အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းများအပေါ် မည်သည့်အခွန်များ ကောက်ခံသည်ကို သိရှိလိုပါသည်။

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၄ ပုဒ်မခွဲ (ဃ) အမှတ်စဉ် (၂၆) အရ ကုန်ကြမ်းပေး၊ ကုန်ချောယူစနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေးသည့် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများအပေါ် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်မကျသင့်ပါ။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အကောက်ဥပဒေပုဒ်မ ၂၃ ပုဒ်မခွဲ (က)အရ စုစုပေါင်းအသားတင်အမြတ်ဝင်ငွေအပေါ် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် ဝင်ငွေခွန်စည်းကြပ်ပါသည်။

ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအတွက် တပ်မတော်တွင် အသုံးပြုရန် Budget ငွေဖြင့် ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုမှ မီးစက်အား တင်ဒါအောင်မြင်ခဲ့ရာ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ကင်းလွတ်ခွင့် ရ/မရ သိရှိလိုပါသည်။

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၄ ပုဒ်မခွဲ (က) အမှတ်စဉ် (၃၆) အရ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအတွက် ခွဲဝေလျာထားပေးသည့် ရသုံးခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်းပါ အသုံးစရိတ်မှကျခံ၍ တပ်မတော်တွင်အသုံးပြုရန် ဝယ်ယူသည့် ကုန်စည်ဖြစ်သဖြင့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် မကျသင့်ပါ။

CMP အထည်ချုပ်စက်ရုံအတွက် လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရ ထပ်မံတင်သွင်းလာသည့် စက်ကိရိယာများအတွက် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် မည်ကဲ့သို့ လျှောက်ထားရမည်ကို သိရှိလိုပါသည်။

၂၀၁၈ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေများတွင် လက်ခစားအပ်ကုန်စနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းများက လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရ ပြန်လည်ရောင်းချရန်မဟုတ်သည့် တင်သွင်းလာသော စက်ပစ္စည်းများ၊ စက်ကိရိယာများ၊ ပစ္စည်းကိရိယာနှင့် ယင်းတို့၏ အရန်နှင့် အပိုပစ္စည်းများအား ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် မကျသင့်သည့် ကုန်စည်အဖြစ် သတ်မှတ်ထားပြီးဖြစ်ပါသည်။

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ပညာရေးသင်ရိုးညွှန်းတမ်းရေးဆွဲရန်အတွက် လန်ဒန်အခြေစိုက် ACCA Firm မှ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းရေးဆွဲမည့် အကြံပေးငှားရမ်းမှုအပေါ် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ထမ်းဆောင်ရန် လို/ မလိုသိရှိလိုပါသည်။

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ပညာရေးသင်ရိုးညွှန်းတမ်းရေးဆွဲရန်အတွက် လန်ဒန်အခြေစိုက် ACCA Firm မှ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းရေးဆွဲမည့် အကြံပေးငှားရမ်းမှုအပေါ် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေပုဒ်မ (၁၄) ပုဒ်မခွဲ (ဃ) ဇယားအမှတ်စဉ် (၁၁) အရ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် မကျသင့်ပါ။

ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ လမ်းအထူးအဖွဲ့တင်ဒါတစ်ခုအတွက် နိုင်ငံခြားသံချောင်းများ ကို ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီတစ်ခုမှ ပုဂ္ဂလိကအနေဖြင့် ဝယ်ယူခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါသံချောင်းများကို ကုမ္ပဏီမှ တရားဝင်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဆောင်ထားပြီးဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် အရောင်းအဝယ်လက်ခံဖြတ်ပိုင်းတွင် အခွန်အမှတ်တံဆိပ်ကပ်နှိပ်ထားခြင်းမရှိပါ။ ဆောက်လုပ်ရေးတင်ဒါပစ္စည်းတွေအတွက် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ၅% ကို ထပ်ပြီးပေးစရာလို/ မလို နှင့် Double Tax ပေးဆောင်စရာ လို/ မလို သိရှိလို၍မေးမြန်းခြင်း။

ပြေစာပေါ်တွင် အခွန်အမှတ်တံဆိပ်ကပ်နှိပ်ရောင်းချစေသည့် လုပ်ငန်းများဖြစ်သော စားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်း၊ ဟိုတယ်တည်းခိုခန်းလုပ်ငန်း၊ ရုပ်သံလွှင့်မီဒီယာလုပ်ငန်း၊ ရွှေထည်လက်ဝတ်ရတနာနှင့် ကျောက်မျက်ရတနာရောင်းဝယ်ခြင်း လုပ်ငန်းများမှအပ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ကျသင့်သည့် ကုန်သွယ်မှု၊ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများတွင် ကုန်သွယ် လုပ်ငန်းခွန် ကောက်ခံပေးသွင်းရသော်လည်း ပြေစာပေါ်တွင် အခွန်အမှတ်တံဆိပ် ကပ်နှိပ်ပေးရန်သတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိ၍ ကပ်နှိပ်ပေးရန် မလိုအပ်ပါ။

ကုန်သွယ်မှုဆောင်ရွက်သူလုပ်ငန်းရှင်သည်ကုန်စည်ဝယ်ယူသူထံမှ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ကို အခွန်မကျသင့်မီရောင်းရငွေနှင့်အတူ တစ်ပါတည်းကောက်ခံပြီး ပေးဆောင်ရပါမည်။ ဝယ်ယူသူထံမှ ကောက်ခံရရှိသောအခွန်အတွက် ကုန်ရောင်းပြေစာနှင့်အတူ ပတခ (ကသခ) - ၃၁ ထုတ်ပေးရန်လည်းလိုအပ်ပါသည်။ ထိုသို့ဝယ်ယူစဉ်က ပေးဆောင်ခဲ့ရသော ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်အတွက် လုပ်ငန်းရှင်သည် ပတခ(ကသခ)-၃၁ ကို မိမိအခွန်စည်းကြပ်မှုခံယူသည့် အခွန်ရုံးသို့တင်ပြ၍ အခွန်ခုနှိမ်ခွင့် တောင်းခံနိုင်ပါသည်။

Internet လိုင်းချိတ်ဆက်ပေးသည့် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းလုပ်သည့် ကုမ္ပဏီမှ အရောင်းပြေစာ အပေါ်တွင် အခွန်အမှတ်တံဆိပ်ကပ်နှိပ်ရန် လို/မလို သိရှိလိုခြင်း။

ကုန်ရောင်းပြေစာပေါ်တွင် အခွန်အမှတ်တံဆိပ်ကပ်နှိပ်ထမ်းဆောင်စေသည့်လုပ်ငန်းများမှာ စားသောက်ဆိုင်/ဟိုတယ်/တည်းခိုခန်းလုပ်ငန်း၊ ရုပ်သံလွှင့်မီဒီယာလုပ်ငန်းများနှင့် ရွှေထည်လက်ဝတ်ရတနာများ ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်းတို့ဖြစ်ပါသည်။ အင်တာနက်လိုင်းချိတ်ဆက်ခြင်းလုပ်ငန်းမှာ အခွန်အမှတ်တံဆိပ်ကပ်နှိပ်ထမ်းဆောင်စေသည့် လုပ်ငန်းတွင်မပါဝင်သဖြင့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ၅% ထည့်သွင်းကောက်ခံရမည်ဖြစ်သော်လည်း ပြေစာပေါ်တွင် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ထမ်းဆောင်ပြီးကြောင်း ပြေစာအမှတ်တံဆိပ်ကပ်နှိပ်ရန် သတ်မှတ်ထားသော လုပ်ငန်းအမျိုးအစားမဟုတ်ပါသဖြင့် ပြေစာပေါ်တွင် အခွန်အမှတ်တံဆိပ်ကပ်နှိပ်ရန် မလိုအပ်ပါ။

ပြည်တွင်းရှိကုမ္ပဏီတစ်ခုသည် ကျောက်ကပ်ဆေးသည့်စက်အား  ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံတစ်ခုသို့ ငှားရမ်းခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းအတွက် မည်သည့်အခွန်များ ကျသင့်မည်ကိုသိရှိလိုခြင်း။

ပြည်တွင်းရှိ ကုမ္ပဏီတစ်ခုသည် ကျောက်ကပ်ဆေးသည့်စက်အား ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံတစ်ခုသို့ ငှားရမ်းခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခြင်းသည် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အကောက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၄ (ဃ) အရ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်မကျသင့်သည့် ဝန်ဆောင် မှု(၃၁) မျိုးတွင် မပါဝင်ပါသဖြင့် ပုဒ်မခွဲ (င) အရ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ၅ % ကျသင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ဝင်ငွေခွန်မှာ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေပုဒ်မ ၂၃ (က) အရ စုစုပေါင်းဝင်ငွေမှ ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၆ အရ သက်သာခွင့်များ မနုတ်ပယ်မီ စုစုပေါင်း အသားတင်အမြတ်ဝင်ငွေအပေါ်တွင် ၂၅% ဖြင့် ဝင်ငွေခွန်ပေးဆောင်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

ပြည်တွင်းရှိကုမ္ပဏီတစ်ခုက မီးအားမြှင့်စက်များကို ပြည်ပသို့တင်ပို့ရောင်းချမည်ဖြစ်ရာ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်မည်သို့ပေးဆောင်ရမည်ကို သိလိုသဖြင့် မေးမြန်းခြင်း။

ပြည်တွင်းရှိကုမ္ပဏီတစ်ခုက မီးအားမြှင့်စက်များကို ပြည်ပသို့တင်ပို့ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်းသည် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၇ ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ ပြည်ပသို့တင်ပို့ရောင်းချခြင်းအတွက် ရောင်းရငွေအပေါ်တွင် သုညရာခိုင်နှုန်းဖြင့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ကျသင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ပြည်ပသို့တင်ပို့ရောင်းချခြင်းအတွက် ကျသင့်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်မှ ကုန်စည်ကိုဝယ်ယူစဉ် (သို့မဟုတ်) ထုတ်လုပ်စဉ်ကပေးဆောင်ခဲ့သည့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ကို စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ ခုနှိမ်နိုင်ပါသည်။ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် စည်းမျဉ်းများတွင် မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ ပြည်ပပို့ကုန်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပြည်ပသို့တင်ပို့ရောင်းချခြင်းအတွက် ကျသင့်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်သည် ကုန်စည်ကိုဝယ်ယူစဉ် (သို့မဟုတ်) ထုတ်လုပ်စဉ်က ပေးဆောင်ခဲ့သည့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်အောက် လျော့နည်းနေပါက ပြန်အမ်းငွေတောင်းခံနိုင်ပါသည်။

MIC ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိထားသော ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှသိရှိလိုသည်မှာ ၄င်းတို့၏လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု များအပေါ် နှစ်ချုပ်ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်းရေးဆွဲရာတွင် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ပြောင်းလဲခြင်း ရှိ/မရှိ သိရှိလိုခြင်း။

၂၀၁၈ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁။ (ဂ) အရ နှစ်၊ ဝင်ငွေနှစ် သို့မဟုတ် ရောင်းရငွေ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုရငွေရရှိသော နှစ် ဆိုင်ရာ ပြဌာန်းချက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်နှင့်အညီဖြစ်သည်။ နိုင်ငံပိုင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှအပ ကျန်အခွန်ထမ်းအားလုံးအတွက် ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့မှ မတ်လ ၃၁ ရက် နေ့အထိကာလအတိုင်း ဆက်လက်ထားရှိရမည်။

 

ပြည်တွင်းရှိ ကုမ္ပဏီတစ်ခုကထိုင်းနှင့် ဖက်စပ်လုပ်ကိုင်သည့် ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှ ဆေးရုံဆောက် လုပ်၍ ဆေးရုံသုံးပစ္စည်းများကို ထိုင်းနိုင်ငံမှ ဝယ်ယူတင်သွင်း လာခြင်းအပေါ် ထိုင်းနိုင်ငံတွင် အခွန်ပေးဆောင်ခဲ့ရသဖြင့် ထိုင်း-မြန်မာ အခွန်နှစ်ထပ်မကျသင့်စေရေး အတွက် DTA စာချုပ်ပါ အခွန်ရာခိုင်နှုန်းများ ခံစားလိုပါသဖြင့် မည်သို့လျှောက်ထားရမည်ကို သိရှိလိုသဖြင့် မေးမြန်း ခြင်း။

ပြည်တွင်းရှိ ကုမ္ပဏီတစ်ခုကထိုင်းနှင့် ဖက်စပ်လုပ်ကိုင်သည့် ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှ ဆေးရုံ ဆောက်လုပ်၍ ဆေးရုံသုံးပစ္စည်းများကို ထိုင်းနိုင်ငံမှ ဝယ်ယူတင်သွင်းလာခြင်းအပေါ် ထိုင်းနိုင်ငံ တွင် အခွန်ပေးဆောင်ခဲ့ရသဖြင့် ထိုင်း - မြန်မာ အခွန်နှစ်ထပ်မကျသင့်စေရေး အတွက် DTA စာချုပ်ပါ အခွန်ရာခိုင်နှုန်းများခံစားလိုလျှင်အောက်ပါ အချက်များကို တင်ပြရမည်ဖြစ်ပါသည်။

(က)  လျှောက်ထားလိုသူ ပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီက ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် လုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်သော ရှင်းလင်းဖော်ပြချက်နှင့် လျှောက်ထားလိုသူက မည်သည့် DTA  ၏ Article အရ DTA  အခွင့်အရေးခံစားလို ပါကြောင်း ကိုယ်တိုင်ရေးလျှောက်လွှာ

(ခ)   ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ပါက လျှောက်ထားခွင့်ရှိသူ၏ တရားဝင်ကိုယ်စား လှယ်လွှဲစာ

(ဂ)   ချုပ်ဆိုထားသည့်စာချုပ်

(ဃ)  လျှောက်ထားလိုသည့် ပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီသည် မည်သည့် နိုင်ငံ၏အခွန်ထမ်း ဖြစ်ကြောင်း သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံ အခွန်ဌာန၏ ထောက်ခံချက်

(င)   ကုမ္ပဏီ၏ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ

အခွန်ထမ်းသည် အထက်ပါ အထောက်အထားများနှင့်အတူ သက်ဆိုင်ရာ အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံးသို့ တင်ပြ လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Pages