(၁၇-၈-၂၀၁၇)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော လေးမျက်နှာမြို့နယ် အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး၏ အခွန်ဆိုင်ရာ ပညာပေးရှင်းလင်းပွဲ မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ