စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန

ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနမှ အထူးကုန်စည်ဖြစ်သည့် (အရက်၊ စီးကရက်၊ ဝိုင်)

အမျိုးမျိုးအပေါ်တွင် ကပ်နှိပ်သည့်အမှတ်တံဆိပ်များကို အသိပေးကြေညာခြင်း

 

  • အထူးကုန်စည်များဖြစ်သည့်  အရက်၊ စီးကရက်၊ ဝိုင် အမျိုးမျိုးတို့အား သတ်မှတ်ထားသော အခွန်အမှတ်တံဆိပ် ကပ်နှိပ်ပြီး ရောင်းချရန်သတ်မှတ်ထားပါသည်။
  • အမှတ်တံဆိပ်ကပ်နှိပ်ခြင်းမရှိသည့် အထူးကုန်စည်များ၊ ကုန်စည်အတုများ၊ အမှတ်တံဆိပ်အတုများပြုလုပ်၍ အထူးကုန်စည်များအပေါ်တွင် ကပ်နှိပ်ရောင်းချကြောင်းသိရှိပါက ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနသို့ တိုင်ကြား နိုင်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါသည်။
  • ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနသည် အထူးကုန်စည်များအပေါ်ကပ်နှိပ်သည့် အခွန်အမှတ်တံဆိပ်များကို အထူး ကုန်စည်ထုတ်လုပ်သူထံသို့ QR Code ပါဝင်သောအမှတ်တံဆိပ်အပြင် QR Code (မပါ) သော အမှတ်တံဆိပ် (၂) မျိုးစလုံးကို ထုတ်ပေးထားပါသည်။
  • သို့ဖြစ်ပါ၍ ဈေးကွက်အတွင်းရောက်ရှိနေသော အထူးကုန်စည်များအပေါ်တွင် ကပ်နှိပ်ထားသော အခွန်အမှတ် တံဆိပ်များ အတု / အစစ် ခွဲခြားစိစစ်နိုင်ရန်အတွက် ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနမှ အထူးကုန်စည်ထုတ်လုပ်သူ များထံသို့ ထုတ်ပေးထားသော အမှတ်တံဆိပ်များအား သိရှိနိုင်ပါရန် ထုတ်ပြန်ကြေညာအပ်ပါသည်။

ပြည်တွင်းထုတ် အရက် (ဝီစကီ) ကုန်စည်ပေါ်တွင်ကပ်နှိပ်သည့် အခွန်အမှတ်တံဆိပ်

စဉ် QR Code မပါသည့် အခွန်အမှတ်တံဆိပ် QR Code ပါသည့် အခွန်အမှတ်တံဆိပ်
 

ပြည်တွင်းထုတ် အရက် (ဂျင်၊ ဘရန်ဒီ၊ အရက်ဖြူ၊ အရက်ဆီ) ကုန်စည်ပေါ်တွင်ကပ်နှိပ်သည့် အခွန်အမှတ်တံဆိပ်

စဉ် QR Code မပါသည့် အခွန်အမှတ်တံဆိပ် QR Code ပါသည့် အခွန်အမှတ်တံဆိပ်

ပြည်တွင်းထုတ် ဝိုင် နှင့် စီးကရက် ကုန်စည်ပေါ်တွင်ကပ်နှိပ်သည့် အခွန်အမှတ်တံဆိပ်

စဉ် ပြည်တွင်းထုတ် ဝိုင်ကုန်စည်ပေါ်တွင် ကပ်နှိပ်သည့်  အခွန်အမှတ်တံဆိပ် ပြည်တွင်းထုတ် စီးကရက်ကုန်စည်ပေါ်တွင် ကပ်နှိပ်သည့်  အခွန်အမှတ်တံဆိပ်