အခြားအကြောင်းအရာများ (Other)

(က) လစာဝင်ငွေခွန်

၁။    နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၊ အလုပ်ရုံ၊ စက်ရုံ၊ အစိုးရဌာနဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်းများအနက် တစ်နှစ် လစာဝင်ငွေ ၄၈ သိန်းကျော်ရရှိသည့် ဝန်ထမ်းများ၏လစာမှ လစာဝင်ငွေခွန်ကို ဖြတ်တောက် ပေးသွင်းရပါမည်။ (တစ်ဦးချင်းပုဂ္ဂိုလ်Individual ခေါင်းစဉ်ကြီး အောက်ရှိ၊ အခွန်ကျသင့်ခြင်း Taxation ခေါင်းစဉ်ငယ် Salaryတွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။) (ဝန်ထမ်း၏ကျသင့်မည့်အခွန်ကို Tax Calculator link တွင်ဝင်ရောက် တွက်ချက် ခန့်မှန်းနိုင်ပါသည်။)
၂။    လစာငွေထုတ်ပေးရန် တာဝန်ရှိသူသည် ထိုလစာငွေထုတ်ပေးချိန်၌ ထုတ်ပေးသည့်ငွေမှ ကျသင့် အခွန်ကိုနုတ်ယူရမည်။ထိုသို့နုတ်ယူရာတွင် သက်ဆိုင်သူ၏ နှစ်တစ်နှစ်အတွင်းလစာဝင်ငွေ စုစုပေါင်းမှ ကျသင့်သည့်အခွန်ကို(လစာဝင်ငွေခွန်နမူနာတွက်ချက်ပုံအတိုင်း) ခန့်မှန်းတွက်ချက်၍ အတတ်နိုင်ဆုံး အညီအမျှအရစ်များဖြင့် နုတ်ယူပြီးပေးသွင်းရမည်။ လစဉ်ပေးသွင်းရမည့်ပုံစံမှာပတခ (ဝင)-၁၅ ဖြစ်ပါ သည်။    
၃။    လစာနှစ်ချုပ်စာရင်းပုံစံ ပတခ (ဝင)-၁၆ကို မူ ဝင်ငွေနှစ်ကုန်ဆုံးပြီး သုံးလအတွင်း သက်ဆိုင်ရာ စက်ရုံ၊အလုပ်ရုံ ၊လုပ်ငန်းဌာန အကြီးအကဲကတင်သွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။
(form ပုံစံများကို  form & publication link တွင် download ပြုလုပ်၍ ရယူနိုင်ပါသည်။)        

(ခ) Withholding Tax ဖြတ်တောက်ပေးသွင်းခြင်း

    အမိန့်ကြော်ငြာစာ ၅၁/၂၀၁၇ ပါညွှန်ကြားချက်အရအစိုးရဌာနများအနေဖြင့်ပစ္စည်းဝယ်ယူခြင်း၊ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်စေခြင်း၊ ဝန်ဆောင်မှုရယူခြင်း ( လေလံ၊တင်ဒါ ) များအတွက် ငွေပေးချေချိန်တွင် ကြိုတင်ဝင်ငွေခွန် ၂% ဖြတ်တောက်၍ ပေးသွင်းရပါမည်။
( အမိန့်ကြော်ငြာစာ ၅၁/၂၀၁၇ ကို Laws & legislations link တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။)
(ဂ) လေလံတင်ဒါများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အခွန်ကျသင့်မှုများ

တံဆိပ်ခေါင်းခွန်

    အစိုးရဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းနှင့် လေလံတင်ဒါအောင်မြင်သည့်လုပ်ငန်းရှင်တို့ သဘောတူစာချုပ် ချုပ်ဆိုရာတွင် စာချုပ်ပါတန်ဖိုး၏ ၁% ( အများဆုံး ကျပ် ၁၅၀၀၀၀ထိ ) တံဆိပ်ခေါင်းခွန်ကို လေလံတင်ဒါအောင်မြင်သည့်လုပ်ငန်းရှင်က  ထမ်းဆောင်ရပါမည်။

ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်

    စာချုပ်တန်ဖိုးအရ ကျသင့်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ကို လေလံတင်ဒါအောင်မြင်သည့်လုပ်ငန်းရှင် အမည်ဖြင့်ပေးဆောင်ရမည်။ လုပ်ငန်းအပ်နှံသူအစိုးရဌာနအဖွဲ့အစည်းအမည်နှင့် လုပ်ငန်းအကြောင်းအရာ တို့ကို အဆိုပါငွေသွင်းချလန်တွင် ဖော်ပြရပါမည်။

ဝင်ငွေခွန်    

လုပ်ငန်းအပ်နှံသူ အစိုးရဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းက သဘောတူစာချုပ်အရ ငွေပေးချေချိန်များ တွင်  withholding   tax   (  ၂%  ) ကို လေလံတင်ဒါအောင်မြင်သည့်     လုပ်ငန်းရှင်အမည်ဖြင့်
ဖြတ်တောက် ပေးသွင်းရပါမည်။

တွက်ချက်ပုံ (နမူနာ)

အစိုးရလုပ်ငန်းဌာနက လေလံတင်ဒါအောင်မြင်သည့်လုပ်ငန်းရှင် သို့ပေးချေငွေ     = ၅,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ်
ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ၅% (၅၀,၀၀,၀၀၀ * ၅/၁၀၅ )                                 =      ၂၃၈,၀၉၅ ကျပ်
Withholding Tax (၅၀,၀၀,၀၀၀-၂၃၈၀၉၅)*၂%                                        =       ၉၅,၂၉၈ ကျပ်