စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန

(INGO/ NGO) များတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည့် ဝန်ထမ်းများနှင့် ပတ်သက်၍ လစာဝင်ငွေခွန်ထမ်းဆောင်ခြင်းဆိုင်ရာ အသိပေးနှိုးဆော်ခြင်း

  • ၁၉၅၄ ခုနှစ်၊ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ (အခွင့်အရေးများနှင့် ကင်းလွတ်ခွင့်များ) အက်ဥပဒေအရ လည်းကောင်း၊ ၁၉၆၁ ခုနှစ်၊ သံတမန်ဆက်ဆံရေးနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ဗီယင်နာကွန်ဗင်းရှင်း သဘောတူစာချုပ်အရလည်းကောင်း၊ ၁၉၆၃ ခုနှစ် ကောင်စစ်ဆက်ဆံရေးနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ဗီယင်နာကွန်ဗင်းရှင်း သဘောတူစာချုပ်အရလည်းကောင်း၊ နှစ်နိုင်ငံအပြန်အလှန်လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့် နားလည်မှုစာချွန်လွှာများ၊ စာချုပ်များအရလည်းကောင်း၊ ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အကောက်ဥပဒေအရလည်းကောင်း၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာထုတ်ပြန်၍လည်းကောင်း ဝင်ငွေခွန် ကင်းလွတ်ခွင့် မပြုထားပါက INGO/NGO အဖွဲ့အစည်းတွင် ပါဝင်ထမ်းဆောင်နေကြသည့် ဝန်ထမ်းများအနေဖြင့် ရရှိသည့် လစာ၊ လုပ်ခ၊ နှစ်စဉ်ကြေး၊ လစာနှင့်လုပ်ခအစား သို့မဟုတ် ယင်းတို့အပြင် ထပ်ဆောင်းရရှိသော အခကြေးငွေ၊ ကော်မရှင်ရငွေတို့အပေါ် တည်ဆဲဝင်ငွေခွန် ဥပဒေပုဒ်မ ၉ အရ လစာခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဝင်ငွေခွန်ပေးဆောင်ရန် တာဝန်ရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
  • ထိုကဲ့သို့သော INGO/NGO အဖွဲ့များမှ ဝန်ထမ်းများသို့ လစာငွေထုတ်ပေးရန် တာဝန်ရှိသူအနေဖြင့် အောက်ပါအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ကြရန် လိုအပ်ပါသည်-
  • ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၆၊ ပုဒ်မခွဲ (က) အရ လစာငွေထုတ်ပေးချိန်၌ ကျသင့်သောအခွန်ကို တွက်ချက်နုတ်ယူထားခြင်း၊ (လုံလောက်သောအကြောင်းမရှိဘဲ နုတ်ယူပေးသွင်းရန် ပျက်ကွက်ပါက နုတ်ယူပေးသွင်းရန် တာဝန်ရှိသူကို ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၆၊ ပုဒ်မခွဲ (ဃ) အရ ပျက်ကွက်သူအဖြစ် မှတ်ယူ အရေးယူခြင်းခံရမည်ဖြစ်ပါသည်)
  • ဝင်ငွေခွန်စည်းမျဉ်း ၁၄၊ စည်းမျဉ်းခွဲ (ခ) နှင့်အညီ နုတ်ယူထားသည့်နေ့မှ ခုနှစ်ရက်အတွင်း သက်ဆိုင်ရာအခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး၏ ငွေစာရင်းသို့ပေးသွင်းခြင်း၊
  • ဝင်ငွေခွန်စည်းမျဉ်း ၁၄၊ စည်းမျဉ်းခွဲ (ဂ) နှင့်အညီ နုတ်ယူထားငွေနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အသေးစိတ် အချက်အလက်များကို သတ်မှတ် ပတခ (ဝင)-၁၅ ပုံစံဖြင့် ဖြည့်စွက်၍ နုတ်ယူသည့်နေ့မှ ခုနှစ်ရက်အတွင်း ပေးပို့ခြင်း၊
  • ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၈၊ ဝင်ငွေခွန်စည်းမျဉ်း ၁၄၊ စည်းမျဉ်းခွဲ (ဃ) နှင့်အညီ ဝင်ငွေနှစ်ကုန်ဆုံးပြီး ၃ လ အတွင်း လစာဝင်ငွေခွန်ထမ်းဆောင်ထားခြင်းဆိုင်ရာ လစာနှစ်ချုပ်စာရင်းကို သတ်မှတ် ပတခ(ဝင)-၁၆ ပုံစံဖြင့် ဖြည့်စွက်တင်သွင်းခြင်း၊ (လုံလောက်သောအကြောင်းမရှိဘဲ လစာနှစ်ချုပ်စာရင်း အချိန်မီတင်သွင်းရန် ပျက်ကွက်ပါက ပေးဆောင်ရမည့်အခွန်၏ တစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းထက်မပိုသော ငွေကို ဒဏ်ငွေအဖြစ် တပ်ရိုက်ခြင်း ခံရနိုင်ပါသည်)
  • ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေပုဒ်မ ၄၂ အရ မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူး၊ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အခွန် ဦးစီးဌာနမှူး သို့မဟုတ် အခွန်ထမ်းကြီးများဆိုင်ရာအခွန်ရုံး သို့မဟုတ် အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်း များဆိုင်ရာအခွန်ရုံးဌာနမှူးတို့က ဝင်ငွေခွန်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ သိလိုသော သတင်းအချက်အလက်များကို မေးမြန်းတောင်းခံလာပါက သက်ဆိုင်ရာ INGO/NGO များအနေဖြင့် ထိုအချက်အလက်များကို ဖြေကြားပေးပို့ကြရန် လိုအပ်ပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။

ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန