သမဝါယမလုပ်ငန်းများ ( Co-operative )

၁။    သမဝါယမလုပ်ငန်း (Definition )
၁၉၉၂ခုနှစ် သမဝါယမအသင်းဥပဒေအရ ဖွဲ့စည်းထားသည့် သမဝါယမအသင်းများကို ဆိုလို ပါသည်။ ယင်းတွင် အခြေခံသမအသင်း၊ သမအသင်းစု၊ သမအသင်းစုချုပ်များ ပါဝင်ပါသည်။