ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန

ရုံးအမှတ်(၄၆)၊ နေပြည်တော်

ဒုတိယဦးစီးမှူး (ဝင်ပေါက်) ရာထူးနေရာများအတွက် ရွေးချယ်ခံရသူများစာရင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

( ၁၃၈၀ ပြည့်နှစ်၊ ပထမဝါဆိုလပြည့်ကျော် ၂ ရက် ) ( ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၉ ရက် )

၁။ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသည့် ဒုတိယ ဦးစီးမှူး (လစာနှုန်းကျပ် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) ရာထူး (၁၄၁) နေရာအတွက် အရည်အချင်းစစ် ရေးဖြေ အောင်မြင်သူများအား ၂၆-၆-၂၀၁၈ ရက် (အင်္ဂါနေ့) နှင့် ၂၇-၆-၂၀၁၈ ရက် (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့) တို့တွင် လူတွေ့ နှုတ်ဖြေစစ်ဆေးခြင်း ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ရွေးချယ်ခံရသူ (၁၄၁) ဦး၏ ခုံအမှတ်များအား အောက်ပါအတိုင်း ထုတ်ပြန် ကြေညာလိုက်သည် - ၂၊ ၇၊ ၁၂၊ ၂၄၊ ၂၅၊ ၄၂၊ ၅၁၊ ၆၇၊ ၈၀၊ ၉၃၊ ၉၅၊ ၉၇၊ ၁၀၇၊ ၁၀၈၊ ၁၀၉၊ ၁၂၅၊ ၁၃၀၊ ၁၃၁၊ ၁၃၈၊ ၁၃၉၊ ၁၅၄၊ ၁၆၁၊ ၁၆၄၊ ၁၆၅၊ ၁၆၇၊ ၁၆၉၊ ၁၈၄၊ ၁၈၈၊ ၁၉၀၊ ၂၃၁၊ ၂၃၂၊ ၂၃၅၊ ၂၄၁၊ ၂၄၂၊ ၂၄၃၊ ၂၄၅၊ ၂၄၈၊ ၂၅၇၊ ၂၆၁၊ ၂၆၇၊ ၂၈၁၊ ၂၈၂၊ ၂၉၁၊ ၃၀၅၊ ၃၀၇၊ ၃၁၂၊ ၃၂၁၊ ၃၃၄၊ ၃၃၉၊ ၃၄၀၊ ၃၅၁၊ ၃၅၂၊ ၃၅၆၊ ၃၅၈၊ ၃၅၉၊ ၃၆၀၊ ၃၆၃၊ ၃၆၄၊ ၃၇၁၊ ၃၇၃၊ ၃၈၁၊ ၃၈၅၊ ၃၉၃၊ ၄၀၄၊ ၄၀၆၊ ၄၁၅၊ ၄၄၁၊ ၄၄၃၊ ၄၆၇၊ ၄၆၉၊ ၄၇၈၊ ၄၇၉၊ ၄၈၀၊ ၄၈၅၊ ၄၈၈၊ ၄၉၃၊ ၅၁၀၊ ၅၁၂၊ ၅၁၈၊ ၅၅၉၊ ၅၈၃၊ ၅၈၄၊ ၅၈၅၊ ၅၈၈၊ ၅၉၃၊ ၅၉၅၊ ၆၁၃၊ ၆၂၁၊ ၆၂၃၊ ၆၃၀၊ ၆၃၄၊ ၆၃၈၊ ၆၄၈၊ ၆၅၄၊ ၆၆၀၊ ၇၀၁၊ ၇၂၄၊ ၇၂၇၊ ၇၄၀၊ ၇၄၂၊ ၇၄၈၊ ၇၅၆၊ ၇၆၂၊ ၇၈၃၊ ၇၉၂၊ ၈၀၄၊ ၈၁၀၊ ၈၁၆၊ ၈၂၉၊ ၈၅၆၊ ၈၇၂၊ ၈၇၅၊ ၈၉၀၊ ၈၉၁၊ ၈၉၅၊ ၈၉၆၊ ၉၀၁၊ ၉၁၅၊ ၉၃၇၊ ၉၅၄၊ ၉၅၅၊ ၉၆၉၊ ၉၇၃၊ ၉၇၈၊ ၉၈၃၊ ၉၈၆၊ ၉၉၃၊ ၉၉၉၊ ၁၀၂၀၊ ၁၀၂၂၊ ၁၀၂၆၊ ၁၀၂၉၊ ၁၀၃၆၊ ၁၀၄၃၊ ၁၀၅၃၊ ၁၀၅၅၊ ၁၀၆၆၊ ၁၀၇၆၊ ၁၀၈၀၊ ၁၁၀၇၊ ၁၁၁၀။

၂။ အဆိုပါ ရွေးချယ်ခံရသူများသည် ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၄၆)၊ နေပြည်တော် (ရုံးချုပ်)သို့ အောက်ပါစာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူ ( ၂ - ၇ - ၂၀၁၈ ) ရက်(တနင်္လာနေ့) နေ့လည် (၁၂ း ၀၀) အချိန်ထက် နောက်မကျစေဘဲ သတင်းပေးပို့ရမည်ဖြစ်ပါသည် - (က) နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား (မူရင်း) ( ခ) အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်ကတ်ပြား (မူရင်း) ( ဂ) အရွယ်အစား(၁ x ၁ ƒ) ရှိသော လိုင်စင်ဓါတ်ပုံ (၁၀) ပုံ

ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန

ရုံးအမှတ်(၄၆)၊ နေပြည်တော်၊ ဖုန်း- ၀၆၇-၄၃၀၀၂၁