စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန

၁-၆-၂၀၁၉ ရက်နေ့မှ စတင်ဆောင်ရွက်သွားမည့် လက်ကိုင်ဖုန်းဟန်းဆက် (Handset)နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ရောင်းချခြင်းအတွက် ကျသင့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်မှ အခွန်ခုနှိမ်ပေးသွင်းခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရှင်းလင်းအသိပေးခြင်း

အခွန်ခုနှိမ်ပေးဆောင်ခွင့်

 • ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ကုန်စည်ကို တင်သွင်း/ ဝယ်ယူ ရောင်းချသည့် ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်သူသည် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ခုနှိမ်ပေးဆောင်ခွင့်ရှိပါသည်။
 • သို့ရာတွင် ပြည်တွင်း၌ ကုန်စည်ဝယ်ယူရာတွင် မိမိအား ကုန်စည်ရောင်းချသူသည် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုရယူရာတွင် မိမိအား ဝန်ဆောင်မှုဆောင်ရွက်ပေးသူသည် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ မှတ်ပုံတင်ထားသူမဟုတ်ပါက အခွန်ခုနှိမ်ပေးဆောင်ခွင့် မရှိပါ။
 • သို့ဖြစ်ပါ၍ အခွန်ခုနှိမ်ပေးသွင်းခွင့် ရရှိရေးအတွက် မိမိကိုယ်တိုင် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ သက်ဆိုင်ရာအခွန်ရုံးတွင် မှတ်ပုံတင်ထားရန် လိုအပ်သကဲ့သို့ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ မှတ်ပုံတင်ထားပြီး အခွန်ပေးသွင်းနေသူထံမှ ဝယ်ယူခြင်း၊ ဝန်ဆောင်မှုရယူခြင်း ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

လစဉ်အခွန်ခုနှိမ်ပေးသွင်းခြင်း

 • လစဉ်ကျသင့်သော ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ပေးဆောင်ရာတွင် ဆောင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းအတွက် ကျသင့်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်မှ ပြည်ပမှ ကိုယ်တိုင်တင်သွင်းစဉ် အကောက်ခွန်နှင့်အတူ ပေးဆောင်ခဲ့ရသည့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်၊ ပြည်တွင်း၌ ဝယ်ယူစဉ် ကုန်စည်တန်ဖိုးနှင့်အတူ ပေးချေခဲ့ရသည့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်၊ ပြည်တွင်း၌ ဝန်ဆောင်မှုရယူစဉ်က ဝန်ဆောင်မှုတန်ဖိုးနှင့်အတူ ပေးချေခဲ့ရသည့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်တို့ကို သတ်မှတ်အထောက်အထားပုံစံများ ပူးတွဲတင်သွင်းလျက် လစဉ်ခုနှိမ်ပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။

အခွန်ခုနှိမ်ပေးသွင်းခြင်းဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များ

 • ကုန်စည်ကို ပြည်ပမှ ကိုယ်တိုင်တင်သွင်းရောင်းချသည့် ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါက ကုန်စည်တင်သွင်းသူသည်-
  • ကုန်စည်တင်သွင်းမှုဆောင်ရွက်စဉ်က ကုန်းပေါ်ရောက်တန်ဖိုးအပေါ် ကျသင့်သော ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ပေးဆောင်ခဲ့မှုတို့ကို ဖော်ပြသည့် ပတခ (ကသခ) -၃၂ ပုံစံကို နှစ်စောင်ပြုစု၍ မူရင်းခွဲကို မိမိနှင့်သက်ဆိုင်သည့် အခွန်ရုံးသို့ပေးပို့ပြီး မူရင်းကို လက်ခံအဖြစ် သိမ်းဆည်းထားပါ။
  • ကုန်စည်ကို ရောင်းချပြီးသည့်လကုန်ဆုံးပြီး ၁၀ ရက်အတွင်း လစဉ် ကျသင့်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ပေးသွင်းရာတွင် အခွန်ခုနှိမ်ပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။ အခွန်ခုနှိမ်ပေးသွင်းကြောင်း သတ်မှတ်ပုံစံ ပတခ (ကသခ) - ၃၃ နှင့်အတူ မိမိထံတွင် သိမ်းဆည်းထားသည့် ပတခ (ကသခ) - ၃၂ မူရင်းတို့အား ဆိုင်ရာအခွန်ရုံးသို့ ပူးတွဲတင်ပြရပါမည်။
 • ကုန်စည်ကို ပြည်တွင်း၌ ဝယ်ယူရောင်းချသည့် ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်း သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါက-
  • ကုန်စည်ကို ဝယ်ယူခြင်းအတွက် ကုန်စည်ရောင်းချသူထံမှ ပတခ (ကသခ) - ၃၁ ပုံစံ ဖြင့် ပြုစုထားသည့် သက်သေခံလက်မှတ်မူရင်းကို တောင်းယူပါ။
  • ဝန်ဆောင်မှုတစ်ရပ်ရပ် ရယူခြင်းအတွက် ဝန်ဆောင်မှုဆောင်ရွက်ပေးသူထံမှ ပတခ (ကသခ) - ၃၁ ပုံစံဖြင့် ပြုစုထားသည့် သက်သေခံလက်မှတ်မူရင်းကို တောင်းယူပါ။
  • ထို့အပြင် အခွန်အမှတ်တံဆိပ် ကပ်နှိပ်ထားသည့်ပြေစာထုတ်ပေးရမည့် ကုန်စည်ဝယ်ယူခြင်း သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုကို ရယူခြင်းဖြစ်ပါက ကျသင့်တန်ဖိုးနှင့်အတူ ပေးဆောင်ခဲ့ရသည့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ပမာဏအတိုင်း အခွန်အမှတ်တံဆိပ်ကပ်နှိပ်ထားသော ပြေစာကိုပါ တစ်ပါတည်း တောင်းယူပါ။
  • ကုန်စည်ကို ရောင်းချပြီးသည့်လကုန်ဆုံးပြီး ၁၀ ရက်အတွင်း လစဉ် ကျသင့်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ပေးသွင်းရာတွင် အခွန်ခုနှိမ်ပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။ အခွန်ခုနှိမ်ပေးသွင်းကြောင်း သတ်မှတ်ပုံစံ ပတခ (ကသခ) - ၃၃ နှင့်အတူ မိမိထံတွင် သိမ်းဆည်းထားသည့် ပတခ (ကသခ)- ၃၁ မူရင်းတို့နှင့် အခွန်အမှတ်တံဆိပ် ကပ်နှိပ်ထားသည့် ပြေစာတို့အား ဆိုင်ရာအခွန်ရုံးသို့ ပူးတွဲတင်ပြရပါမည်။
 • ကုန်စည်ကို ရောင်းချသူ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုဆောင်ရွက်သူသည် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ကုန်စည်ကို ဝယ်ယူသူ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုရယူသူက ကုန်စည်ကို ဝယ်ယူခြင်း သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုကို ရယူခြင်း ဖြစ်ပါက ပတခ (ကသခ) - ၃၁ ပုံစံဖြင့် သက်သေခံလက်မှတ် သုံးစောင်ပြုစု၍ မူရင်းကို ဝယ်ယူသူ/ ဝန်ဆောင်မှု ရယူသူသို့လည်းကောင်း၊ မူရင်းခွဲတစ်စောင်ကို ဝယ်ယူသူ/ ဝန်ဆောင်မှုရယူသူနှင့်‌ သက်ဆိုင်သည့် မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးထံသို့လည်းကောင်းပေးပို့၍ ကျန်မူရင်းခွဲတစ်စောင်ကို လက်ခံအဖြစ် သိမ်းဆည်းထားရမည်။
 • အခွန်ခုနှိမ်ပေးသွင်းခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ လိုက်နာရန်အခက်အခဲရှိပါက ကျိုးကြောင်းဖော်ပြချက်များနှင့်အတူ အခြားနည်းလမ်းတစ်ရပ်ရပ် သတ်မှတ်ပေးနိုင်ပါရန် ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ထံ တင်ပြနိုင်ပါသည်။ 

အခွန်ခုနှိမ်ပေးသွင်းခြင်းဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များ

 • လုပ်ငန်းရှင်၏ ပုံသေပိုင်ပစ္စည်း သို့မဟုတ် မ-တည် အပိုင်ပစ္စည်းများအတွက် ပေးဆောင်ခဲ့ရသည့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ကို ခုနှိမ်ခွင့်မရှိပါ။
 • ပျက်စီးသွားသော ကုန်စည်များ၊ ရောင်းချခြင်းမပြုသည့် ကုန်စည်များအတွက် အခွန်ခုနှိမ်ခွင့် မရှိပါ။
 • ကျသင့်အခွန်မှ ပေးဆောင်ခဲ့ရသည့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ကို ခုနှိမ်ရာတွင် ပေးဆောင်ခဲ့ရသည့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်က ပိုမိုသည့်ကိစ္စ၌ ခုနှိမ်ရန်ပိုမိုနေသည့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ကို လာမည့်နှစ်များတွင် ကျသင့်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်မှ ခုနှိမ်နိုင်ရန် ဆက်လက်သယ်ဆောင်နိုင်သည်။ ဆက်လက်သယ်ဆောင်ရန် မရှိပါက သို့မဟုတ် ဆက်လက်သယ်ဆောင်လိုခြင်းမရှိပါက ဝင်ငွေခွန်တွက်ချက်ရာတွင် ခွင့်ပြုနုတ်ပယ်ပေးပါသည်။ 

ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန