ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန

ရုံးအမှတ်(၄၆)၊ နေပြည်တော်

ဒုတိယဦးစီးမှူး (ဝင်ပေါက်) ရာထူးနေရာများအတွက် ရေးဖြေအောင်မြင်သူများစာရင်း ထုတ်ပြန်ခြင်းနှင့် လူတွေ့စစ်ဆေးမည့်ရက် ကြေညာခြင်း

( ၁၃၈၀ ပြည့်နှစ်၊ ပထမဝါဆိုလဆန်း ၆ ရက် ) ( ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၈ ရက် )

၁။ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသည့် ဒုတိယ ဦးစီးမှူး (လစာနှုန်းကျပ် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀)ရာထူး (၁၄၁) နေရာအတွက် ၁၉-၅-၂၀၁၈ ရက်နေ့နှင့် ၂၀-၅-၂၀၁၈ ရက်နေ့များတွင် အရည်အချင်းစစ်ရေးဖြေစာမေးပွဲကို ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ရေးဖြေအောင်မြင်သူ ( ၁၈၀ ) ဦး၏ ခုံအမှတ်များအား အောက်ပါအတိုင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်သည် - ၂၊ ၇၊ ၁၂၊ ၂၁၊ ၂၄၊ ၂၅၊ ၃၅၊ ၄၂၊ ၅၁၊ ၆၇၊ ၈၀၊ ၈၆၊ ၉၃၊ ၉၅၊ ၉၇၊ ၁၀၆၊ ၁၀၇၊ ၁၀၈၊ ၁၀၉၊ ၁၁၀၊ ၁၁၉၊ ၁၂၀၊ ၁၂၅၊ ၁၃၀၊ ၁၃၁၊ ၁၃၈၊ ၁၃၉၊ ၁၄၆၊ ၁၅၁၊ ၁၅၄၊ ၁၆၀၊ ၁၆၁၊ ၁၆၂၊ ၁၆၄၊ ၁၆၅၊ ၁၆၇၊ ၁၆၉၊ ၁၈၄၊ ၁၈၈၊ ၁၉၀၊ ၂၃၁၊ ၂၃၂၊ ၂၃၅၊ ၂၄၁၊ ၂၄၂၊ ၂၄၃၊ ၂၄၅၊ ၂၄၈၊ ၂၅၇၊ ၂၆၁၊ ၂၆၇၊ ၂၈၁၊ ၂၈၂၊ ၂၈၆၊ ၂၉၁၊ ၃၀၁၊ ၃၀၅၊ ၃၀၇၊ ၃၁၂၊ ၃၂၁၊ ၃၃၄၊ ၃၃၉၊ ၃၄၀၊ ၃၅၁၊ ၃၅၂၊ ၃၅၆၊ ၃၅၈၊ ၃၅၉၊ ၃၆၀၊ ၃၆၃၊ ၃၆၄၊ ၃၆၈၊ ၃၆၉၊ ၃၇၀၊ ၃၇၁၊ ၃၇၃၊ ၃၈၁၊ ၃၈၅၊ ၃၉၃၊ ၃၉၇၊ ၄၀၄၊ ၄၀၆၊ ၄၁၅၊ ၄၁၆၊ ၄၃၂၊ ၄၃၃၊ ၄၃၇၊ ၄၄၀၊ ၄၄၁၊ ၄၄၃၊ ၄၅၅၊ ၄၆၇၊ ၄၆၉၊ ၄၇၈၊ ၄၇၉၊ ၄၈၀၊ ၄၈၅၊ ၄၈၈၊ ၄၉၃၊ ၅၀၃၊ ၅၁၀၊ ၅၁၂၊ ၅၁၅၊ ၅၁၈၊ ၅၃၀၊ ၅၅၉၊ ၅၇၆၊ ၅၈၃၊ ၅၈၄၊ ၅၈၅၊ ၅၈၈၊ ၅၉၃၊ ၅၉၅၊ ၅၉၇၊ ၆၁၃၊ ၆၂၁၊ ၆၂၃၊ ၆၃၀၊ ၆၃၄၊ ၆၃၈၊ ၆၄၈၊ ၆၅၄၊ ၆၆၀၊ ၆၇၅၊ ၇၀၁၊ ၇၂၄၊ ၇၂၇၊ ၇၄၀၊ ၇၄၂၊ ၇၄၈၊ ၇၅၃၊ ၇၅၆၊ ၇၆၂၊ ၇၈၃၊ ၇၉၂၊ ၈၀၄၊ ၈၁၀၊ ၈၁၆၊ ၈၂၉၊ ၈၅၆၊ ၈၇၂၊ ၈၇၅၊ ၈၉၀၊ ၈၉၁၊ ၈၉၅၊ ၈၉၆၊ ၉၀၁၊ ၉၀၃၊ ၉၁၅၊ ၉၂၀၊ ၉၃၇၊ ၉၃၈၊ ၉၅၁၊ ၉၅၄၊ ၉၅၅၊ ၉၆၉၊ ၉၇၃၊ ၉၇၈၊ ၉၈၃၊ ၉၈၆၊ ၉၉၃၊ ၉၉၉၊ ၁၀၂၀၊ ၁၀၂၂၊ ၁၀၂၆၊ ၁၀၂၈၊ ၁၀၂၉၊ ၁၀၃၅၊ ၁၀၃၆၊ ၁၀၄၃၊ ၁၀၄၇၊ ၁၀၅၃၊ ၁၀၅၅၊ ၁၀၅၆၊ ၁၀၆၆၊ ၁၀၇၂၊ ၁၀၇၆၊ ၁၀၈၀၊ ၁၁၀၇၊ ၁၁၁၀။

၂။ အရည်အချင်းစစ်ရေးဖြေအောင်မြင်သူများအား ၂၆-၆-၂၀၁၈ ရက် (အင်္ဂါနေ့) နှင့် ၂၇-၆-၂၀၁၈ ရက် (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့) တို့တွင် လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်း ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ရာ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်)၊ ရုံးအမှတ် (၄၆) ၊ နေပြည်တော်သို့ အောက်ပါစာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူ ၂၅-၆-၂၀၁၈ ရက် (တနင်္လာနေ့) ရုံးချိန် အတွင်း အချိန်မီသတင်းပေးပို့ရမည်ဖြစ်ပါသည် -

(က) နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား(မူရင်း) နှင့် မိတ္တူ (၁) စောင်

( ခ) တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်လက်မှတ်(မူရင်း)၊ ဘွဲ့ရလက်မှတ်(မူရင်း) တို့နှင့် မိတ္တူ (၁) စောင်စီ

( ဂ) ဒေသန္တရကျန်းမာရေးအဖွဲ့၏ ကျန်းမာကြောင်း ဆေးထောက်ခံချက်(မူရင်း) နှင့် မိတ္တူ (၁) စောင်

(ဃ) အိမ်ထောင်စုလူဦးရေစာရင်း(မူရင်း) နှင့် မိတ္တူ (၁) စောင်

၃။ လူတွေ့စစ်ဆေးမှုခံယူရန် လာရောက်သူများသည် အောက်ပါအတိုင်း ဝတ်ဆင်လာရမည် -

(က) အမျိုးသားများ လည်ကတုံးအင်္ကျီအဖြူနှင့် ပုဆိုး

( ခ) အမျိုးသမီးများ မြန်မာဆန်ဆန် ဝတ်ဆင်လာရမည်

၄။ အဆိုပါရေးဖြေအောင်မြင်သူများစာရင်းအား ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်)၊ ရုံးအမှတ်(၄၆)၊ နေပြည်တော်တွင် ကြေညာပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။