၂။    ဝင်ငွေနှင့်တာဝန်။( Income & Obligation )

အခြေခံသမအသင်း၊ သမအသင်းစု၊ သမအသင်းစုချုပ်များ အနေဖြင့်
(က)    လုပ်ခ၊ လစာပေးခန့်ထားသော ဝန်ထမ်းများအတွက် လစာဝင်ငွေခွန်ကို ဖြတ်တောက် ပေးသွင်းရပါမည်။
( ခ )    စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်သည့် သမအသင်းများအနေဖြင့် ၎င်းတို့ လုပ်ကိုင် သည့် လုပ်ငန်းအမျိုးအစားအလိုက် သက်ဆိုင်ရာ အထူးကုန်စည်ခွန်၊ ကုန်သွယ်လုပ် ငန်းခွန်နှင့် ဝင်ငွေခွန် တို့ပေးဆောင်ရပါမည်။
( ဂ )    ပစ္စည်းဌားရမ်းခြင်းမှဝင်ငွေရရှိလျှင် ဝင်ငွေခွန်ပေးဆောင်ရပါမည်။
( ဃ)   အခြေပစ္စည်းရောင်းချခြင်းမှမြတ်စွန်းငွေရရှိလျှင် ဝင်ငွေခွန်ပေးဆောင်ရပါမည်။