အသိပေးကြေညာချက်

e-Government ဦးဆောင်ကော်မတီ၏ လမ်းညွှန်ချက်အရ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန Website ၏ Domain Name အား www.ird.gov.mm သို့ ပြောင်းလဲထားပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။

ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန website
www.ird.gov.mm