စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန

အခွန်တံဆိပ်ခေါင်းများကို သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းအလိုက် ဝယ်ယူနိုင်ကြောင်းနှင့်

လိုင်စင်ရ တံဆိပ်ခေါင်းရောင်းချသူအဖြစ် လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း

အသိပေးကြေညာချက်

    ၁။  ပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံး အခွန်တံဆိပ်ခေါင်းများကို အသုံးပြုရန်လိုအပ်ချိန်တွင် လွယ်ကူစွာ ဝယ်ယူရရှိရေးအတွက် အောက်ပါနေရာများတွင် သက်ဆိုင်ရာဥပဒေများနှင့်အညီ ရောင်းချပေး လျက်ရှိပါသည်-

                   (က)    နေပြည်တော် ဗဟိုအရောင်းကောင်တာ (ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန ရုံးချုပ်) ရုံးအမှတ်(၄၆)၊ နေပြည်တော်၊

                   (ခ)     ရန်ကုန်ဗဟိုအရောင်းကောင်တာ၊ ၃၆-လမ်း (အလယ်ဘလောက်)၊ ကျောက်တံတား မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့၊

                   (ဂ)     မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးရှိ မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံးများ

                  (ဃ)    မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးရှိ လိုင်စင်ရတံဆိပ်ခေါင်းရောင်းချသူ (၃၅၁) ဦး။

၂။   ယခုအခါ အဖွဲ့အစည်းအလိုက် တံဆိပ်ခေါင်းဝယ်ယူလိုကြောင်း တင်ပြမှုများရှိနေခြင်း ကြောင့် တံဆိပ်ခေါင်းဝယ်ယူလိုသူ အဖွဲ့အစည်းများအား အောက်ပါအချက်အလက်များ တင်ပြစေ၍ ဝယ်ယူခွင့် ပြုမည် ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်-               

   (က)     တံဆိပ်ခေါင်းဝယ်ယူလိုကြောင်း သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း တာဝန်ခံ၏ ကိုယ်တိုင်ရေး လျှောက်လွှာ၊ (  တာဝန်ခံအရာရှိ၊ နေပြည်တော်ဗဟိုအရောင်းကောင်တာ၊ ရုံးအမှတ်(၄၆)၊နေပြည်တော်(သို့မဟုတ်) တာဝန်ခံအရာရှိ၊ ရန်ကုန်ဗဟိုအရောင်းကောင်တာ၊ ၃၆-လမ်း(အလယ်ဘလောက်)၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့သို့ လိပ်မူလျှောက်ထားရပါမည်။)

               (ခ)     တံဆိပ်ခေါင်းအသုံးပြုမည့် သူများ၏ အမည်၊ အဖအမည်၊ တံဆိပ်ခေါင်းတန်ဖိုး၊ ဝယ်ယူသည့်ကိစ္စ အကြောင်းအရင်းတို့ကို ရုံးခွန်နှင့်တံဆိပ်ခေါင်းခွန် ခွဲခြားစာရင်း ပြုစုပေးရန်၊

               (ဂ)     အထက်အပိုဒ် (ခ) စာရင်းပါ ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ ကိုယ်စားဝယ်ယူခြင်းဖြစ်ပါကြောင်းနှင့် ရုံးခွန် အက်ဥပဒေပုဒ်မ ၃၄ ပုဒ်မခွဲ (၃) ပါပြဌာန်းချက်၊ မြန်မာနိုင်ငံတံဆိပ်ခေါင်း အက်ဥပဒေပုဒ်မ ၆၉ ပါပြဌာန်းချက်များကို သိရှိပါကြောင်း ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံချက်၊

    ၃။      ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနအနေဖြင့် လက်ရှိကာလတွင် လိုင်စင်ရတံဆိပ်ခေါင်းရောင်းချ သူများကို မြို့နယ်အဆင့်အလိုက် သတ်မှတ်အရေအတွက်နှင့်အညီ  လိုင်စင်ထုတ်ပေးထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ယခုအခါ လိုင်စင်ရတံဆိပ်ခေါင်းရောင်းချသူများအား အရေအတွက်ကန့်သတ်ခြင်း မရှိဘဲ အရည်အချင်း စိစစ်၍ ခန့်ထားမည်ဖြစ်ပါသဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါအချက်များနှင့် ပြည့်စုံသော လိုင်စင်ရတံဆိပ်ခေါင်းရောင်းချခွင့်လိုင်စင် ရရှိလိုသူများ အနေဖြင့် မိမိ၏ အမည်၊ အသက်၊ အဖအမည်၊ မှတ်ပုံတင်အမှတ်၊ နေရပ်လိပ်စာနှင့် တံဆိပ်ခေါင်းရောင်းချမည့်နေရာ သို့မဟုတ် ဆိုင်၏လိပ်စာတို့ကို ဖော်ပြ၍ သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံးသို့(၃၁--၂၀၁၈)ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထားလျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်-

(က)    ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ရမည်၊

(ခ)     ပြစ်မှုကင်းရှင်းသူဖြစ်ရမည်၊

(ဂ)     ပဋိညာဉ်အက်ဥပဒေအရ ပဋိညာဉ်ပြုလုပ်ရန်အရည်အချင်းရှိသူ ဖြစ်ရမည်၊

(ဃ)    အနည်းဆုံးအခြေခံပညာအထက်တန်းအဆင့် အောင်မြင်ပြီးသူ ဖြစ်ရမည်၊

(င)     အသက် (၁၈) နှစ်ပြည့်ပြီး၊ (၆၀) နှစ်ထက် မကျော်လွန်သူ ဖြစ်ရမည်၊

(စ)     ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်၍ ကိုယ်တိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။

၄။      မရှင်းလင်းသည့်အချက်များကို သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး (သို့မဟုတ်) အခွန်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုရုံး (နေပြည်တော်) ရုံးအမှတ်၊ ၄၆ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၊ ဖုန်းနံပါတ်- ၀၆၇-၃၄၃၀၅၃၃ ၊ ၀၆၇-၃၄၃၀၅၂၂၊ (သို့မဟုတ်) အခွန်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုရုံး (ရန်ကုန်)  အမှတ် ၅၉/၆၁ ၊ မြေညီထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ဖုန်းနံပါတ်-   ၀၁-၃၇၈၃၇၀၊      ၀၁-၃၇၈၃၇၂၊ (သို့မဟုတ်)အခွန်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုရုံး(မန္တလေး) ၆၅ လမ်း၊ ၂၂ x ၂၃ လမ်းကြား၊ ဖုန်းနံပါတ် - ၀၂-၄၀၃၀၁၉၂ သို့ မေးမြန်း စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။

 

ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန