ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေး၀န်ကြီးဌာန

ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန

အငယ်တန်းစာရေး၊ စစ်ဆေးရေးမှူး-၄၊ ယာဉ်မောင်း-၅၊ ရုံးအကူ/စာပို့၊ လုပ်သား(လုံခြုံရေး)၊ သန့်ရှင်းရေးအကူနှင့် အစောင့်ရာထူးနေရာများအတွက် ရွေးချယ်ခံရသူများစာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း

( ၁၃၈၀  ပြည့်နှစ်၊  ပြာသိုလပြည့်ကျော်     ၅    ရက် )

( ၂၀၁၉  ခုနှစ်   ဇန်နဝါရီလ   ၂၅   ရက် )

၁။        စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသည့် လစာနှုန်းကျပ် (၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀)ရရှိသော အငယ်တန်းစာရေး၊ စစ်ဆေးရေးမှူး-၄ ရာထူး နေရာများနှင့် လစာနှုန်းကျပ် (၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-၁၅၄၀၀၀) ရရှိသော ရုံးအကူ/စာပို့ ရာထူးနေရာများ အတွက် ရေးဖြေအောင်မြင်သူများအား လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်မှု စစ်ဆေးခြင်း တို့ကို ၉-၁-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် လည်းကောင်း၊ လစာနှုန်းကျပ် (၁၆၂၀၀၀-၂၀၀၀-၁၇၂၀၀၀) ရရှိသော ယာဉ်မောင်း- ၅ ရာထူးနေရာများနှင့် လစာနှုန်းကျပ်(၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-၁၅၄၀၀၀) ရရှိသော လုပ်သား (လုံခြုံရေး)၊ သန့်ရှင်းရေးအကူနှင့် အစောင့်ရာထူးနေရာများအတွက် လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်းအား ၁၅-၁၀-၂၀၁၈ ရက်နေ့တွင် လည်းကောင်း တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အသီးသီးနှင့် ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံးတို့၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ရွေးချယ်ခံရသူများ၏ ခုံအမှတ်များအား အောက်ပါအတိုင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်သည်-

(က)     နေပြည်တော်နှင့်ပြည်ထောင်စုနယ်မြေအတွင်းရှိ ရုံး/ဌာနခွဲများ

အငယ်တန်းစာရေး ၁၊ ၁၄၊ ၃၀၊ ၃၅၊ ၄၇၊ ၄၈၊ ၅၄၊ ၅၈၊ ၆၄၊ ၇၆၊ ၁၅၀၊ ၁၆၇၊၂၀၆၊ ၂၂၈၊ ၄၂၀၊ ၄၅၈၊ ၄၇၉၊ ၅၁၄၊ ၅၄၁၊ ၅၅၁၊ ၆၀၅၊၇၄၅။
ယာဉ်မောင်း-၅ ၁၊ ၂၊ ၃၊ ၅၊ ၇၊ ၁၂၊ ၁၃၊ ၁၄။
ရုံးအကူ/စာပို့

၂၊ ၃၇၊ ၄၅၊ ၄၇၊ ၆၂၊ ၉၁၊ ၉၂၊ ၉၃၊ ၁၀၃၊ ၁၁၆၊ ၁၄၂၊ ၁၄၃၊၁၉၀၊ ၁၉၆၊ ၁၉၉၊ ၂၀၀၊ ၂၀၇၊ ၂၀၈၊ ၂၂၄၊ ၂၄၂၊ ၂၈၂၊ ၃၀၁။

လုပ်သား(လုံခြုံရေး) ၄၊ ၅။
သန့်ရှင်းရေးအကူ

၁၊ ၅၊ ၇၊ ၁၂၊ ၁၅၊ ၁၇၊ ၂၅၊ ၃၅၊ ၃၉၊ ၄၃၊ ၄၇၊ ၄၈၊ ၅၁။

အစောင့် ၃၊ ၆၊ ၉၊ ၁၁၊ ၁၂၊ ၁၃၊ ၁၄၊ ၁၆၊ ၁၈၊ ၂၀၊ ၂၁၊ ၂၃၊ ၂၈။

( ခ)      ကချင်ပြည်နယ်

အငယ်တန်းစာရေး ၉၊ ၁၅၊ ၃၂၊ ၃၃၊ ၂၅၅၊ ၂၆၅။
ယာဉ်မောင်း-၅ ၁။
ရုံးအကူ/စာပို့

၆၊ ၈၊ ၁၇၊ ၃၂၊ ၉၃၊ ၉၉။

သန့်ရှင်းရေးအကူ ၆၊ ၈၊ ၁၂၊ ၁၅။
အစောင့် ၃၊ ၅၊ ၆၊ ၇။

( ဂ)      ကယားပြည်နယ်

အငယ်တန်းစာရေး ၃၂။
ယာဉ်မောင်း-၅ ၃။
ရုံးအကူ/စာပို့ ၁၈၊ ၁၀၆၊ ၁၀၈။
သန့်ရှင်းရေးအကူ ၈၊ ၂၀၊ ၃၆။
အစောင့် ၅၊ ၁၀၊ ၁၅။

(ဃ)     ကရင်ပြည်နယ်

အငယ်တန်းစာရေး ၇၊ ၁၁၊ ၂၆၊ ၃၀၊ ၄၁၊ ၉၀။
ရုံးအကူ/စာပို့ ၄၊ ၁၁၊ ၁၄၊ ၁၅၊ ၁၆၊ ၁၈၊ ၃၄၊ ၄၄၊ ၇၃။
သန့်ရှင်းရေးအကူ ၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄။
အစောင့် ၁၊ ၂၊ ၃၊ ၅။

( င)      ချင်းပြည်နယ်

အငယ်တန်းစာရေး ၁၂၊ ၂၅၊ ၅၃၊ ၅၅၊ ၈၆၊ ၁၂၆။
ယာဉ်မောင်း-၅ ၃။
သန့်ရှင်းရေးအကူ ၃၃၊ ၄၅၊ ၅၆။
အစောင့် ၇၊ ၂၄၊ ၄၆။

( စ)      စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး

အငယ်တန်းစာရေး

၁၅၊ ၂၂၊ ၁၁၂၊ ၁၁၃၊ ၁၄၁၊ ၁၉၂၊ ၂၁၈၊ ၃၄၂၊ ၃၈၈၊ ၅၁၇၊ ၅၁၉၊ ၆၅၄၊ ၇၁၃၊ ၈၁၁၊ ၈၅၃၊ ၉၀၁၊ ၉၃၀၊ ၉၃၁၊ ၁၀၉၅၊ ၁၁၄၅၊ ၁၄၆၉၊ ၁၄၇၆၊ ၁၅၇၁၊ ၁၆၇၄၊ ၁၉၀၈၊ ၁၉၂၀၊ ၂၀၅၈၊ ၂၂၈၇။

ယာဉ်မောင်း-၅ ၁။
ရုံးအကူ/စာပို့ ၇၊ ၂၄၊ ၅၈၊ ၈၄၊ ၃၃၀။
သန့်ရှင်းရေးအကူ

၁၊ ၁၄၊ ၁၅၊ ၁၇၊ ၉၅။

အစောင့် ၃၊ ၂၃၊ ၂၆၊ ၂၉၊ ၃၂။

(ဆ)     တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး

ရုံးအကူ/စာပို့ ၄၉၊ ၆၅၊ ၇၄၊ ၈၈၊ ၁၁၅၊ ၁၃၃၊ ၁၃၄၊ ၁၃၉။
သန့်ရှင်းရေးအကူ ၁၊ ၂၊ ၄၊ ၅။
အစောင့် ၁၊ ၂။

( ဇ)      ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး

အငယ်တန်းစာရေး ၂၊ ၃၂၊ ၄၄၊ ၁၀၇၊ ၁၁၆၊ ၁၃၀၊ ၁၄၃၊ ၂၀၄၊ ၂၁၆၊ ၂၁၈၊ ၂၃၄၊၂၅၃၊ ၂၅၅၊ ၂၆၃၊ ၂၇၃၊ ၂၉၂၊ ၃၂၆၊ ၃၄၀၊ ၃၅၆။
ယာဉ်မောင်း-၅ ၂။
သန့်ရှင်းရေးအကူ

၈၊ ၉၊ ၁၅၊ ၁၇၊ ၂၂။

အစောင့် ၃၊ ၄၊ ၇၊ ၈၊ ၉။

( စျ)      မကွေးတိုင်းဒေသကြီး

အငယ်တန်းစာရေး ၁၆၊ ၈၄၊ ၈၆၊ ၁၈၃၊ ၁၈၈။
ယာဉ်မောင်း-၅ ၁။
သန့်ရှင်းရေးအကူ ၂၊ ၁၀၊ ၁၃၊ ၁၅။
အစောင့် ၃၊ ၅၊ ၇၊ ၈။

(ည)     မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

အငယ်တန်းစာရေး

၂၈၊ ၆၁၊ ၈၉၊ ၁၅၉၊ ၂၀၃၊ ၂၅၄၊ ၂၅၉၊ ၂၇၃၊ ၃၆၈၊ ၃၈၄၊ ၃၉၅၊ ၄၀၅၊ ၄၀၆၊ ၄၇၆၊ ၅၀၁၊ ၅၇၃၊ ၆၅၅၊ ၆၈၃၊ ၇၄၀၊ ၇၉၃၊ ၉၆၃၊ ၁၀၆၄၊ ၁၁၂၃၊ ၁၁၉၀။

ရုံးအကူ/စာပို့ ၆၊ ၁၀၊ ၃၀၊ ၃၃၊ ၃၉၊ ၅၁၊ ၆၃၊ ၉၇၊ ၁၁၇၊ ၁၃၀၊ ၂၂၇၊ ၂၅၇၊၂၅၈၊ ၂၈၅၊ ၃၂၂၊ ၃၃၀၊ ၃၆၂၊ ၃၇၇။
သန့်ရှင်းရေးအကူ

၃၊ ၇၊ ၁၀၊ ၁၇၊ ၃၉၊ ၄၅၊ ၅၁၊ ၅၆၊ ၅၈၊ ၆၁၊ ၆၃။

အစောင့်

၄၊ ၅၊ ၉၊ ၁၁၊ ၁၂၊ ၁၃၊ ၁၄၊ ၁၆၊ ၁၉၊ ၂၃၊ ၂၄။

( ဋ)      မွန်ပြည်နယ်

အငယ်တန်းစာရေး ၁၃၊ ၁၄၊ ၄၁၊ ၅၅၊ ၇၁၊ ၁၀၉၊ ၁၁၂၊ ၁၃၃၊ ၁၄၃၊ ၁၄၇၊ ၁၅၄၊၁၆၁၊ ၂၁၀၊ ၂၆၆၊ ၂၇၂၊ ၃၀၂၊ ၃၁၁၊ ၃၂၀၊ ၃၅၅။
သန့်ရှင်းရေးအကူ ၁၊ ၆၊ ၁၀။
အစောင့် ၁၊ ၂၊ ၃။

( ဌ)      ရခိုင်ပြည်နယ်

အငယ်တန်းစာရေး ၄၊ ၁၄၊ ၂၉၊ ၇၇၊ ၂၀၉၊ ၃၀၅၊ ၃၀၈၊ ၃၃၆။
ယာဉ်မောင်း-၅ ၃။
ရုံးအကူ/စာပို့ ၆၊ ၁၃၊ ၁၇၊ ၂၂၊ ၃၈၊ ၇၄၊ ၁၁၀၊ ၁၂၇။
သန့်ရှင်းရေးအကူ ၁၀၊ ၁၄၊ ၂၁၊ ၂၂။
အစောင့် ၆၊ ၈၊ ၁၅၊ ၁၆။

( ဍ)     ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိရုံးများ

အငယ်တန်းစာရေး

၁၀၊ ၁၆၊ ၁၇၊ ၂၅၊ ၂၉၊ ၃၇၊ ၃၈၊ ၄၃၊ ၄၆၊ ၄၇၊ ၄၉၊ ၅၅၊ ၆၅၊ ၆၆၊ ၇၁၊ ၇၄၊ ၈၂၊ ၈၄၊ ၈၉၊ ၉၀၊ ၁၀၈၊ ၁၁၃၊ ၁၂၂၊ ၁၃၂၊ ၁၃၃၊ ၁၃၅၊ ၁၅၀၊ ၁၅၉၊ ၁၇၆၊ ၁၈၁၊ ၁၉၇၊ ၂၁၂၊ ၂၁၇၊ ၂၁၈၊ ၂၂၀၊ ၂၂၂၊ ၂၄၆၊ ၂၅၀၊ ၂၆၇၊ ၂၇၇၊ ၂၈၆၊ ၂၈၉၊ ၂၉၁၊ ၂၉၉၊ ၃၀၀၊ ၃၀၃၊ ၃၁၂၊ ၃၁၇၊ ၃၂၆၊ ၃၂၉၊ ၃၃၅၊ ၃၃၉၊ ၃၄၂၊ ၃၄၆၊ ၃၄၇၊ ၃၅၆၊ ၃၆၄၊ ၃၇၅၊ ၃၇၈၊ ၄၀၉၊ ၄၁၀၊ ၄၃၄၊ ၄၃၉၊ ၄၅၀၊ ၄၅၈၊ ၄၆၂၊ ၅၁၀၊ ၅၄၀၊ ၅၄၃၊ ၅၆၁၊ ၅၆၃၊ ၅၆၄၊ ၅၆၆၊ ၅၇၂၊ ၅၇၅၊ ၅၈၁၊ ၅၈၉၊ ၆၂၀၊ ၆၂၂၊ ၆၂၄၊ ၆၂၆၊ ၆၃၉၊ ၆၄၈၊ ၆၅၀၊ ၆၆၂၊ ၆၇၁၊ ၆၈၄၊ ၆၈၆၊ ၆၉၀၊ ၆၉၃၊ ၇၀၁၊ ၇၀၉၊ ၇၁၆၊ ၇၂၆၊ ၇၂၇၊ ၇၄၁၊ ၇၄၄၊ ၇၅၀၊ ၇၅၃၊ ၇၅၄၊ ၇၆၃၊ ၇၆၄၊ ၇၆၅၊ ၇၈၀၊ ၈၂၄၊ ၉၁၈၊ ၉၄၇၊ ၉၅၄၊ ၁၀၃၈၊ ၁၀၄၁၊ ၁၀၅၄။

စစ်ဆေးရေးမှူး-၄ ၁၊ ၄၊ ၅။
ယာဉ်မောင်း-၅   ၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄။
ရုံးအကူ/စာပို့ ၁၃၊ ၂၄၊ ၂၈၊ ၃၁၊ ၄၇၊ ၅၄၊ ၈၀၊ ၈၆၊ ၁၀၀၊ ၁၂၀၊ ၁၂၂၊ ၁၄၄၊ ၁၄၇၊ ၁၇၂၊ ၁၉၈၊ ၂၀၀၊ ၂၂၁၊ ၂၄၂၊ ၂၇၃၊ ၃၀၁၊ ၃၁၃။
လုပ်သား(လုံခြုံရေး) ၂၊ ၃၊ ၄၊ ၅၊ ၆။
သန့်ရှင်းရေးအကူ

၁၊ ၇၊ ၈၊ ၉၊ ၁၁၊ ၁၃၊ ၁၄၊ ၁၆၊ ၁၇၊ ၁၈၊ ၁၉၊ ၂၀၊ ၂၁၊ ၂၂၊၂၄၊ ၂၆၊ ၂၇၊ ၂၈၊ ၂၉၊ ၃၀၊ ၃၁၊ ၃၂၊ ၃၃၊ ၃၄၊ ၃၅၊ ၃၇၊ ၃၈၊ ၃၉၊ ၄၀၊ ၄၁။

အစောင့် ၁၊ ၂၊ ၃၊ ၆၊ ၇၊ ၈၊ ၉၊ ၁၀၊ ၁၁၊ ၁၂၊ ၁၃၊ ၁၄။

( ဎ)      ရှမ်းပြည်နယ်

အငယ်တန်းစာရေး

၁၆၊ ၂၅၊ ၃၀၊ ၃၁၊ ၆၈၊ ၁၁၅၊ ၁၄၀၊ ၁၄၃၊ ၁၆၇၊ ၁၆၉၊ ၁၈၄၊၂၂၅၊ ၂၂၆၊ ၂၃၂၊ ၂၄၃၊ ၂၉၂၊ ၃၁၈၊ ၃၂၂၊ ၃၅၅၊ ၃၅၈၊ ၃၇၀၊ ၃၈၉၊ ၄၀၄၊ ၄၀၅၊ ၄၀၇၊ ၄၂၃၊ ၄၆၁၊ ၅၁၄၊ ၅၄၁။

သန့်ရှင်းရေးအကူ ၁၊ ၂၊ ၄၊ ၁၂၊ ၁၉၊ ၂၈၊ ၃၂။
အစောင့် ၁၊ ၂၊ ၄၊ ၅၊ ၆။

(ဏ)     ဧရာ၀တီတိုင်းဒေသကြီး

အငယ်တန်းစာရေး

၇၊ ၆၀၊ ၆၅၊ ၉၈၊ ၁၅၂၊ ၁၅၃၊ ၁၇၃၊ ၁၈၃၊ ၂၀၀၊ ၂၂၉၊ ၃၂၅၊ ၃၇၆၊ ၄၅၀၊ ၄၉၁၊ ၅၀၀၊ ၅၂၂။

သန့်ရှင်းရေးအကူ ၆၊ ၉၊ ၁၁၊ ၁၄၊ ၂၄၊ ၂၅။
အစောင့် ၃၊ ၅၊ ၇၊ ၉၊ ၁၁၊ ၁၃။

၂။         ရွေးချယ်ခံရသူများသည် သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်နှင့် ပြည်ထောင်စုနယ်မြေအခွန် ဦးစီးဌာနမှူးရုံးများသို့ အောက်ပါစာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူ ၂၉-၁-၂၀၁၉ ရက်(အင်္ဂါနေ့) ရုံးချိန်အတွင်း အချိန်မီသတင်းပေးပို့ရမည်ဖြစ်ပါသည် -

            (က)     နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား(မူရင်း/မိတ္တူ)

            ( ခ )     တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်လက်မှတ်၊ ဘွဲ့ရလက်မှတ်(မူရင်း/မိတ္တူ)

            ( ဂ )     အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်ကတ်ပြား (မူရင်း)

            (ဃ)     ဒေသန္တရကျန်းမာရေးအဖွဲ့၏ ကျန်းမာကြောင်း ဆေးထောက်ခံချက်(မူရင်း)

            ( င )     ၁ လက်မ x ၁.၂၅  လက်မ အရွယ်အစားရှိ လိုင်စင်ဓာတ်ပုံ(၁၀)ပုံ

၃။        သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်နှင့် ပြည်ထောင်စုနယ်မြေအခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံးများသို့ သတ်မှတ်ထားသော နေ့ရက်တွင် လာရောက်သတင်းပို့ရန် ပျက်ကွက်သူများနှင့် ဌာနမှ သတ်မှတ်ထားသော ကတိဝန်ခံချက်ပုံစံတွင် လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း မပြုနိုင်သောသူများ၏ ရာထူးနေရာများ၌ ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခန့်ထားရေး အမှတ်အများအနည်းအလိုက်တန်းစီဇယားပါ အမှတ်စဉ်များအတိုင်း အစားထိုး ဖြည့်စွက်ရွေးချယ်ခန့်ထားမည်ဖြစ်သည်။

 

ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန