မြေငှားရမ်းခြင်း၊ အဆောက်အအုံငှားရမ်းခြင်း၊ အခန်းငှားရမ်းခြင်းမှ ရငွေအပေါ် ကျသင့်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်နှင့် ဝင်ငွေခွန်တွက်ချက်ခြင်း

- ဘဏ္ဍာနှစ်တစ်နှစ်အတွင်း မြေငှားရမ်းခြင်း၊ အဆောက်အအုံငှားရမ်းခြင်း၊ အခန်းငှားရမ်းခြင်းမှ ရငွေ စုစုပေါင်းကျပ်သိန်း ၅၀၀ ကျော်လျှင် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ၅ ရာခိုင်နှုန်း ကျသင့်ပါမည်။( ၂၀၁၈ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏အခွန် အကောက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၄(င) )

- ထို့ပြင်စုစုပေါင်း ငှားရမ်းခရငွေအပေါ် ပုဒ်မ ၆ အရ သက်သာခွင့်များ နုတ်ပယ်ပြီး ကျန်ငွေ အပေါ်(၁၀ရာခိုင်နှုန်း)ဖြင့်သီးခြားဝင်ငွေခွန်ကျသင့်ပါမည်။      (Tax  Calculator  link တွင် ဝင်ရောက်တွက်ချက် ခန့်မှန်းနိုင်ပါသည်။)

- မြေငှားရမ်းခြင်း၊ အဆောက်အအုံငှားရမ်းခြင်း၊ အခန်းငှားရမ်းခြင်း ငှားရမ်းစာချုပ်တွင်မူ အောက်ပါအတိုင်း တံဆိပ်ခေါင်းခွန်ကပ်နှိပ် ထမ်းဆောင်ရ ပါမည်။( မြန်မာနိုင်ငံတံဆိပ်ခေါင်းအက်ဥပဒေဇယား ၁ အမှတ်စဉ် ၃၅ )

-    ငှားရမ်းကာလ ၁ နှစ်ထက်မပိုလျှင် (ငှားရမ်းခရငွေ၏ ၀.၅ ရာခိုင်နှုန်း)

-    ငှားရမ်းကာလ ၃ နှစ်ထက်မပိုလျှင် (ပျမ်းမျှငှားရမ်းခရငွေ၏ ၀.၅ ရာခိုင်နှုန်း)

-    ငှားရမ်းကာလ ၃ နှစ်ထက်ပိုလျှင် (ပျမ်းမျှငှားရမ်းခရငွေ၏ ၂ ရာခိုင်နှုန်း)

-    နှစ်ရှည်ငှားရမ်းခြင်းဖြစ်လျှင် (ပထမ ၁၀ နှစ်အတွက် ပေးရမည့်ငွေ၏ နှစ်စဉ်ပျမ်းမျှ ရငွေအပေါ် ၂ ရာခိုင်နှုန်း)

-    အငှားစာချုပ်မှာ ထာဝစဉ်ဖြစ်သည့်သဘောသက်ရောက်လျှင်(ပထမနှစ် ၅၀ အတွက် ပေးရမည့်ငှားရမ်းခငွေ၏    ၅ ပုံတစ်ပုံအပေါ် ၂ ရာခိုင်နှုန်း)

-    တံဆိပ်ခေါင်းခွန်ကို ငှားယူသူက ပေးဆောင်ရပါမည်။