စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန

(၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၁ ရက်)

လက်ကိုင်ဖုန်းဟန်းဆက် (Handset) နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ရောင်းချသည့် အရောင်းပြေစာအပေါ်တွင် အခွန်အမှတ်တံဆိပ်ကပ်နှိပ်ရောင်းချစေရေးကိစ္စ

  • ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် စည်းမျဉ်းများ၏ စည်းမျဉ်း ၄၀၊ စည်းမျဉ်းခွဲ(က)၊ စည်းမျဉ်းခွဲငယ် (၃) တွင် အခွန်အမှတ်တံဆိပ်ကပ်နှိပ်ထားသည့် ပြေစာဖြင့် ရောင်းရငွေ (သို့မဟုတ်) ဝန်ဆောင်မှုရငွေနှင့်အတူ ကျသင့်အခွန်ကို ကုန်စည်ဝယ်ယူသူထံမှ တစ်ပါတည်း ကောက်ခံရမည်ဟု ပြဋ္ဌာန်းထားပါသည်။
  • အဆိုပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်နှင့်အညီ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်သည် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် စည်းမျဉ်းများ၏ စည်းမျဉ်း ၄၀၊ စည်းမျဉ်းခွဲ (ခ) ပါ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံး၍ လက်ကိုင်ဖုန်းဟန်းဆက် (Handset)နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ရောင်းချရာတွင် ပစ္စည်းတန်ဖိုးနှင့်အတူ ကျသင့်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ကို အခွန်အမှတ်တံဆိပ်ကပ်နှိပ်ထားသည့် ပြေစာဖြင့် ရောင်းချခြင်းဆိုင်ရာ နည်းလမ်းများကို ထုတ်ပြန်သတ်မှတ်ထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
  • ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနအနေဖြင့် စားသောက်ဆိုင်၊ ဟိုတယ်၊ တည်းခိုခန်း၊ ရွှေဆိုင်များ၊ ရုပ်သံဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအား ၎င်းတို့ထုတ်ပေးလိုက်သည့် ပြေစာအပေါ်တွင် ဝယ်ယူသုံးစွဲသူများက ပေးဆောင်လိုက်သည့်အခွန်ကို အခွန်အမှတ်တံဆိပ် ကပ်နှိပ်ခြင်းအားဖြင့် အခွန်အပြည့်အဝကောက်ခံပေးသွင်းကြောင်း သိရှိနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်စေလျက်ရှိပါသည်။ ၎င်းလုပ်ငန်းများအပြင် လက်ကိုင်ဖုန်းဟန်းဆက် (Handset)နှင့် ဆက်စပ်အပိုပစ္စည်းများ တင်သွင်းရောင်းချသူများ၊ အရောင်းဆိုင်များမှ လက်ကိုင်ဖုန်းဟန်းဆက် (Handset)နှင့် ဆက်စပ်အပိုပစ္စည်းများ ရောင်းချသည့် အရောင်းပြေစာ အပေါ်တွင် အခွန်အမှတ်တံဆိပ် ကပ်နှိပ်ရောင်းချခြင်းကို ၁-၆-၂၀၁၉ ရက်နေ့မှ စတင်၍ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။
  • လက်ကိုင်ဖုန်းဟန်းဆက် (Handset)နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူသူ မိဘပြည်သူများအနေဖြင့် အဆိုပါပစ္စည်းများ ဝယ်ယူခြင်းအတွက် ကျသင့်သော စုစုပေါင်းတန်ဖိုး အပေါ်တွင် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ၅ ရာခိုင်နှုန်း ကျသင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ယခုလက်ရှိကာလတွင် လက်ကိုင်ဖုန်းဟန်းဆက် (Handset)နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူသူသို့ ထုတ်ပေးမည့်ပြေစာတွင် ကပ်နှိပ်မည့် အခွန်အမှတ်တံဆိပ် Commercial Tax Stamp Label များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

                          

  • လက်ကိုင်ဖုန်းဟန်းဆက် (Handset)နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူသူမိဘပြည်သူများအနေဖြင့် ကျသင့်အခွန်နှင့်ညီမျှသော အခွန်အမှတ်တံဆိပ်ကပ်နှိပ်ထားသော ပြေစာများတောင်းယူကြပါရန်နှင့် အခွန်အမှတ်တံဆိပ်ကပ်နှိပ်ထားခြင်းမရှိသော ပြေစာများ၊ (အမှတ်တံဆိပ်သည် ငါးဆယ်ကျပ်တန် အနည်းဆုံးဖြစ်ပါသဖြင့် အခွန် ကျပ်ငါးဆယ် အောက် တန်ဖိုးအတွက် အခွန်အမှတ်တံဆိပ် လျော့နည်းခြင်းမှအပ) ကျသင့်အခွန်နှင့်ညီမျှသော အခွန်အမှတ်တံဆိပ် ကပ်နှိပ်ထားခြင်းမရှိသော ပြေစာများ ထုတ်ပေးပါက နီးစပ်ရာအခွန်ရုံးများသို့ တိုင်ကြားနိုင်ပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။

ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန