• (၁၇-၈-၂၀၁၇)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော လေးမျက်နှာမြို့နယ် အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး၏ အခွန်ဆိုင်ရာ ပညာပေးရှင်းလင်းပွဲ မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

  • (၁၆-၆-၂၀၁၇)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော လပွတ္တာမြို့နယ် အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး၏ ရွှေဆိုင်လုပ်ငန်းရှင်များအား အခွန်ပညာပေး ရှင်းလင်းပွဲ မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

Pages