စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန

MPU Debit Card အသုံးပြု၍ Online မှအခွန်ပေးဆောင်နိုင်ပြီဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးကြေညာခြင်း

၁။      ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနအနေဖြင့် အခွန်ထမ်းပြည်သူများ အခွန်ငွေပေးသွင်းရာတွင် အီလက်ထရောနစ်စနစ်များအသုံးပြု၍ လွယ်ကူစွာ ပေးဆောင်နိုင်ရေးအတွက် ရည်ရွယ်၍ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ ပထမအဆင့်အဖြစ် သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်ရှိ အခွန်ထမ်းကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် MPU e-Commerce မှတဆင့် MPU Debit Card အသုံးပြု၍ Online မှ အခွန်ငွေပေးသွင်းခြင်းနှင့် ဝန်ထမ်းများအတွက် လစာဝင်ငွေခွန် ပေးသွင်းနိုင်ရန် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

၂။      ထို့ပြင် အခွန်ထမ်းမှတ်ပုံတင်အမှတ် (TIN) ရရှိပြီးဖြစ်သော ရန်ကုန်မြို့ရှိ အခွန်ထမ်း ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ် ဘဏ်ခွဲများတွင်သာမက ပုဂ္ဂလိကဘဏ်များ မှတဆင့် အခွန်ငွေ ပေးသွင်းနိုင်ပြီဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ပေးသွင်းရာတွင် ပေးသွင်းမှု အထောက်အထားများအနေဖြင့်  မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်၏ CBM-NET စနစ်မှရရှိသည့် CCT Credit Completion Notification နှင့် ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၏ အခွန်ငွေပေးသွင်းမှု အထောက်အထားများကို email မှတဆင့် ပေးပို့အကြောင်းကြားလျက် ရှိပါသည်။

၃။      ဒုတိယအဆင့်အနေဖြင့် MPU Debit Card အသုံးပြု၍ Online မှ အခွန်ပေးဆောင် ခြင်းကို အခွန်ထမ်းကိုယ်တိုင် အခွန်စည်းကြပ်မှုစနစ်ကျင့်သုံးနေသော အခွန်ထမ်းကြီးများဆိုင်ရာအခွန်ရုံးနှင့် အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်းများဆိုင်ရာ အခွန်ရုံး (၁)တို့မှ SAS အခွန်ထမ်းများအပြင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၏ အီလက်ထရောနစ်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်စနစ် (MyCO) အသုံးပြု၍ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင် ဆောင်ရွက်ထားရှိပြီးဖြစ်သော အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်းများဆိုင်ရာ အခွန်ရုံး(၂) နှင့် (၃)တို့ရှိ အခွန်ထမ်းကုမ္ပဏီများ အသုံးပြုနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။

၄။      အဆိုပါ အခွန်ထမ်းကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် MPU Debit Card အသုံးပြု၍ Online မှ အခွန်ပေးဆောင်လိုပါက ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၏ Website ဖြစ်သော https://www.irdmyanmar.gov.mm သို့ဝင်ရောက်၍ Start Your Tax Online Payment ကိုနှိပ်၍ https://onlinepayment.irdmyanmar.gov.mm/etax link တွင် အခွန်ပေးဆောင်နိုင်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့အခွန်ပေးသွင်းရာတွင် ပေးသွင်းမှု အထောက်အထားများအဖြစ် ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၏ အခွန်ငွေပေးသွင်းမှု အထောက်အထားများကို email မှတဆင့် ပေးပို့အကြောင်းကြားလျက်ရှိပါသည်။

၅။      အသေးစိတ်အချက်များကို ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၏ Website ဖြစ်သည့် https://www.irdmyanmar.gov.mm၊ သက်ဆိုင်ရာအခွန်ရုံးများနှင့် သတင်းအချက်အလက်နှင့်နည်းပညာဌာနခွဲ(ရန်ကုန်)၊ အမှတ် ၅၈/၆၂၊ ဒုတိယထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်းနှင့် ကုန်သည်လမ်းထောင့်၊ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ဖုန်းနံပါတ် ၀၁-၃၇၀၁၉၈ သို့ ဆက်သွယ်၍ မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါသည်။

ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန