စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန

(၂၀၁၉ ခုနှစ်ဧပြီလ ၁၃ ရက်)

ကြိုတင်ဝင်ငွေခွန် ကောက်ခံခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အသိပေးကြေညာချက်

  • ပြည်ပသို့ ပို့ကုန်တင်ပို့ခြင်းအတွက် တင်ပို့သည့် ကုန်စည်တန်ဖိုး၏ ၂% ကိုလည်းကောင်း၊ ပြည်တွင်းသို့ သွင်းကုန်တင်သွင်းခြင်းအတွက် သွင်းကုန်အပေါ် အကောက်ခွန်စည်းကြပ်တန်ဖိုး (Assessed Value) ၏ ၂% ကိုလည်းကောင်း ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ၄-၂-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၁၇/၂၀၁၆ နှင့်အညီ ဝင်ငွေနှစ်အတွင်း ကြိုတင်ဝင်ငွေခွန်အဖြစ် ကောက်ခံခဲ့ပါသည်။
  • သို့သော်လည်း အခွန်ထမ်းကိုယ်တိုင် စည်းကြပ်သည့်စနစ်ကျင့်သုံးသော အခွန်ထမ်းကြီးများဆိုင်ရာအခွန်ရုံးနှင့် အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်းများဆိုင်ရာအခွန်ရုံး (၁) တို့ရှိ အခွန်ထမ်းကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် အခွန်ဆိုင်ရာလိုက်နာမှု အားကောင်းလာပြီဖြစ်ခြင်းကြောင့် ယင်းကုမ္ပဏီများ၏ ပို့ကုန်တင်ပို့မှုအပေါ် ကြိုတင်ဝင်ငွေခွန် ၂% ကောက်ခံခြင်းအား ၂-၁-၂၀၁၈ ရက်နေ့တွင် စတင်အကျိုးသက်ရောက်သည့် စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၇/၂၀၁၈ ဖြင့် ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးခဲ့ပါသည်။
  • ယခုအခါ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းများ၌ လုပ်ငန်းရှင်အချို့သည် အခွန်သက်သာရေးအတွက် ပို့ကုန်တင်ပို့မှုအပေါ် ကြိုတင်ဝင်ငွေခွန်  ၂% ပေးသွင်းခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ရရှိထားသော အခွန်ထမ်းကြီးများဆိုင်ရာအခွန်ရုံးနှင့် အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်းများဆိုင်ရာအခွန်ရုံး (၁) တို့ရှိ ကုမ္ပဏီများကို အမည်ခံစေ၍ တင်ပို့လျက်ရှိသဖြင့် မညီမျှမှုများ ပေါ်ပေါက်လျက်ရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ယင်းကုမ္ပဏီများ၏ ပို့ကုန်တင်ပို့မှုအပေါ် ကြိုတင်ဝင်ငွေခွန် ၂% ပေးသွင်းခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်အား ပယ်ဖျက်ပြီး ၁-၅-၂၀၁၉ ရက်နေ့မှစ၍ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး၏ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၃၈/၂၀၁၉ နှင့်အညီ ပြန်လည်ကောက်ခံသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။
  • မရှင်းလင်းသည့်အချက်များကို ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့၊ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်-၄၆၊ နေပြည်တော် ဖုန်းနံပါတ်- ၀၆၇-၃၄၃၀၅၃၃ ၊ ၀၆၇-၃၄၃၀၅၂၂ သို့ မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါသည်။

ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန