ်ငွေပါရှိပါက စပေါ်ငွေအပေါ် အမှတ်စဉ် ၃၅ (ဂ) အရ တံဆိပ်ခေါင်းခွန် ၂% ထမ်းဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အငှားစာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်းအပေါ် မြန်မာနိုင်ငံတံဆိပ်ခေါင်း အက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၉ (ဂ) အရ ငှားရမ်းရသူ (သို့) ငှားရမ်းမည့်သူက ထိုက်သင့်သည့် တံဆိပ် ခေါင်းခွန်ကိုထမ်းဆောင်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

ပြည်တွင်းရှိ ကုမ္ပဏီတစ်ခုက ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခြင်း၊ ကုမ္ပဏီဖျက်သိမ်းခြင်း၊ စာရင်းရေးဆွဲပေးခြင်း၊ ဌာနဆိုင်ရာများ၏ ရုံးလုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်သော ကိစ္စရပ်များ လိုက်လံဆောင်ရွက်ပေးခြင်း စသည့်ဝန်ဆောင်မှုကိုလုပ်ကိုင်ပါကြောင်း၊ ယင်းဝန်ဆောင်မှု ရငွေအား နိုင်ငံခြားငွေဖြင့်ရရှိသဖြင့် မည်သို့အခွန်ပေးဆောင်ရပါကြောင်းနှင့် ယင်းဝန်ဆောင်မှု များဆောင်ရွက်ရန် လုပ်ငန်းအပ်နှံသည့် စာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်းအပေါ် တံဆိပ်ခေါင်းခွန် မည်မျှ ထမ်းဆောင်ရပါကြောင်း သိလိုသဖြင့်မေးမြန်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခြင်း၊ ကုမ္ပဏီဖျက်သိမ်းခြင်း၊ စာရင်းရေးဆွဲပေးခြင်း၊ ဌာနဆိုင်ရာ များ၏ ရုံးလုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်သောကိစ္စရပ်များ လိုက်လံဆောင်ရွက်ပေးခြင်းစသည့် ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခြင်းသည် ၂၀၁၈ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၄ (ဃ) အရ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်မကျသင့်သည့်ဝန်ဆောင်မှု (၃၀) မျိုးတွင်မပါဝင်  ပါသဖြင့်ပုဒ်မခွဲ (င) အရ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ၅ % ကျသင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံခြားငွေ ဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုရငွေအပေါ် အခွန်ပေးသွင်းရန်မှာ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၂(က) အရ ရောင်းရငွေရရှိသည့် လကုန်ဆုံးပြီး တစ်ဆယ်ရက်အတွင်း ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ပြီး ၂၀၁၈ ခုနှစ်ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၆ နှင့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်စည်းမျဉ်း ၄၈-က (က) တို့အရ နိုင်ငံခြားငွေကို မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်မှ နေ့စဉ်သတ်မှတ်သော နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်းဖြင့် နိုင်ငံခြားငွေမှ ကျပ်ငွေသို့ဖလှယ်တန်ဖိုး သင့်တွက်ချက်၍ သက်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီအခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံးသို့ ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဝန်ဆောင်မှု ကိစ္စရပ်များဆောင်ရွက်ရန် လုပ်ငန်းအပ်နှံချုပ်ဆိုသည့် သဘောတူစာချုပ်အပေါ် မြန်မာနိုင်ငံ တံဆိပ်ခေါင်းအက်ဥပဒေ နောက်ဆက်တွဲ ဇယား(၁) အမှတ်စဉ်( ၅) (ဂ) အရ ပေးငွေပမာဏ တန်ဖိုးအပေါ် တံဆိပ်ခေါင်းခွန် ၁ % ထမ်းဆောင်ရမည်ဖြစ်ပြီး အများဆုံးထိုက်သင့်သည့် တံဆိပ်ခေါင်းခွန်မှာ ကျပ် ၁၅၀,၀၀၀ ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတံဆိပ်ခေါင်း အက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၀ အရ နိုင်ငံခြားငွေဖြင့်ချုပ်ဆိုသည့် ငွေပမာဏတန်ဖိုးအပေါ် စာချုပ်ချုပ်ဆိုသည့် နေ့ရှိ ပေါ်ပေါက်ရာငွေလဲလှယ်နှုန်းဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်မှ ထုတ်ပြန် သည့်နေ့ရှိ ငွေလှဲလှယ်နှုန်းဖြင့် ကျပ်ငွေသင့်၍ ထမ်းဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

ပြည်တွင်းရှိ ကုမ္ပဏီတစ်ခုက ဝန်ထမ်းတစ်ဦးသည် အစုရှယ်ယာရောင်းချခြင်းအတွက် တံဆိပ်ခေါင်းခွန် မည်သည့်နှုန်းဖြင့် ထမ်းဆောင်ရမည်ကိုသိရှိလို၍ မေးမြန်းခြင်း။

ပြည်တွင်းရှိ ကုမ္ပဏီတစ်ခုက ဝန်ထမ်းတစ်ဦးသည် အစုရှယ်ယာရောင်းချခြင်းအတွက် တံဆိပ်ခေါင်းခွန်မှာ မြန်မာနိုင်ငံတံဆိပ်ခေါင်းခွန်အက်ဥပဒေ နောက်ဆက်တွဲဇယား (၁)၊ အမှတ်စဉ် ၆၂(က) ပါလွှဲပြောင်း စာချုပ်စာတမ်း၊ တရားဥပဒေအရ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အစုစပ် ကုမ္ပဏီတွင် သို့မဟုတ် အခြားအသင်းစုတွင်ပါဝင်သည့် အစုရှယ်ယာများ အလွှဲအပြောင်း စာချုပ် စာတမ်းဖြစ်သောကြောင့် အစုရှယ်ယာတန်ဖိုးအပေါ် ၀.၁% ထမ်းဆောင်ရမည်ဖြစ် ပါသည်။

ကုသရေးဦးစီးဌာနသည် ပြည်တွင်းရှိကုမ္ပဏီတစ်ခုထံမှ ဆေးနှင့်ဆေးပစ္စည်းများ ဝယ်ယူခြင်း အတွက် စာချုပ်ချုပ်ဆိုမည်ဖြစ်ရာ တံဆိပ်ခေါင်းခွန်မည်မျှကျသင့်မည်နှင့် တံဆိပ်ခေါင်းခွန် ထမ်းဆောင်ရန်မည်သူက တာဝန်ရှိသည်ကို သိရှိလိုပါသဖြင့် မေးမြန်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ကုသရေးဦးစီးဌာနသည် ပြည်တွင်းရှိ ကုမ္ပဏီတစ်ခုထံမှ ဆေးနှင့်ဆေးပစ္စည်းများ ဝယ်ယူ ခြင်းအတွက် စာချုပ်ချုပ်ဆိုမည်ဖြစ်ရာ မြန်မာနိုင်ငံတံဆိပ်ခေါင်းအက်ဥပဒေ နောက်ဆက်တွဲ ဇယား(၁) အမှတ်စဉ် (၅) (ဂ) အရ ထိုငွေပမာဏ (သို့မဟုတ်) တန်ဖိုးအပေါ် ၁% ထမ်းဆောင် ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ သို့ရာတွင် အများဆုံးထိုက်သင့်သည့် တံဆိပ်ခေါင်းခွန်မှာ ကျပ် ၁၅၀၀၀၀/- ဖြစ်ပါသည်။ တံဆိပ်ခေါင်းခွန်ထမ်းဆောင်ရန် တာဝန်ရှိသူသည် လုပ်ငန်းရရှိသူကုမ္ပဏီဖြစ် ပါသည်။

Pages