စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန

နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ ဝင်ငွေခွန်ကြေညာလွှာ/ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် နှစ်ချုပ်ကြေညာလွှာ တင်သွင်းရန် နှိုးဆော်ခြင်း

၁။      ဝင်ငွေကြေညာလွှာ

(က)  ဝင်ငွေခွန်စည်းမျဉ်း ၃၊ စည်းမျဉ်းခွဲ (ခ) ၌ ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၇ တွင် မည်သို့ပင်ရှိစေကာမူ နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းသည် သက်ဆိုင်ရာဝင်ငွေနှစ်အတွင်း နှစ်ချုပ်စာရင်းများ ပြုစုပြီးသည့်နေ့မှ ရက်ပေါင်းသုံးဆယ်အတွင်း ဝင်ငွေကြေညာလွှာကို သက်ဆိုင်ရာ အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးထံ ပေးပို့ရမည် ဟု ပြဋ္ဌာန်းထားပါသည်။         

(ခ)     ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဧပြီလ ၁ ရက်မှ ၂၀၁၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်အထိဖြစ်သည့် အခွန်နှစ်အတွင်းရရှိသော ဝင်ငွေအပေါ် ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေအရ အခွန်စည်းကြပ်မှုခံယူ ရမည့် နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတို့သည်  ထိုအခွန်နှစ်အတွက် မြတ်စွန်းငွေရှိသည် ဖြစ်စေ၊ မရှိသည်ဖြစ်စေ ဝင်ငွေကြေညာလွှာကို ပြည့်စုံစွာဖြည့်စွက်၍ ဝင်ငွေကြေညာလွှာ၏ မှတ်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည့် လက်မှတ်ရေးထိုးခွင့်ရှိသူမှ  လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အခွန်ထမ်းကြီးများဆိုင်ရာအခွန်ရုံးသို့ လူကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ၊ စာတိုက်မှ မှတ်ပုံတင် ချောစာဖြင့်ဖြစ်စေ ပေးပို့နိုင်ပါသည်။ လူကိုယ်တိုင်ပေးပို့ခြင်းဖြစ်ပါက ကြေညာလွှာ လက်ခံရရှိကြောင်း လက်ခံဖြတ်ပိုင်းကို သက်ဆိုင်ရာရုံးမှ ပြန်လည်တောင်းခံထားရန် အသိပေးနှိုးဆော်အပ်ပါသည်။

 (ဂ)    ဝင်ငွေကြေညာလွှာ တင်သွင်းရာတွင် ကြေညာလွှာ၌ ဖော်ပြပါရှိသော ညွှန်ကြားချက် များကို သေချာစွာ ဖတ်ရှုလိုက်နာ ဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်ပြီး နှစ်ချုပ်ရှင်းတမ်း တင်သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ

(ဃ)    ဝင်ငွေကြေညာလွှာအား သတ်မှတ်ရက်အတွင်း တင်သွင်းရန် ပျက်ကွက်ပါက ပေးဆောင်ရမည့်အခွန်အပြင် ယင်းအခွန်၏ တစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းထက်မပိုသောငွေကို ဒဏ်ငွေအဖြစ် ပေးဆောင်ရပါမည်။

၂။     ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်နှစ်ချုပ် ကြေညာလွှာ

(က)    ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဧပြီလ ၁ ရက်မှ ၂၀၁၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့အထိ ဖြစ်သည့် အခွန်နှစ်အတွင်း ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပဒေအရ  နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေး အဖွဲ့အစည်းများသည် အောက်ဖော်ပြပါ ဆောင်ရွက်မှုများအတွက် နှစ်ချုပ်ကုန်ရောင်း ကြေညာလွှာ (သို့မဟုတ်) နှစ်ချုပ်ဝန်ဆောင်မှု ကြေညာလွှာကို ပြည့်စုံမှန်ကန်စွာ ဖြည့်စွက်၍ ကြေညာလွှာတွင် ဖော်ပြထားသည့် ရှင်းလင်းချက်ပါအတိုင်း လက်မှတ် ရေးထိုးခွင့် ရှိသူက လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အခွန်ထမ်းကြီးများဆိုင်ရာအခွန်ရုံးသို့ လူကိုယ်တိုင် ဖြစ်စေ၊ စာတိုက်မှ မှတ်ပုံတင် ချောစာဖြင့်ဖြစ်စေ ပေးပို့နိုင်ပါသည်။ လူကိုယ်တိုင် ပေးပို့ခြင်းဖြစ်ပါက ကြေညာလွှာလက်ခံရရှိကြောင်း ဖြတ်ပိုင်းကို သက်ဆိုင်ရာရုံးမှ ပြန်လည်တောင်းခံထားရန် အသိပေးနှိုးဆော်အပ်ပါသည် -

          (၁)     ပြည်တွင်း၌ ကုန်စည်ထုတ်လုပ်ရောင်းချခြင်း၊

          (၂)     ကုန်စည်တင်သွင်းခြင်း၊

          (၃)     ကုန်သွယ်မှုဆောင်ရွက်ခြင်း၊

          (၄)     ဝန်ဆောင်မှုဆောင်ရွက်ခြင်း။

(ခ)     လုံလောက်သောအကြောင်းမရှိဘဲ သတ်မှတ်ထားသော အချိန်အတွင်း ကြေညာလွှာ တင်သွင်းရန် ပျက်ကွက်ပါက စည်းကြပ်မှုအရ ကျသင့်အခွန်၏တစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်း နှင့်ညီမျှသောငွေကို  ဒဏ်ငွေအဖြစ် ပေးဆောင်ရပါမည်။

၃။      တင်သွင်းရမည့်နောက်ဆုံးရက်

၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ (၂) ရက် (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့)

(မှတ်ချက်။  သက်ဆိုင်ရာဥပဒေအရ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနတွင် ကြေညာလွှာ တင်သွင်းရမည့် နောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်သော (၃၁-၁၂-၂၀၁၈) ရက်သည် နိုင်ငံတကာ နှစ်သစ်ကူးအကြိုနေ့ဖြစ်ပြီး (၁-၁-၂၀၁၉) ရက်သည် နိုင်ငံတကာ နှစ်သစ်ကူးနေ့ ရုံးပိတ်ရက်များဖြစ်ပါသဖြင့် ကာလစည်းကမ်းသတ် အက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၄ အရ ရုံးပြန်ဖွင့်သော နေ့ရက်ကို သတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။)

၄။      ကြေညာလွှာပုံစံရယူရန်  

အခွန်ထမ်းကြီးများဆိုင်ရာအခွန်ရုံးတို့တွင် အခမဲ့ရယူနိုင်သည့်အပြင် ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၏ Website ဖြစ်သည့် http://www.irdmyanmar.gov.mm  မှလည်းရယူနိုင်ပါသည်။

၅။      စုံစမ်းရန်

မရှင်းလင်းသည့်အချက်များကို အခွန်ထမ်းကြီးများဆိုင်ရာအခွန်ရုံး၊ ဖုန်းနံပါတ် ၀၁-၃၈၄၈၁၂၊ ၀၁-၃၈၄၇၉၇၊ ၀၁-၃၈၄၂၉၄ (သို့မဟုတ်) ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့၊  ရုံးအမှတ်၊ ၄၆ ပြည်တွင်းအခွန်များ ဦးစီးဌာန၊ ဖုန်းနံပါတ်- ၀၆၇-၄၃၀၅၃၃ ၊ ၀၆၇-၄၃၀၅၂၂၊ (သို့မဟုတ်) အခွန်ဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုရုံး (ရန်ကုန်) အမှတ် ၅၉/၆၁ ၊ မြေညီထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ကျောက်တံတား မြို့နယ်၊ ဖုန်းနံပါတ်- ၀၁-၃၇၈၃၇၀၊ ၀၁-၃၇၈၃၇၂၊ (သို့မဟုတ်)အခွန်ဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုရုံး (မန္တလေး)၆၅ လမ်း၊ ၂၂ x ၂၃ လမ်းကြား၊ ဖုန်းနံပါတ်၊ ၀၂-၄၀၃၀၁၉၂ သို့ မေးမြန်း စုံစမ်း နိုင်ပါသည်။

ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန