ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန
ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန

ရုံးအကူ/စာပို့(ဝင်ပေါက်)ရာထူးနေရာများအတွက်
ရေးဖြေအောင်မြင်သူများစာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း
( ၁၃၇၉ ခုနှစ် ၊ ပြာသိုလပြည့်ကျော်    ၂    ရက် )
( ၂၀၁၈  ခုနှစ်၊  ဇန်နဝါရီလ     ၁၈    ရက် )

၁။    စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသည့် လစာနှုန်းကျပ် (၁၂၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၃၀၀၀၀) ရရှိသော ရုံးအကူ/စာပို့ (ဝင်ပေါက်) ရာထူး နေရာများအတွက် အရည်အချင်း စစ်ရေးဖြေ စာမေးပွဲအား ၈-၁၂-၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ရေးဖြေအောင်မြင်သူ (၄၅) ဦး၏ ခုံအမှတ်များအား အောက်ပါအတိုင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်သည် -

    ၃၊ ၁၃၊ ၁၅၊ ၃၂၊ ၆၁၊ ၆၂၊ ၆၈၊ ၇၂၊ ၇၃၊ ၈၁၊ ၁၀၀၊ ၁၀၅၊ ၁၃၂၊ ၁၃၆၊ ၁၄၁၊ ၂၀၄၊ ၂၂၃၊ ၂၃၀၊ ၂၆၇၊ ၂၆၈၊ ၂၇၅၊ ၂၈၀၊ ၃၁၉၊ ၃၂၀၊ ၃၅၀၊ ၃၅၁၊ ၃၅၂၊ ၄၁၁၊ ၄၁၂၊ ၄၁၉၊ ၄၄၂၊ ၄၄၅၊ ၄၄၆၊ ၅၀၁၊ ၅၂၉၊ ၅၃၀၊ ၅၃၂၊ ၅၆၂၊ ၅၆၃၊ ၅၆၈၊ ၅၈၄၊ ၅၈၈၊ ၆၁၀၊ ၆၁၆၊ ၆၅၀။

၂။    အရည်အချင်းစစ် ရေးဖြေ အောင်မြင်သူများအား ( ၃၁- ၁- ၂၀၁၈ ) ရက်နေ့တွင် လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်း နှင့် ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်မ ှုစစ်ဆေးခြင်းများ ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ရာ စီမံရေးရာဌာနခွဲ၊ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီး ဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၄၆)၊ နေပြည်တော် (ရုံးချုပ်) သို့ အောက်ပါ စာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူ ( ၃၀- ၁- ၂၀၁၈ ) ရက်နေ့ ရုံးချိန်အတွင်း အချိန်မီ သတင်းပေးပို့ရမည် ဖြစ်ပါသည် -

    (က)    နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား(မူရင်း/မိတ္တူ)
    (ခ )    တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း အောင်လက်မှတ်နှင့် ဘွဲ့ရလက်မှတ်(မူရင်း/မိတ္တူ)
    (ဂ )    ဒေသန္တရကျန်းမာရေးအဖွဲ့၏ ကျန်းမာကြောင်း ဆေးထောက်ခံချက် (မူရင်း)

၃။    လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်မှု စစ်ဆေးခံရန် လာရောက်သူများသည် အောက်ပါ အတိုင်း ဝတ်ဆင်လာရမည် -

    (က)    အမျိုးသားများ ( လည်ကတုံးအင်္ကျီအဖြူနှင့် ပုဆိုး ဝတ်ဆင်လာရန် )
    (ခ )    အမျိုးသမီးများ ( မြန်မာဆန်ဆန် ဝတ်ဆင်လာရန် )
၄။    ရွေးချယ်ခံရသူများစာရင်းအား နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာများ၌ ထည့်သွင်း ကြော်ငြာပေးသွားမည့်အပြင် ရွေးချယ်ခံရသူများအား တယ်လီဖုန်း/ အကြောင်းကြားစာ တို့ဖြင့် ဆက်သွယ် အကြောင်းကြားသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန