စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန

(၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မေလ   ၁၀  ရက်)

ဝင်ငွေခွန်ကြေညာလွှာ/ လစာနှစ်ချုပ်ကြေညာလွှာ/ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်နှစ်ချုပ်ကြေညာလွှာ တင်သွင်းရန် (ဒုတိယအကြိမ်)နှိုးဆော်ခြင်း

၁။      ဝင်ငွေကြေညာလွှာ

(က)    ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဧပြီလ ၁ ရက်မှ ၂၀၁၉ ခုနှစ် မတ်လ ၃၁ ရက်အထိဖြစ်သည့် နှစ်တစ်နှစ်အတွင်း ရရှိသော ဝင်ငွေအပေါ် ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေအရ အခွန်စည်းကြပ်မှုခံယူမည့် ကုမ္ပဏီ၊ အစုစပ်လုပ်ငန်းနှင့် ဖက်စပ်လုပ်ငန်း၊ သမဝါယမအသင်း၊ ယင်းအသင်းနှင့် စုပေါင်းလယ်ယာအဖွဲ့များ၊ တစ်ဦးချင်းပုဂ္ဂိုလ် (လစာခေါင်းစဉ်မှ ဝင်ငွေသာ ရရှိသူမပါ) တစ်ဦးချင်းပုဂ္ဂိုလ်တို့ စုပေါင်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်း၊ တည်ဆဲဥပဒေ တစ်ရပ်ရပ်အရ မှတ်ပုံတင်၍ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်း (သို့မဟုတ်) အသင်း အဖွဲ့တို့သည် ထိုနှစ်အတွက် မြတ်စွန်းငွေရှိသည်ဖြစ်စေ၊ မရှိသည်ဖြစ်စေ ဝင်ငွေ ကြေညာလွှာကို ပြည့်စုံစွာဖြည့်စွက်၍ ဝင်ငွေကြေညာလွှာ၏ မှတ်ချက်တွင် ဖော်ပြ ထားသည့် လက်မှတ်ရေးထိုးခွင့်ရှိသူမှ  လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး (သို့မဟုတ်) အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်းများဆိုင်ရာ အခွန်ရုံး (၂)၊ (၃)သို့ လူကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ၊ စာတိုက်မှ မှတ်ပုံတင်ချောစာဖြင့်ဖြစ်စေ ပေးပို့နိုင်ပါသည်။ လူကိုယ်တိုင်ပေးပို့ခြင်းဖြစ်ပါက ကြေညာလွှာလက်ခံရရှိကြောင်း လက်ခံဖြတ်ပိုင်းကို သက်ဆိုင်ရာရုံးမှ ပြန်လည်တောင်းခံထားရန် အသိပေးနှိုးဆော်အပ်ပါသည်။

 (ခ)    အခွန်ထမ်းကြီးများဆိုင်ရာအခွန်ရုံးနှင့် အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်းများဆိုင်ရာ အခွန် ရုံး(၁)ရှိ အခွန်ထမ်းများမှအပ ကျန်အခွန်ထမ်းများ၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ဝင်ငွေခွန်စည်းမျဉ်းများအရ ထားရှိရမည့်စာရင်းများအပါအဝင်ဖြစ်သော သက်ဆိုင်ရာနှစ်အတွက် စာရင်းရှင်းတမ်းတစ်စောင်ကို ဝင်ငွေကြေညာလွှာနှင့် ပူးတွဲတင်ပြရန် လိုအပ်ပါသည်။

(ဂ)    အခွန်ထမ်းကြီးများဆိုင်ရာအခွန်ရုံးနှင့် အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်းများဆိုင်ရာအခွန် ရုံး(၁)ရှိ အခွန်ထမ်းများအနေဖြင့် ကိုယ်တိုင်အခွန်တွက်ချက်စည်းကြပ်၍ ဝင်ငွေကြေညာလွှာများကို အခွန်ထမ်းကြီးများဆိုင်ရာအခွန်ရုံးနှင့် အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်းများဆိုင်ရာအခွန်ရုံး(၁)သို့ လူကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ၊ စာတိုက်မှ မှတ်ပုံတင်ချောစာဖြင့်ဖြစ်စေ ပေးပို့နိုင်ပါသည်။ ဝင်ငွေကြေညာလွှာတင်သွင်းရာတွင် ကြေညာလွှာ၌ ဖော်ပြပါရှိသော ညွှန်ကြားချက်များကို သေချာစွာဖတ်ရှုလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်ပြီး နှစ်ချုပ်ရှင်းတမ်း တင်သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

(ဃ)    ဝင်ငွေကြေညာလွှာအား သတ်မှတ်ရက်အတွင်းတင်သွင်းရန် ပျက်ကွက်ပါက ပေးဆောင်ရမည့်အခွန်အပြင် ယင်းအခွန်၏ တစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းထက်မပိုသောငွေကို ဒဏ်ငွေအဖြစ် ပေးဆောင်ရပါမည်။

၂။       လစာနှစ်ချုပ် ကြေညာလွှာ

(က)    နှစ်တစ်နှစ်အတွင်း လစာခေါင်းစဉ်တစ်မျိုးတည်းမှသာ ဝင်ငွေရရှိသူများသည် တစ်ဦးချင်း ဝင်ငွေကြေညာလွှာပေးပို့ရန် မလိုအပ်ပါ။

(ခ)     သို့ရာတွင် အလုပ်ရှင်သည် မိမိဝန်ထမ်းများအတွက် လစာနှစ်ချုပ်စာရင်းကို သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံးသို့ ပေးပို့ရန်လိုအပ်ပါသည်။

၃။      ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်နှစ်ချုပ် ကြေညာလွှာ

(က)    ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဧပြီလ ၁ ရက်မှ ၂၀၁၉ ခုနှစ် မတ်လ ၃၁ ရက်နေ့အထိ ဖြစ်သည့်  နှစ်တစ်နှစ်အတွင်း ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပဒေအရ  ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်စည်းကြပ် ထိုက်သည့် ရောင်းရငွေ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုရငွေရရှိသည့် စည်ပင်သာယာရေး အဖွဲ့၊ သမဝါယမအသင်း၊ တစ်ဦးချင်းပုဂ္ဂိုလ်၊ တစ်ဦးချင်းပုဂ္ဂိုလ်များစုပေါင်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်း (သို့မဟုတ်)အသင်း၊ ကုမ္ပဏီ၊ အစုစပ်လုပ်ငန်းနှင့် ဖက်စပ်လုပ်ငန်းများအပါအဝင် (နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းများမှအပ) မည်သူမဆို အောက်ဖော်ပြပါ ဆောင်ရွက်မှုများအတွက် နှစ်ချုပ်ကုန်ရောင်းကြေညာလွှာ (သို့မဟုတ်) နှစ်ချုပ်ဝန်ဆောင်မှုကြေညာလွှာကို ပြည့်စုံမှန်ကန်စွာ ဖြည့်စွက်၍ ကြေညာလွှာတွင် ဖော်ပြထားသည့် ရှင်းလင်းချက်ပါအတိုင်း လက်မှတ်ရေးထိုးခွင့် ရှိသူက လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး (သို့မဟုတ်) အခွန်ထမ်းကြီးများဆိုင်ရာအခွန်ရုံး၊ (သို့မဟုတ်) အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်းများ ဆိုင်ရာအခွန်ရုံး (၁)၊ (၂)၊ (၃) သို့ လူကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ၊ စာတိုက်မှ မှတ်ပုံတင်ချောစာဖြင့်ဖြစ်စေ ပေးပို့နိုင်ပါသည်။ လူကိုယ်တိုင်ပေးပို့ခြင်းဖြစ်ပါက ကြေညာလွှာ လက်ခံရရှိကြောင်း ဖြတ်ပိုင်းကို သက်ဆိုင်ရာရုံးမှ  ပြန်လည်တောင်းခံထားရန် အသိပေးနှိုးဆော်အပ်ပါသည် -

          (၁)     ပြည်တွင်း၌ ကုန်စည်ထုတ်လုပ်ရောင်းချခြင်း၊

          (၂)      ကုန်စည်တင်သွင်းခြင်း၊

          (၃)     ကုန်သွယ်မှုဆောင်ရွက်ခြင်း၊

          (၄)     ဝန်ဆောင်မှုဆောင်ရွက်ခြင်း။

(ခ)     လုံလောက်သောအကြောင်းမရှိဘဲ သတ်မှတ်ထားသော အချိန်အတွင်း ကြေညာလွှာတင်သွင်းရန် ပျက်ကွက်ပါက စည်းကြပ်မှုအရ ကျသင့်အခွန်၏တစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်း နှင့်ညီမျှသောငွေကို  ဒဏ်ငွေအဖြစ် ပေးဆောင်ရပါမည်။

၄။      တင်သွင်းရမည့်နောက်ဆုံးရက်        

      ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ (၁) ရက် (တနင်္လာနေ့)

     (မှတ်ချက်။     သက်ဆိုင်ရာဥပဒေအရ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနတွင် ကြေညာလွှာ တင်သွင်းရမည့် နောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်သော (၃၀-၆-၂၀၁၉) ရက်သည် တနင်္ဂနွေနေ့ ရုံးပိတ်ရက် ဖြစ်ပါသဖြင့် ကာလစည်းကမ်းသတ် အက်ဥပဒေပုဒ်မ ၄ အရ ရုံးပြန်ဖွင့်သော နေ့ရက်ကို သတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။)

၅။      ကြေညာလွှာပုံစံရယူရန်       

  ဆိုင်ရာမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး (သို့မဟုတ်) အခွန်ထမ်းကြီးများဆိုင်ရာအခွန်ရုံး (သို့မဟုတ်) အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်းများဆိုင်ရာအခွန်ရုံး (၁)၊(၂)၊(၃)တို့တွင် အခမဲ့ရယူနိုင်သည့်အပြင် ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၏ Website ဖြစ်သည့် https://www.irdmyanmar.gov.mm  မှလည်း ရယူနိုင်ပါသည်။

၆။      စုံစမ်းရန်

   မရှင်းလင်းသည့်အချက်များကို အခွန်ထမ်းကြီးများဆိုင်ရာအခွန်ရုံး (သို့မဟုတ်) အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်းများဆိုင်ရာအခွန်ရုံး (၁)၊ (၂)၊ (၃) (သို့မဟုတ်)  ဆိုင်ရာမြို့နယ်အခွန်ဦးစီး ဌာနမှူးရုံး(သို့မဟုတ်) အခွန်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုရုံး (နေပြည်တော်) ရုံးအမှတ်၊ ၄၆ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၊ ဖုန်းနံပါတ်- ၀၆၇-၃၄၃၀၅၃၃ ၊ ၀၆၇-၃၄၃၀၅၂၂၊ (သို့မဟုတ်) အခွန်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုရုံး (ရန်ကုန်) အမှတ် ၅၉/၆၁ ၊ မြေညီထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ဖုန်းနံပါတ်- ၀၁-၃၇၈၃၇၀၊ ၀၁-၃၇၈၃၇၂၊ (သို့မဟုတ်) အခွန်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုရုံး(မန္တလေး) ၆၅ လမ်း၊ ၂၂ x ၂၃ လမ်းကြား၊ ဖုန်းနံပါတ် - ၀၂-၄၀၃၀၁၉၂ သို့ မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါသည်။

ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန