နေပြည်တော် အောက်တိုဘာ  ၂၂

   ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနအနေဖြင့်  ၂၀၁၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ အခွန်အရပ်ရပ်ကောက်ခံရရှိမှု စုစုပေါင်းမှာ ကျပ်၂၅၉၆.၂၆၉ ဘီလီယံ ဖြစ်သဖြင့် လျာထားချက်၏ ၁၂၃.၆၃% ကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ ကောက်ခံရရှိမှုတွင် နိုင်ငံပိုင်ကဏ္ဍမှ ကျပ် ၄၉၇.၇၉၃ ဘီလီယံ၊ သမဝါယမကဏ္ဍမှ ကျပ် ၀.၅၂၆ ဘီလီယံနှင့် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍမှ ကျပ် ၂၀၉၇.၉၅၀ ဘီလီယံပါဝင်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။

   ၂၀၁၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ အခွန်တစ်မျိုးခြင်း ကောက်ခံရရှိမှု အခြေအနေမှာ ဝင်ငွေခွန် ကျပ် ၉၈၄.၇၇၀ ဘီလီယံ၊ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ကျပ် ၉၂၇.၀၁၁ ဘီလီယံ၊ အထူးကုန်စည်ခွန် ကျပ် ၆၀၄.၉၂၆ ဘီလီယံ၊ တံဆိပ်ခေါင်းခွန် ကျပ် ၂၉.၃၃၉ ဘီလီယံနှင့် အောင်ဘာလေသိန်းဆုခွန် ၅၀.၂၂၃ ဘီလီယံတို့ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။