• ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
  စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန
  ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန

  ရုံးအကူ/စာပို့(ဝင်ပေါက်)ရာထူးနေရာများအတွက်
  ရေးဖြေအောင်မြင်သူများစာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း
  ( ၁၃၇၉ ခုနှစ် ၊ ပြာသိုလပြည့်ကျော်    ၂    ရက် )
  ( ၂၀၁၈  ခုနှစ်၊  ဇန်နဝါရီလ     ၁၈    ရက် )

  ၁။    စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသည့် လစာနှုန်းကျပ် (၁၂၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၃၀၀၀၀) ရရှိသော ရုံးအကူ/စာပို့ (ဝင်ပေါက်) ရာထူး နေရာများအတွက် အရည်အချင်း စစ်ရေးဖြေ စာမေးပွဲအား ၈-၁၂-၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ရေးဖြေအောင်မြင်သူ (၄၅) ဦး၏ ခုံအမှတ်များအား အောက်ပါအတိုင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်သည် -

 • ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
  စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန
  ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန
  ရုံးအကူ/စာပို့(ဝင်ပေါက်)ရာထူးနေရာများအတွက်
  ရေးဖြေအောင်မြင်သူများစာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း
  ( ၁၃၇၉ ခုနှစ် ၊ ပြာသိုလပြည့်ကျော်    ၂    ရက် )
  ( ၂၀၁၈  ခုနှစ်၊  ဇန်နဝါရီလ     ၁၈    ရက် )

  ၁။    စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသည့် လစာနှုန်းကျပ် (၁၂၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၃၀၀၀၀) ရရှိသော ရုံးအကူ/စာပို့ (ဝင်ပေါက်) ရာထူး နေရာများအတွက် အရည်အချင်း စစ်ရေးဖြေ စာမေးပွဲအား ၈-၁၂-၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ရေးဖြေအောင်မြင်သူ (၄၅) ဦး၏ ခုံအမှတ်များအား အောက်ပါအတိုင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်သည် -

 • (၂၇-၁-၂၀၁၈) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ပုသိမ်မြို့နယ် အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး၏အခွန်ဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းစဉ်များအား ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပွဲ မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

 • (၁၈-၁၂-၂၀၁၇)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော မအူပင်မြို့နယ် အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး၏အခွန်အမှတ်တံဆိပ် ကပ်နှိပ်ခြင်းဆိုင်ရာ ရှင်းလင်းပွဲ မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

 • (၁၅-၁၂-၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ပုသိမ်မြို့နယ် အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး၏ အခွန်ဆိုင်ရာ ပညာပေး ရှင်းလင်းပွဲ မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

 • (၈-၁၂-၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ဖျာပုံမြို့နယ် အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး၏ရွှေဆိုင်လုပ်ငန်းရှင်များအား အခွန်ပညာပေး ရှင်းလင်းပွဲ မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

 • (၂၀-၁၀-၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ငပုတောမြို့နယ် အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး၏ အခွန်ဆိုင်ရာ ပညာပေး ရှင်းလင်းပွဲ မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

Pages