၆။ အခွန်ကျသင့်ခြင်းနှင့် အခွန်တွက်ချက်ခန့်မှန်းခြင်း ( Taxation & calculation )
လစာဝင်ငွေခွန် တွက်ချက်ခြင်း

- နှစ်တစ်နှစ်အတွင်း လစာဝင်ငွေ ကျပ် ၄၈သိန်း အထက်ရရှိပါက အဆိုပါ စုစုပေါင်းဝင်ငွေမှ ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၆ အရ သက်သာခွင့်များကိုနုတ်ပယ်ပြီးနောက် ကျန်ငွေအပေါ် အောက်ပါ ဝင်ငွေအလွှာလိုက်နှုန်းထားအတိုင်း ဝင်ငွေခွန်ကျသင့်ပါမည်။ (၂၀၁၇ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု ၏အခွန်အကောက် ဥပဒေပုဒ်မ၁၉ (ဂ))

စည်းကြပ်ရန် ဝင်ငွေအလွှာ                    စည်းကြပ်ရန် ဝင်ငွေနှုန်း
စဉ်    မှ                            ထိ    
    ကျပ်                            ကျပ်    
(၁)    ၀                           ၂၀၀၀၀၀၀            ၀ ရာခိုင်နှုန်း
(၂)    ၂၀၀၀၀၀၁               ၅၀၀၀၀၀၀            ၅ ရာခိုင်နှုန်း
(၃)    ၅၀၀၀၀၀၁             ၁၀၀၀၀၀၀၀            ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း
(၄)    ၁၀၀၀၀၀၀၁             ၂၀၀၀၀၀၀၀            ၁၅ ရာခိုင်နှုန်း
(၅)    ၂၀၀၀၀၀၀၁             ၃၀၀၀၀၀၀၀            ၂၀ ရာခိုင်နှုန်း
(၆)    ၃၀၀၀၀၀၀၁ နှင့်အထက်                    ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း

(မိမိလစဉ်ကျသင့်မည့် လစာဝင်ငွေခွန်ကို Tax Calculator link တွင် ဝင်ရောက်တွက်ချက် ခန့်မှန်းနိုင် ပါသည်။)