၇။ အခြားသိရှိရန်လိုအပ်သည့်အကြောင်းအရာများ(Other)
(က) လစာဝင်ငွေခွန်

- ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများ အနေဖြင့် လုပ်ခ/လစာပေး၍ ခန့်ထားသော ဝန်ထမ်းများအတွက်လစာ ဝင်ငွေခွန် ဖြတ်တောက်ပေးသွင်းရန် တာဝန်ရှိပါသည်။ (တစ်ဦးချင်းပုဂ္ဂိုလ် Individual ခေါင်းစဉ်ကြီးအောက်ရှိ၊ အခွန်ကျသင့်ခြင်း Taxation ခေါင်းစဉ်ငယ်။ Salary တွင် ဝင်ရောက် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။)   ( မိမိကျသင့်မည့်အခွန်ကို Tax Calculator link တွင် ဝင်ရောက် တွက်ချက် ခန့်မှန်းနိုင်ပါသည်။)
- လစာငွေထုတ်ပေးရန် တာဝန်ရှိသူသည် ထိုလစာငွေထုတ်ပေးချိန်၌ ထုတ်ပေး သည့်ငွေမှ ကျသင့်အခွန်ကို နုတ်ယူရမည်။ ထိုသို့နုတ်ယူရာတွင် သက်ဆိုင်သူ၏ နှစ်တစ်နှစ်အတွင်း လစာဝင်ငွေ စုစုပေါင်းမှ ကျသင့်သည့်အခွန်ကို (လစာ ဝင်ငွေခွန်နမူနာတွက်ချက်ပုံအတိုင်း) ခန့်မှန်းတွက်ချက်၍ အတတ်နိုင်ဆုံး အညီအမျှအရစ်များဖြင့် နုတ်ယူပြီး ပေးသွင်းရမည်။ လစဉ်ပေးသွင်းရမည့် ပုံစံမှာ ပတခ (ဝင)-၁၅ဖြစ်ပါသည်။    
- လစာနှစ်ချုပ်စာရင်းပုံစံ ပတခ(ဝင)-၁၆ ကိုမူ ဝင်ငွေနှစ်ကုန်ဆုံးပြီး သုံးလအတွင်း ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း၏ ပိုင်ရှင်က တင်သွင်းရမည် ဖြစ်ပါသည်။
(form ပုံစံများကို form & publication link တွင် download ပြုလုပ်၍ ရယူ နိုင်ပါသည်။)        

(ခ) Withholding Tax ဖြတ်တောက်ပေးသွင်းခြင်း

- အမိန့်ကြော်ငြာစာ ၅၁/၂၀၁၇ ပါညွှန်ကြားချက်အရ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင် သူများအနေဖြင့် ပစ္စည်းရောင်းချခြင်း၊ ပစ္စည်းအငှားချထားခြင်း၊ လုပ်ငန်းဆောင် ရွက်ခြင်း၊ ဝန်ဆောင်မှုဆောင်ရွက်ပေးခြင်းများအတွက် ငွေပေးချေသူက ပင်ရင်းမှ ဖြတ်တောက်၍ ဝင်ငွေခွန်ကြိုတင်ပေးဆောင်ခြင်းကို ငြင်းဆိုခြင်း မပြုရပါ။
(အမိန့်ကြော်ငြာစာ ၅၁/၂၀၁၇ ကို Laws & legislations link တွင် ဖော်ပြထား ပါသည်။)
(ဂ)    ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းရှင်အနေဖြင့် ပစ္စည်းငှားရမ်းခြင်းမှ ဝင်ငွေရရှိခြင်း၊ အခြေပစ္စည်း တစ်ခုခု ရောင်းချခြင်းမှမြတ်စွန်းငွေရရှိခြင်း၊ အခြေပစ္စည်းတစ်ခုခု ဝယ်ယူတည်ဆောက် ရာတွင် ဝင်ငွေရလမ်းတင်ပြနိုင်မှုမရှိသဖြင့် စည်းကြပ်မှုမှလွတ်ကင်းနေသောဝင်ငွေ ပေါ်ပေါက်ခြင်း များအတွက် တစ်ဦးခြင်းပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ် သီးခြားဝင်ငွေခွန် ပေးဆောင်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ((Individual တစ်ဦးခြင်းပုဂ္ဂိုလ်ခေါင်းစဉ် အောက်တွင် ဝင်ရောက် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။)