နေပြည်တော် ဇန်နဝါရီ  ၁၆

   ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနအနေဖြင့် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ် ဒီဇင်ဘာလကုန်အထိ အခွန်အရပ်ရပ်ကောက်ခံရရှိမှု စုစုပေါင်းမှာ ကျပ် ၁၃၆၉.၉၅၈ ဘီလီယံဖြစ်သဖြင့် လျာထားချက်၏ ၂၂.၁၀%ကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ ကောက်ခံရရှိမှုတွင် နိုင်ငံပိုင်ကဏ္ဍမှ ကျပ် ၂၈၇.၈၃၈ ဘီလီယံ၊ သမဝါယမကဏ္ဍမှ ကျပ် ၀.၅၃၇ ဘီလီယံနှင့် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍမှ ကျပ် ၁၀၈၁.၅၈၃ ဘီလီယံပါဝင်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။

   ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ် ဒီဇင်ဘာလကုန်အထိ အခွန်တစ်မျိုးခြင်း ကောက်ခံရရှိမှု အခြေအနေမှာ ဝင်ငွေခွန် ကျပ် ၅၉၅.၂၇၄ ဘီလီယံ၊ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ကျပ် ၄၆၂.၀၁၉ ဘီလီယံ၊ အထူးကုန်စည်ခွန် ကျပ် ၂၇၀.၃၂၁ ဘီလီယံ၊ တံဆိပ်ခေါင်းခွန် ကျပ် ၁၄.၀၂၂ ဘီလီယံနှင့် အောင်ဘာလေသိန်းဆုခွန် ကျပ် ၂၈.၃၂၂ ဘီလီယံတို့ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။