နေပြည်တော် နိုဝင်ဘာ  ၁၉

          ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနအနေဖြင့် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ် အောက်တိုဘာလကုန်အထိ အခွန်အရပ်ရပ် ကောက်ခံရရှိမှု စုစုပေါင်းမှာ ကျပ် ၂၉၀.၀၃၇ ဘီလီယံ ဖြစ်သဖြင့် လျာထားချက်၏ ၄.၆၈% ကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ ကောက်ခံရရှိမှုတွင် နိုင်ငံပိုင်ကဏ္ဍမှ ကျပ် ၅၈.၇၆၀ ဘီလီယံ၊ သမဝါယမကဏ္ဍမှ ကျပ် ၀.၁၄၇ ဘီလီယံနှင့် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍမှ ကျပ် ၂၃၁.၁၃၀ ဘီလီယံပါဝင်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။

          ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်  အောက်တိုဘာလကုန်အထိ အခွန်တစ်မျိုးခြင်း ကောက်ခံရရှိမှု အခြေအနေမှာ ဝင်ငွေခွန် ကျပ် ၁၅၄.၀၄၇ ဘီလီယံ၊ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ကျပ် ၈၁.၆၅၀ ဘီလီယံ၊ အထူးကုန်စည်ခွန် ကျပ် ၄၀.၉၅၃ ဘီလီယံ၊ တံဆိပ်ခေါင်းခွန် ကျပ် ၃.၈၀၃ ဘီလီယံနှင့် အောင်ဘာလေသိန်းဆုခွန် ၉.၅၈၄ ဘီလီယံတို့ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။