ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေး၀န်ကြီးဌာန

ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန

အငယ်တန်းစာရေး၊ စစ်ဆေးရေးမှူး- ၄ နှင့် ရုံးအကူ/စာပို့ ရာထူးနေရာများအတွက် ရေးဖြေအောင်မြင်သူများစာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း

၁၃၈၀ ပြည့်နှစ်၊ နတ်တော်လဆန်း     ၁၄    ရက်

( ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊  ဒီဇင်ဘာလ    ၂၁    ရက် )

၁။      စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော လစာနှုန်းကျပ် (၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀) ရရှိသော အငယ်တန်းစာရေးနှင့် စစ်ဆေးရေးမှူး - ၄ ရာထူးနေရာများနှင့်လစာနှုန်းကျပ် (၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-၁၅၄၀၀၀) ရရှိသော ရုံးအကူ/စာပို့ ရာထူးနေရာများအတွက် အရည်အချင်းစစ်ရေးဖြေစာမေးပွဲအား ၁၄-၁၀-၂၀၁၈ ရက်နေ့တွင် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် အသီးသီးနှင့် ပြည်ထောင်စုနယ်မြေတို့၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ရေးဖြေအောင်မြင်သူများ၏ ခုံအမှတ်များအား အောက်ပါအတိုင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်သည်-

(က)  နေပြည်တော်နှင့်ပြည်ထောင်စုနယ်မြေအတွင်းရှိ ရုံး/ဌာနခွဲများ

အငယ်တန်းစာရေး ၁၊ ၁၄၊ ၃၀၊ ၃၃၊ ၃၅၊ ၄၇၊ ၄၈၊ ၅၄၊ ၅၅၊ ၅၈၊ ၆၄၊ ၇၄၊ ၇၆၊ ၁၂၃၊ ၁၅၀၊ ၁၆၇၊ ၂၀၆၊ ၂၂၃၊ ၂၂၈၊ ၂၈၆၊ ၄၂၀၊ ၄၅၈၊ ၄၇၉၊ ၅၁၄၊ ၅၄၁၊ ၅၅၁၊ ၆၀၅၊ ၇၁၀၊ ၇၄၅။
ရုံးအကူ/စာပို့ ၁၊ ၂၊ ၇၊ ၃၇၊ ၄၅၊ ၄၇၊ ၅၃၊ ၆၂၊ ၉၁၊ ၉၂၊ ၉၃၊ ၁၀၂၊ ၁၀၃၊ ၁၀၇၊ ၁၁၆၊ ၁၂၂၊ ၁၄၂၊ ၁၄၃၊ ၁၉၀၊ ၁၉၆၊ ၁၉၇၊ ၁၉၉၊ ၂၀၀၊ ၂၀၂၊ ၂၀၃၊ ၂၀၇၊ ၂၀၈၊ ၂၂၄၊ ၂၄၂၊ ၂၈၂၊ ၃၀၁။

 (ခ)   ကချင်ပြည်နယ်  

အငယ်တန်းစာရေး ၉၊ ၁၅၊ ၂၉၊ ၃၂၊ ၃၃၊ ၂၅၅၊ ၂၆၅၊ ၃၂၆၊ ၃၄၃၊ ၃၅၄၊ ၃၈၂၊ ၃၉၁။
ရုံးအကူ/စာပို့  ၆၊ ၇၊ ၈၊ ၁၇၊ ၃၂၊ ၇၉၊ ၉၃၊ ၉၄၊ ၉၉၊ ၁၀၁၊ ၁၀၂။

 (ဂ)   ကယားပြည်နယ်   

အငယ်တန်းစာရေး ၆၊ ၃၂။
ရုံးအကူ/စာပို့  ၁၈၊ ၅၈၊ ၇၅၊ ၁၀၆၊ ၁၀၈၊ ၁၁၃။

 (ဃ)  ကရင်ပြည်နယ်

အငယ်တန်းစာရေး ၇၊ ၁၁၊ ၁၄၊ ၁၆၊ ၂၆၊ ၃၀၊ ၄၁၊ ၄၈၊ ၇၆၊ ၈၅၊ ၉၀။
  ရုံးအကူ/စာပို့  ၄၊ ၁၁၊ ၁၄၊ ၁၅၊ ၁၆၊ ၁၈၊ ၃၄၊ ၃၆၊ ၃၇၊ ၃၉၊ ၄၄၊ ၄၅၊ ၄၉၊ ၅၃၊ ၅၆၊ ၅၉၊ ၆၈၊ ၇၃။

(င)   ချင်းပြည်နယ်

   အငယ်တန်းစာရေး ၁၂၊ ၂၁၊ ၂၄၊ ၂၅၊ ၄၃၊ ၄၉၊ ၅၃၊ ၅၅၊ ၅၆၊ ၈၆၊ ၁၁၈၊ ၁၂၆။

 (စ)   စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး

အငယ်တန်းစာရေး ၁၅၊ ၂၂၊ ၂၆၊ ၁၁၂၊ ၁၁၃၊ ၁၃၃၊ ၁၄၁၊ ၁၉၂၊ ၂၁၈၊ ၂၉၈၊ ၃၄၂၊ ၃၈၈၊ ၄၂၉၊ ၅၁၇၊ ၅၁၉၊ ၅၂၉၊ ၆၀၂၊ ၆၅၄၊ ၇၁၃၊ ၈၁၁၊ ၈၅၃၊ ၈၈၉၊ ၉၀၁၊ ၉၂၈၊ ၉၃၀၊ ၉၃၁၊ ၁၀၉၅၊ ၁၁၁၅၊ ၁၁၂၉၊ ၁၁၄၅၊ ၁၁၅၉၊ ၁၃၆၂၊ ၁၄၅၄၊ ၁၄၆၉၊ ၁၄၇၆၊ ၁၄၇၉၊၁၅၇၁၊ ၁၆၇၄၊ ၁၉၀၈၊ ၁၉၂၀၊ ၂၀၅၈၊ ၂၂၈၇။
ရုံးအကူ/စာပို့       ၇၊ ၂၄၊ ၄၆၊ ၅၁၊ ၅၈၊ ၆၀၊ ၈၄၊ ၁၅၅၊ ၃၃၀၊ ၆၄၅။

(ဆ)  တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး

ရုံးအကူ/စာပို့        ၁၄၊ ၄၆၊ ၄၉၊ ၅၈၊ ၆၄၊ ၆၅၊ ၇၄၊ ၈၈၊ ၉၃၊ ၁၁၅၊ ၁၂၅၊ ၁၃၃၊ ၁၃၄၊ ၁၃၉၊ ၁၄၇၊ ၁၇၁။

(ဇ)   ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး

 အငယ်တန်းစာရေး  ၂၊ ၁၈၊ ၃၂၊ ၄၄၊ ၈၅၊ ၁၀၇၊ ၁၁၃၊ ၁၁၆၊ ၁၂၉၊ ၁၃၀၊ ၁၄၃၊ ၁၆၉၊ ၂၀၄၊ ၂၁၆၊ ၂၁၈၊ ၂၃၄၊ ၂၅၂၊ ၂၅၃၊ ၂၅၅၊ ၂၆၃၊ ၂၆၇၊ ၂၇၃၊ ၂၉၂၊ ၃၂၆၊ ၃၄၀၊ ၃၅၆၊ ၃၆၄။

(စျ)   မကွေးတိုင်းဒေသကြီး

အငယ်တန်းစာရေး ၁၆၊ ၄၈၊ ၇၈၊ ၈၄၊ ၈၆၊ ၁၄၂၊ ၁၅၁၊ ၁၈၃၊ ၁၈၈။

(ည)  မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

အငယ်တန်းစာရေး   ၂၈၊ ၆၁၊ ၈၉၊ ၁၄၆၊ ၁၅၉၊ ၂၀၃၊ ၂၁၁၊ ၂၄၉၊ ၂၅၄၊ ၂၅၉၊ ၂၇၃၊ ၂၇၅၊ ၃၂၀၊ ၃၆၂၊ ၃၆၈၊ ၃၈၄၊ ၃၉၅၊ ၄၀၅၊ ၄၀၆၊ ၄၂၈၊ ၄၇၆၊ ၄၉၉၊ ၅၀၁၊ ၅၀၂၊ ၅၁၄၊ ၅၇၃၊ ၆၅၅၊ ၆၈၃၊ ၇၄၀၊ ၇၉၃၊ ၉၆၃၊ ၁၀၆၄၊ ၁၁၁၅၊ ၁၁၂၃၊ ၁၁၉၀။
ရုံးအကူ/စာပို့   ၆၊ ၁၀၊ ၃၀၊ ၃၁၊ ၃၃၊ ၃၉၊ ၅၁၊ ၆၃၊ ၉၇၊ ၁၁၇၊ ၁၃၀၊ ၁၄၁၊ ၁၄၄၊ ၁၆၁၊ ၂၂၇၊ ၂၄၅၊ ၂၅၇၊ ၂၅၈၊ ၂၈၅၊ ၂၈၉၊ ၃၀၀၊ ၃၂၂၊ ၃၃၀၊ ၃၅၈၊ ၃၆၂၊ ၃၆၈၊ ၃၇၇။

(ဋ)   မွန်ပြည်နယ်

အငယ်တန်းစာရေး  ၁၃၊ ၁၄၊ ၂၉၊ ၄၁၊ ၅၅၊ ၇၁၊ ၁၀၉၊ ၁၁၂၊ ၁၃၂၊ ၁၃၃၊ ၁၄၃၊ ၁၄၇၊ ၁၅၄၊ ၁၆၁၊ ၁၉၄၊ ၁၉၅၊ ၂၁၀၊ ၂၃၉၊ ၂၆၆၊ ၂၇၂၊ ၂၈၂၊ ၃၀၁၊ ၃၀၂၊ ၃၁၁၊ ၃၂၀၊ ၃၄၄၊ ၃၅၅။

(ဌ)   ရခိုင်ပြည်နယ်

အငယ်တန်းစာရေး   ၁၊ ၄၊ ၈၊ ၁၄၊ ၂၉၊ ၆၇၊ ၇၇၊ ၁၂၃၊ ၁၅၂၊ ၁၇၄၊ ၁၉၆၊ ၂၀၉၊ ၂၉၂၊ ၃၀၅၊ ၃၀၈၊ ၃၃၆။
  ရုံးအကူ/စာပို့     ၆၊ ၁၃၊ ၁၇၊ ၂၂၊ ၃၈၊ ၇၄၊ ၇၉၊ ၉၇၊ ၁၀၈၊ ၁၀၉၊ ၁၁၀၊ ၁၁၇၊ ၁၂၂၊ ၁၂၇၊ ၁၂၉၊ ၁၇၉။

(ဍ)   ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိရုံးများ

အငယ်တန်းစာရေး    ၂၊ ၁၀၊ ၁၆၊ ၁၇၊ ၂၃၊ ၂၅၊ ၂၉၊ ၃၆၊ ၃၇၊ ၃၈၊ ၄၃၊ ၄၆၊ ၄၇၊ ၄၉၊ ၅၃၊ ၅၅၊ ၆၃၊ ၆၅၊ ၆၆၊ ၇၁၊ ၇၄၊ ၇၇၊ ၈၂၊ ၈၄၊ ၈၅၊ ၈၉၊ ၉၀၊ ၁၀၃၊ ၁၀၄၊ ၁၀၈၊ ၁၁၃၊ ၁၁၅၊ ၁၂၂၊ ၁၃၂၊ ၁၃၃၊ ၁၃၅၊ ၁၃၆၊ ၁၄၇၊ ၁၅၀၊ ၁၅၈၊ ၁၅၉၊ ၁၆၂၊ ၁၆၇၊ ၁၇၆၊ ၁၇၉၊၁၈၁၊ ၁၉၃၊ ၁၉၇၊ ၁၉၈၊ ၂၀၈၊ ၂၁၂၊ ၂၁၄၊ ၂၁၇၊ ၂၁၈၊ ၂၂၀၊ ၂၂၂၊ ၂၄၃၊ ၂၄၆၊၂၄၉၊ ၂၅၀၊ ၂၆၇၊ ၂၇၇၊ ၂၇၈၊ ၂၈၆၊ ၂၈၉၊ ၂၉၀၊ ၂၉၁၊ ၂၉၉၊ ၃၀၀၊ ၃၀၃၊ ၃၁၂၊ ၃၁၅၊ ၃၁၇၊ ၃၂၃၊ ၃၂၆၊ ၃၂၉၊ ၃၃၅၊ ၃၃၉၊ ၃၄၂၊ ၃၄၆၊ ၃၄၇၊ ၃၅၆၊ ၃၆၀၊ ၃၆၄၊ ၃၆၅၊ ၃၇၅၊ ၃၇၈၊ ၃၈၂၊ ၃၈၃၊ ၄၀၉၊ ၄၁၀၊ ၄၃၄၊ ၄၃၉၊ ၄၄၃၊ ၄၄၆၊ ၄၅၀၊ ၄၅၈၊ ၄၆၂၊ ၄၈၅၊ ၄၉၅၊ ၅၁၀၊ ၅၃၁၊ ၅၄၀၊ ၅၄၃၊ ၅၆၁၊ ၅၆၃၊ ၅၆၄၊ ၅၆၆၊ ၅၇၁၊ ၅၇၂၊ ၅၇၅၊ ၅၈၁၊ ၅၈၉၊ ၅၉၇၊ ၆၂၀၊ ၆၂၂၊ ၆၂၄၊ ၆၂၆၊ ၆၃၉၊ ၆၄၈၊ ၆၅၀ ၊ ၆၆၁၊ ၆၆၂၊ ၆၇၁၊ ၆၇၃၊ ၆၈၄၊ ၆၈၆၊ ၆၉၀၊ ၆၉၃၊ ၇၀၁၊ ၇၀၉၊ ၇၁၆၊ ၇၂၆၊ ၇၂၇၊ ၇၄၁၊ ၇၄၄၊ ၇၅၀၊ ၇၅၃၊ ၇၅၄၊ ၇၆၃၊ ၇၆၄၊ ၇၆၅၊ ၇၈၀၊ ၈၂၄၊ ၈၃၂၊ ၈၅၃၊ ၈၅၇၊ ၈၉၁၊ ၉၁၈၊ ၉၃၃၊ ၉၄၇၊ ၉၅၃၊ ၉၅၄၊ ၉၅၅၊ ၉၆၀၊ ၉၆၄၊ ၉၈၅၊ ၁၀၂၅၊ ၁၀၃၈၊ ၁၀၄၁၊ ၁၀၅၄။
  စစ်ဆေးရေးမှူး-၄  ၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄၊ ၅။
ရုံးအကူ/စာပို့        ၁၃၊ ၂၄၊ ၂၈၊ ၃၁၊ ၄၇၊ ၅၄၊ ၅၉၊ ၆၆၊ ၈၀၊ ၈၆၊ ၈၈၊ ၉၉၊ ၁၀၀၊ ၁၁၀၊ ၁၁၁၊ ၁၁၂၊ ၁၂၀၊ ၁၂၂၊ ၁၃၃၊ ၁၄၄၊ ၁၄၇၊ ၁၇၂၊ ၁၉၈၊ ၂၀၀၊ ၂၂၁၊ ၂၃၉၊ ၂၄၂၊ ၂၅၈၊ ၂၇၃၊ ၃၀၁၊ ၃၁၃။

 (ဎ)   ရှမ်းပြည်နယ်

အငယ်တန်းစာရေး  ၁၆၊ ၂၅၊ ၃၀၊ ၃၁၊ ၄၅၊ ၆၈၊ ၈၁၊ ၈၃၊ ၁၁၅၊ ၁၄၀၊ ၁၄၃၊ ၁၆၇၊ ၁၆၉၊ ၁၈၂၊ ၁၈၄၊ ၂၁၁၊ ၂၂၅၊ ၂၂၆၊ ၂၃၂၊ ၂၄၃၊ ၂၆၉၊ ၂၈၄၊ ၂၉၂၊ ၃၁၈၊ ၃၂၂၊ ၃၂၄၊ ၃၃၂၊ ၃၃၅၊ ၃၅၅၊ ၃၅၈၊ ၃၇၀၊ ၃၈၉၊ ၃၉၁၊ ၄၀၄၊ ၄၀၅၊ ၄၀၇၊ ၄၂၃၊ ၄၃၄၊ ၄၆၁၊ ၄၇၃၊ ၅၁၄၊ ၅၄၁၊ ၅၄၄။

(ဏ)  ဧရာ၀တီတိုင်းဒေသကြီး

အငယ်တန်းစာရေး    ၇၊ ၁၁၊ ၂၄၊ ၅၄၊ ၆၀၊ ၆၅၊ ၇၅၊ ၉၈၊ ၁၅၂၊ ၁၅၃၊ ၁၇၃၊ ၁၈၃၊ ၁၉၇၊ ၂၀၀၊ ၂၂၉၊ ၃၂၅၊ ၃၇၃၊ ၃၇၅၊ ၃၇၆၊ ၄၅၀၊ ၄၉၁၊ ၅၀၀၊ ၅၁၉၊ ၅၂၂။

၂။      အရည်အချင်းစစ်ရေးဖြေအောင်မြင်သူများအား ၉- ၁- ၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးခြင်းများ ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ရာ ဖြေဆိုခဲ့ကြသည့် သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်နှင့် ပြည်ထောင်စုနယ်မြေများသို့ အောက်ပါစာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူ ၈-၁-၂၀၁၉ ရက်နေ့ ရုံးချိန်အတွင်း အချိန်မီသတင်းပေးပို့ရမည် ဖြစ်ပါသည် -

          (က)   နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား( မူရင်း/မိတ္တူ )

          ( ခ )  တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်လက်မှတ်၊ဘွဲ့ရလက်မှတ်( မူရင်း/မိတ္တူ )

၃။      လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်မှု စစ်ဆေးခံရန် လာရောက်သူများသည် အောက်ပါအတိုင်း ၀တ်ဆင်လာရမည် -

          (က)   အမျိုးသားများ ( လည်ကတုံးအင်္ကျီအဖြူနှင့် ပုဆိုး၀တ်ဆင်လာရန် )

          (ခ)    အမျိုးသမီးများ ( မြန်မာဆန်ဆန် ၀တ်ဆင်လာရန် )

၄။      အငယ်တန်းစာရေး၊ စစ်ဆေးရေးမှူး-၄၊ ယာဉ်မောင်း-၅၊ ရုံးအကူ/စာပို့၊ လုပ်သား (လုံခြုံရေး)၊ သန့်ရှင်းရေးအကူနှင့် အစောင့်ရာထူးနေရာများအတွက် ရွေးချယ်ခံရသူများစာရင်းအား နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာများ၌ ထည့်သွင်းကြော်ငြာပေးသွားမည့်အပြင် ရွေးချယ်ခံရသူများအား တယ်လီဖုန်း၊ အကြောင်းကြားစာတို့ဖြင့် ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန