အဆောက်အဦလေလံတင်ရာတွင် တင်ဒါအောင်မြင်မှုအပေါ် စာချုပ်ချုပ်ဆိုရာ၌ တံဆိပ်ခေါင်းခွန် ထမ်းဆောင်ရန် လို/မလို သိရှိလိုပါသည်။

အဆောက်အဦကို တရားရုံးမှလေလံတင်လျှင် မြန်မာနိုင်ငံတံဆိပ်ခေါင်းအက်ဥပဒေ နောက်ဆက်တွဲ ဇယား-၁ အမှတ်စဉ် (၁၈) အရ ပစ္စည်းရောင်းသက်သေခံလက်မှတ်ဖြစ်၍ ဝယ်သည့်ငွေကျပ် ၅ သိန်း ထက်မပိုလျှင် ထိုဝယ်ငွေပမာဏအပေါ် ၁ % နှင့် အခြားကိစ္စ တစ်ခုခုအတွက်ဖြစ်လျှင် ထိုဝယ်ငွေပမာဏနှင့် ညီမျှသော အဖိုးစားနားအတွက် တံဆိပ်ခေါင်းခွန်မှာ ထိုငွေပမာဏ (သို့မဟုတ်) တန်ဖိုးအပေါ် ၂ % ဖြင့် တံဆိပ်ခေါင်းခွန်ထမ်းဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ တရားရုံးမှလေလံတင်ခြင်းမဟုတ်ပါက ပစ္စည်းလွှဲစာချုပ် စဉ် ၂၃ အရ ၂ % နှင့် ပုဒ်မ ၃-က အရ အပိုတံဆိပ်ခေါင်းခွန် ၂ %  စုစုပေါင်း ၄ %  ကျသင့်ပါသည်။

ဘဏ်မှအိမ်ပေါင်ခြင်းကို လက်ခံသည့်ကိစ္စ၌ ပေါင်နှံသူကပစ္စည်းကို ပေးအပ်ခြင်းမရှိဘဲ အိမ်ဂရန်ရယူထားပြီး ကိုယ်တိုင်ခံဝန်ချုပ်ချုပ်ဆိုကာ ၎င်းခံဝန်ချုပ်ကိုသာ ဘဏ်မှရယူထားပါသည်။ ထိုခံဝန်ချုပ်အပေါ် တံဆိပ်ခေါင်းခွန် မည်မျှထမ်းဆောင်ရမည်ကို သိရှိလိုပါသည်။ သက်တမ်းတိုးပါကလည်း တံဆိပ်ခေါင်းခွန်မည်မျှ ထမ်းဆောင်ရမည်ကို သိရှိလိုပါသည်။

ဘဏ်မှအိမ်ပေါင်ခြင်းကို လက်ခံသည့်ကိစ္စ၌ ပေါင်နှံသူက ပစ္စည်းကိုပေးအပ်ခြင်းမရှိဘဲ အိမ်ဂရန်ရယူထားပြီး ကိုယ်တိုင်ခံဝန်ချုပ်ချုပ်ဆိုကာ ၎င်းခံဝန်ချုပ်ကိုသာ ဘဏ်မှရယူထားခြင်း အတွက် ထိုခံဝန်ချုပ်အပေါ် တံဆိပ်ခေါင်းခွန်မှာ ထိုငွေပမာဏ (သို့မဟုတ်) တန်ဖိုးအပေါ် ၀.၅% ထမ်းဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုခံဝန်ချုပ်ကို သက်တမ်းထပ်တိုးပါက ထပ်မံချုပ်ဆိုခြင်းအပေါ် တံဆိပ်ခေါင်းခွန် ၀.၅% ထပ်မံထမ်းဆောင်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

Mytel ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီမှ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ မြို့နယ်တစ်ခုတွင် Tower တိုင်စိုက်ထူရန်အတွက် မြေငှားရမ်းခပေးချေငွေအပေါ်တွင် Withholding Tax ၂ % နှုတ်ယူပေးသွင်းရန် လို/မလို သိရှိလိုပါသည်။ မြေငှားရမ်းခပေးချေငွေအပေါ်တွင် တံဆိပ်ခေါင်းခွန်ကို မည်သည့်နေရာတွင် ထမ်းဆောင်ရမည်ကို သိရှိလိုပါသည်။

Mytel ကုမ္ပဏီသည် နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမဟုတ်သဖြင့် မြေငှားရမ်းခပေးချေငွေအပေါ် တွင် စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၄၇/၂၀၁၈ အရ Withholding Tax ၂ % နှုတ်ယူပေးသွင်း ရန်မလိုပါ။ မြေငှားရမ်းခပေးချေငွေအပေါ် ကျသင့်တံဆိပ်ခေါင်းခွန်ကို Tower တိုင်စိုက်ထူရန် မြေငှားသည့် မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံးတွင် ထမ်းဆောင်ရပါမည်။

မြန်မာ့လျှပ်စစ်ဓါတ်အားပို့လွှတ်ရေးဦးစီးဌာနသည် ဓါတ်အားခွဲရုံ တည်ဆောက်သည့် မြေနေရာအတွက် မြေပိုင်ရှင်များသို့ မြေယာလျော်ကြေးငွေကို ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်က ပေးခဲ့သော်လည်း Budget လျာထားချက်မရှိ၍ လျော်ကြေးငွေပေးစဉ်က တံဆိပ်ခေါင်းခွန် ထမ်းဆောင်ခဲ့ခြင်းမရှိပါ။ ယခု ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်မှသာ တံဆိပ်ခေါင်းခွန်အတွက် Budget  ရပါသည်။ ယခုမှ Budget ရ၍ တံဆိပ်ခေါင်းခွန်ထမ်းဆောင်မည်ဆိုပါက ထိုတံဆိပ်ခေါင်းခွန်အတွက် ဒဏ်ကင်းလွတ်ခွင့်တင်၍ ရ/ မရ သိရှိလိုပါသည်။

တံဆိပ်ခေါင်းခွန်ထိုက်သင့်သော စာချုပ်စာတမ်းများအတွက် မြန်မာနိုင်ငံတံဆိပ်ခေါင်းအက် ဥပဒေပုဒ်မ ၁၇ အရ စာချုပ်မချုပ်ဆိုမီဖြစ်စေ၊ ချုပ်ဆိုသည့်အခါ၌ဖြစ်စေ တံဆိပ်ခေါင်းခွန် ထမ်းဆောင်ရပါမည်။ မြန်မာနိုင်ငံတံဆိပ်ခေါင်းအက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၄၁ အရတံဆိပ်ခေါင်းခွန် ထိုက်သင့်သည့် စာချုပ်စာတမ်းတစ်စုံတစ်ရာကို တံဆိပ်ခေါင်းခွန် ထမ်းဆောင်ထားခြင်း မရှိပါက ထိုစာချုပ်စာတမ်းသည် ထိုက်သင့်သည့်တံဆိပ်ခေါင်းကို ကပ်နှိပ်ရခြင်းမရှိသေးကြောင်း မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးထံသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားပြီး လိုအပ်သည့် တံဆိပ်ခေါင်း တန်ဖိုးငွေကိုသော်လည်းကောင်း၊ ထိုက်သင့်သည့် တံဆိပ်ခေါင်းခွန်ကို ပြည့်မီရန်လိုအပ် သည့် တံဆိပ်ခေါင်းဖိုးငွေကိုသော်လည်းကောင်း ပေးရန်ကမ်းလှမ်းလာသည့် အခါတွင် မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူး (ကော်လိတ္တော်အရာရှိ) သည် ထိုစာချုပ်ကို ထိုက်သင့်သည့် တံဆိပ်ခေါင်းကပ်ရန်ပျက်ကွက်ခဲ့ခြင်းမှာ မတော်တဆဖြစ်ခြင်း၊ မှားယွင်းခြင်း၊ အရေးတကြီးလိုအပ်ခြင်းကြောင့် ပေါ်ပေါက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်ခဲ့ပါက မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူး (ကော်လိတ္တော်အရာရှိ) သည် ထိုက်သင့်သောတံဆိပ်ခေါင်းဖိုးငွေကို လက်ခံရယူပြီးနောက်ပြဋ္ဌာန်းချက်များအတိုင်း ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။ စာချုပ်စာတမ်းသည် အစိုးရက တံဆိပ်ခေါင်းခွန် ကျခံရမည့် စာချုပ်စာတမ်းဖြစ်ပါက ပုဒ်မ ၃ ခြွင်းချက်အရ ကင်းလွတ်ခွင့်ရှိပါသည်။

ပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွင် အပ်နှံထားသောငွေမှ အတိုးရသည့်အပေါ် ဝင်ငွေခွန် ကင်းလွတ်ခွင့် ရှိ/မရှိ သိရှိလိုပါသည်။

ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၁ ရှင်းလင်းချက်(ခ)အရ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုသည်တွင် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များကို နှစ်တစ်နှစ်အတွင်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသဖွယ် အဖန်တလဲလဲ ဝယ်ယူခြင်း၊ လဲလှယ်၊ လွှဲပြောင်းခြင်းနှင့် အတိုးရရန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းတို့ပါဝင်သည်ဟုဆိုထားသဖြင့် ပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွင်အပ်နှံထားသောငွေမှ အတိုးရငွေသည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ ဝင်ငွေဖြစ်သဖြင့် ဝင်ငွေခွန် ကင်းလွတ်ခွင့်မရပါ။

မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိဂျပန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင်လာရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသော ဂျပန်နိုင်ငံသား(ပြည်ပနေနိုင်ငံခြားသား)အား လစာပေးရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိဂျပန်ကုမ္ပဏီနှင့် ပြည်ပရှိဂျပန်ကုမ္ပဏီတို့မှ လစာပေးခဲ့ပါသည်။ ဥပမာ ထိုနိုင်ငံခြားသားအား လစာပေးရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ ကုမ္ပဏီမှ ၅၀၀+ ပြည်ပရှိကုမ္ပဏီမှ ၅၀၀ စုစုပေါင်း ၁၀၀၀ ပေးပါသည်။ ထိုနိုင်ငံခြားသား၏ လစာဝင်ငွေခွန်တွက်ချက်ရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ ဂျပန်ကုမ္ပဏီမှပေးသော လစာကိုသာ ထည့်သွင်းတွက်ချက်ရမည်လား (သို့မဟုတ်) မြန်မာ နိုင်ငံအတွင်းရှိ ဂျပန်ကုမ္ပဏီနှင့် ပြည်ပရှိဂျပန်ကုမ္ပဏီမှပေးသော လစာဝင်ငွေနှစ်ရပ်ပေါင်းအပေါ် လစာဝင်ငွေတွက်ချက်ရမည်လား သိရှိလိုပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ ဂျပန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင် လာရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသော ဂျပန်နိုင်ငံသား (ပြည်ပနေနိုင်ငံခြားသား) အတွက် လစာဝင်ငွေခွန်တွက်ချက်ရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ လာရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်သည့် ကာလအတွက် ရရှိသော မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ ဂျပန်ကုမ္ပဏီမှပေးသော လစာနှင့် ပြည်ပရှိဂျပန်ကုမ္ပဏီမှပေးသော လစာဝင်ငွေနှစ်ရပ်ပေါင်းအပေါ်တွင် လစာဝင်ငွေခွန်တွက်ချက်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

ပြည်တွင်းရှိ ကုမ္ပဏီတစ်ခုသည် ထိုင်းနိုင်ငံရှိ ကုမ္ပဏီတစ်ခုနှင့် ဝန်ဆောင်မှုဆောင်ရွက်ရန်အတွက် လုပ်ငန်းအပ်နှံရာ ထိုကုမ္ပဏီမှ ဝန်ထမ်းစေလွှတ်ပေးပါသည်။ ထိုဝန်ထမ်း၏ လစာဝင်ငွေခွန်အတွက် ပေးဆောင်ရာတွင် DTA စာချုပ်ပါအတိုင်း ခံစားလိုပါသဖြင့် မည်သည့်အထောက်အထားများကို တင်ပြရမည်ကို သိရှိလိုပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံနှင့် DTA စာချုပ်ဝင်နိုင်ငံတစ်ခုခုမှ အခွန်ထမ်းဖြစ်ပါက DTA စာချုပ်ပါအတိုင်း ခံစားခွင့်ရရှိရန် လျှောက်ထားသည့်အခါ အောက်ပါအချက်များကို တင်ပြရပါမည်-

(က)      လျှောက်ထားလိုသူပုဂ္ဂိုလ်က ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်လုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်သော ရှင်းလင်းဖော်ပြချက်နှင့် လျှောက်ထားလိုသူက မည်သည့် DTA Article အရ DTA အခွင့်အရေးခံစားလိုပါကြောင်း ကိုယ်တိုင်ရေးလျှောက်လွှာ

(ခ)       ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ပါက လျှောက်ထားခွင့်ရှိသူ၏ တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ

(ဂ)       လျှောက်ထားလိုသည့်ပုဂ္ဂိုလ်သည် မည်သည့်နိုင်ငံ၏ အခွန်ထမ်းဖြစ်ကြောင်း သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံအခွန်ဌာန၏ ထောက်ခံချက်

(ဃ)      ချုပ်ဆိုထားသည့်စာချုပ်

အခွန်ထမ်းသည် အထက်ပါအထောက်အထားများနှင့်အတူ သက်ဆိုင်ရာအခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံးသို့ တင်ပြလျှောက်ထားရမည်။

ဌာနဆိုင်ရာဦးစီးဌာနတစ်ခုမှ ဆိုင်တစ်ဆိုင်သို့ ပထမအကြိမ်တွင် (၈) သိန်းဖိုး ပစ္စည်းဝယ်ယူပါသည်။ ၎င်းဆိုင်တွင်ပင် ဒုတိယအကြိမ် ထပ်မံ၍ (၈) သိန်းဖိုး ပစ္စည်းဝယ်ယူခဲ့ပါသည်။ Withholding Tax ၂% နှုတ်ယူပေးသွင်းရန် လို/မလို သိရှိလိုပါသည်။

ပထမအကြိမ် ပစ္စည်းဝယ်ယူစဉ်က ငွေပေးချေချိန်တွင် ကျပ် (၁၀) သိန်း မပြည့်သေး၍ Withholding Tax နှုတ်ယူပေးသွင်းခြင်း မပြုရသေးသော်လည်း ဒုတိယအကြိမ် ငွေပေးချေသည့်အခါ ပထမ+ဒုတိယ နှစ်ရပ်ပေါင်း မှာ (၁၀) သိန်းကျော်လွန်သဖြင့် ထိုပေးချေငွေမှ စတင်၍ Withholding Tax ၂% နှုတ်ယူ ပေးသွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။

အစိုးရဝန်ထမ်း (အရာရှိ) အငြိမ်းစားတစ်ဦးသည် Car Show Room မှ မော်တော်ယာဉ်ဝယ်ယူရာတွင် ဝင်ငွေရလမ်းအဖြစ်မည်သည့်အထောက်အထားများ တင်ပြနိုင်သည်ကိုသိရှိလိုပါသည်။

အစိုးရဝန်ထမ်း (အရာရှိ) အငြိမ်းစားတစ်ဦးသည် Car Show Room မှ မော်တော်ယာဉ်ဝယ်ယူရာတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ်ကရရှိခဲ့သော  လစာ၊လုပ်သက်ဆုကြေးနှင့် ပင်စင်လစာတို့ကို ဝင်ငွေရလမ်းအဖြစ် တင်ပြနိုင်ပါသည်။

နယ်စပ်တွင် ဖမ်းဆီးရမိသော ကျောက်စိမ်းတုံးများကို နေပြည်တော်သို့သယ်ယူရာတွင် ကုန်ကားများကိုငှားရမ်း၍ သယ်ယူခဲ့ရပါသည်။ ကားငှားစဉ်ကစာချုပ်ချုပ်ဆိုငှားရမ်းခြင်းမဟုတ်ပါ။ ထိုဒေသရှိ ကြုံရာကားကိုငှားခဲ့ပါသည်။ ၎င်းကားငှားခ ပေးချေခြင်းအတွက် Withholding Tax နုတ်ယူပေးသွင်းရန် လို/မလို သိရှိလိုပါသည်။

နယ်စပ်တွင်ဖမ်းဆီးရမိသော ကျောက်စိမ်းတုံးများကို နေပြည်တော်သို့သယ်ယူရာတွင် ကုန်ကားများကိုငှားရမ်း၍ သယ်ယူခဲ့ခြင်းအတွက် ကားငှားခပေးချေခြင်းအပေါ် စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ အမိန့်ကြော်ငြာစာ အမှတ် ၄၇/၂၀၁၈ အရ နှစ်တစ်နှစ်အတွင်း စုစုပေါင်းပေးချေငွေ ကျပ်သိန်း ၁၀အထိ အခွန်နုတ်ယူပေးသွင်းခြင်းမပြုရပါ။ စုစုပေါင်းပေးချေငွေသည် ကျပ်သိန်း ၁၀ ထက်ကျော်လွန်ပါက Withholding Tax ၂% နုတ်ယူပေးသွင်းရပါမည်။

Pages