(၁၈-၁၂-၂၀၁၇)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော မအူပင်မြို့နယ် အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး၏အခွန်အမှတ်တံဆိပ် ကပ်နှိပ်ခြင်းဆိုင်ရာ ရှင်းလင်းပွဲ မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ