၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၃၈၉ အရ နိုင္ငံသားတိုင္းသည္ ဥပေဒအရ ေပးေဆာင္ရမည့္ အခြန္အေကာက္မ်ားကို ေပးေဆာင္ရန္ တာဝန္ရွိသည္၊၊                          'ကမၻာေပၚတြင္ မည္သည့္အစိုးရမၽွ ေငြမရွိဘဲ တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာဝန္ကို ေဆာင္ရြက္မသြား နိုင္ေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ ကိုယ့္အစိုးရအား က်သင့္ေသာ အခြန္ဘ႑ာေငြမ်ားကို ၾကည္သာပ်ဴငွာစြာ ေပးေဆာင္ ျခင္းသည္ပင္ လြတ္လပ္ေသာ လူမ်ိဳးအျဖစ္ကို ထင္ရွားေစေသာ မွတ္ေက်ာက္ျဖစ္ေပသည္'ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းမွ အခြန္အေကာက္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ၂၁-၃-၁၉၄၇ ေန႔တြင္ မိန႔္ၾကားခဲ့သည္။                           နိုင္ငံတာဝန္ေက်ပြန္ဖို႔ေရး က်သင့္အခြန္မွန္မွန္ေပး     ၊၊     အခြန္ေဆာင္ထားနိုင္ငံသား ေလးစားသမွုတို႔ဂုဏ္ျပဳ     ၊၊     နိုင္ငံႀကီးသားပီသစြာ အခြန္ထမ္းေဆာင္တာ စားသုံးၿပီးက၊ ေျပစာျဖတ္ အခြန္ပါၿပီးမွတ္ ၊၊
အခြန္ထမ္းႀကီးမ်ားဆိုင္ရာအခြန္႐ုံးႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

အခြန္ထမ္းႀကီးမ်ားဆိုင္ရာအခြန္႐ုံးတြင္ ၁-၁-၂၀၁၅ ရက္ေန႔မွစတင္၍အခြန္ထမ္းႀကီးမ်ားအေန ျဖင့္ အခြန္ဆိုင္ရာေၾကညာလႊာမ်ားကို တင္သြင္းၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။ အခြန္ထမ္းႀကီးမ်ားဆိုင္ရာအခြန္႐ုံးတြင္၁-၁-၂၀၁၅ ရက္ေန႔မွစတင္၍အခြန္ထမ္းႀကီးမ်ားအေန ျဖင့္ ႀကိဳတင္ခြန္မ်ား ေပးသြင္းရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ေပးသြင္းနိုင္ရန္ပန္းဆိုးတန္းလမ္း၊ ေအာက္ဘေလာက္ရွိျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္(ဘဏ္ခြဲ-၂)တြင္ေငြထုတ္စာရင္းအမွတ္MD-010134 ျဖင့္ဖြင့္ လွစ္ထားရွိၿပီး အခြန္ထမ္းႀကီးမ်ားလြယ္ကူစြာေငြသြင္းနိုင္ရန္အတြက္ ဘဏ္တြင္ ဦးစီးအရာရွိတစ္ဦး ဦးစီးအဖြဲ႕ျဖင့္ “LTO ေငြသြင္းေကာင္တာ” သီးသန႔္ထားရွိ၍ ဝန္ေဆာင္မွု ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

More Detail
အခြန္ထမ္းႀကီးမ်ားဆိုင္ရာအခြန္႐ုံးမွ အခြန္ထမ္းႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ ေၾကညာလႊာတင္သြင္းရန္ ႏွိုးေဆာ္ အသိေပးျခင္း (File Your Tax Return In Time)

အခြန္ထမ္းႀကီးမ်ားဆိုင္ရာအခြန္႐ုံးမွ အခြန္ထမ္းႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ႏွစ္ခ်ဳပ္ေၾကညာလႊာ ႏွင့္ဝင္ေငြေၾကညာလႊာကို၂၀၁၅ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၃၀ရက္(အဂၤါ)ေနာက္ဆုံးထားတင္သြင္းရမည္ျဖစ္သျဖင့္အခ်ိန္မီ ေၾကညာလႊာတင္သြင္းရမည့္ေနာက္ဆုံးရက္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ႏွိုးေဆာ္ အသိေပးအပ္ပါသည္။

More Detail
အခြန္ေပးေဆာင္ရန္က်န္ရွိေနသည့္အခြန္ထမ္းမ်ားသိေစရန္ အသိေပးေၾကညာျခင္း

ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနတြင္တစ္ဦးခ်င္းပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ပုဂၢိဳလ္စုမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ားမွ ေပးေဆာင္ရန္ က်န္ရွိသည့္ ႏွစ္အဆက္ဆက္အခြန္မေျပက်န္ေငြမ်ားက်န္ရွိလ်က္ရွိပါသည္။ ယင္းအခြန္မေျပက်န္ေငြမ်ားကိုဥပေဒႏွင့္အညီေပးေဆာင္လာေစေရးအတြက္ အႀကိမ္ႀကိမ္စည္း႐ုံးႏွိုးေဆာ္ ၍ေကာက္ခံလ်က္ရွိေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာအခြန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ အခြန္မေျပက်န္ေငြမ်ား ေပးေဆာင္ရန္ ဆက္လက္ပ်က္ကြက္လ်က္ရွိပါသည္။အဆိုပါပ်က္ကြက္သူမ်ားအား သတ္မွတ္ေပးထားသည့္အခ်ိန္အတြင္း ေပးေဆာင္ျခင္းမရွိပါက တည္ဆဲဝင္ေငြခြန္ဥပေဒ၊ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ဥပေဒပုဒ္မမ်ားႏွင့္အညီတရားစြဲဆိုအေရးယူေဆာင္ရြက္ ျခင္းမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။သို႔ျဖစ္ပါ၍ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနသို႔ေပးေဆာင္ရန္အခြန္ေႂကြးက်န္ရွိသည့္အခြန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္သတ္မွတ္ရက္အတြင္းမပ်က္မကြက္လာေရာက္ေပးေဆာင္ပါရန္ႏွင့္ဆက္လက္ပ်က္ကြက္ပါက တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအရ ဆက္လက္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္းအသိေပးေၾကညာအပ္ပါ သည္။

More Detail
အလယ္အလတ္အခြန္ထမ္းမ်ားဆိုင္ရာအခြန္႐ုံး(၂)မွ ၂၀၁၅-၁၆ စည္းၾကပ္ႏွစ္အတြက္ႏွစ္ခ်ဳပ္ဝင္ေငြေၾကျငာလႊာအခ်ိန္မီမတင္သူမ်ားစာရင္းကိုထုတ္ျပန္ေၾကျငာျခင္း

အလယ္အလတ္အခြန္ထမ္းမ်ားဆိုင္ရာအခြန္႐ုံး(၂)မွ ၂၀၁၅-၁၆ စည္းၾကပ္ႏွစ္အတြက္ႏွစ္ခ်ဳပ္ဝင္ေငြေၾကျငာလႊာအခ်ိန္မီမတင္သူမ်ားစာရင္းကိုထုတ္ျပန္ေၾကျငာျခင္း ကုမၸဏီမ်ားအနက္မွ ၂၀၁၅-၁၆ စည္းၾကပ္ႏွစ္အတြက္ႏွစ္ခ်ဳပ္ေၾကျငာလႊာအခ်ိန္မီတင္သြင္းရန္ ပ်က္ကြက္ေနသည့္ ကုမၸဏီ ၉၃၅၇ခု၏ အမည္စာရင္းကို ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန၊ အလယ္အလတ္အခြန္ထမ္းမ်ားဆိုင္ရာ အခြန္႐ုံး(၂)မွထုတ္ျပန္ေၾကျငာထားပါသည္။ အဆိုပါကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ႏွစ္ခ်ဳပ္ေၾကျငာလႊာမ်ား အျမန္ဆုံး လာေရာက္တင္သြင္းရန္ ႏွိုးေဆာ္အသိေပးအပ္ပါသည္။ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္ကိုအေသးစိတ္သိရွိလိုပါက Download (Tax Form) တြင္ရယူနိုင္ပါသည္။

More Detail
လစာဝင္ေငြခြန္ေပးေဆာင္ၾကရန္ အသိေပးႏွိုးေဆာ္ျခင္း

လစာဝင္ေငြခြန္ေပးေဆာင္ၾကရန္ အသိေပးႏွိုးေဆာ္ျခင္းဝင္ေငြခြန္ဥပေဒတြင္ “လစာ၊ လုပ္ခ၊ ႏွစ္စဥ္ေၾကး၊ ပင္စင္၊ ဂ႐ုဏာေၾကးႏွင့္ လစာ/လုပ္ခအစား သို႔မဟုတ္ ယင္းတို႔အျပင္ ထပ္ေဆာင္းရရွိသည့္ အခေၾကးေငြ၊ ေကာ္မရွင္၊ အက်ိဳးခံစားခြင့္” တို႔အတြက္ လစာေခါင္းစဥ္ျဖင့္ အခြန္ထမ္းေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားပါသည္။ ထို႔အျပင္ အထက္ပါ လစာဝင္ေငြခြန္ကို “တစ္ဦးတစ္ေယာက္ပိုင္ လုပ္ငန္းျဖစ္လၽွင္ ပိုင္ရွင္ ကိုယ္တိုင္ကလည္းေကာင္း၊ ပုဂၢိဳလ္စုပိုင္ျဖစ္လၽွင္ ထိုပုဂၢိဳလ္စုကလည္းေကာင္း၊ အစိုးရ သို႔မဟုတ္ ေဒသ ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္လၽွင္ ေငြထုတ္ေပးရန္ တာဝန္ရွိသူ စီမံခန္႔ခြဲေရးဝန္ထမ္းကလည္းေကာင္း တာဝန္ယူ၍ က်သင့္အခြန္ကို ႏုတ္ယူေပးသြင္းရန္” ျဖစ္ေၾကာင္း သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားပါသည္။ ယခုအခါ ကုမၸဏီလုပ္ငန္း၊ စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံ၊ စာသင္ေက်ာင္း၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာ သင္ေက်ာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ရွိေသာ္လည္း လစာဝင္ေငြခြန္ေပးသြင္းမွု အားနည္းေနေၾကာင္း စိစစ္ေတြ႕ရွိ ရပါသည္။ ဝင္ေငြခြန္ဥပေဒတြင္ လစာဝင္ေငြခြန္ ႏုတ္ယူေပးသြင္းရမည့္ ပုဂၢိဳလ္၊ လစာႏွစ္ခ်ဳပ္တင္သြင္း ရမည့္ ပုဂၢိဳလ္တို႔ကို သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည့္အျပင္ ျပစ္မွုႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကိုပါ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္း ထားသျဖင့္ ပ်က္ကြက္သူမ်ားသည္ တည္ဆဲဝင္ေငြခြန္ဥပေဒအရ အျပစ္ရွိလာမည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန၏ www.irdmyanmar.gov.mm တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ဇယားပုံစံအား ကူးယူ၍ စုစုေပါင္းဝင္ေငြ က်ပ္ ၂၀ သိန္း ေက်ာ္ေသာ ဝန္ထမ္း မ်ား၏ သက္ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖည့္သြင္းၿပီး မိမိ႐ုံးခ်ဳပ္တည္ရွိရာ ၿမိဳ႕နယ္အခြန္ဦးစီးဌာနမွူး ႐ုံးမ်ားသို႔ အျမန္ဆုံး ဆက္သြယ္ေပးပို႔ၾကပါရန္ အသိေပးႏွိုးေဆာ္အပ္ပါသည္။ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

More Detail
တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ထမ္းေဆာင္ၾကရန္အသိေပးႏွိုးေဆာ္ခ်က္

တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ထမ္းေဆာင္ၾကရန္အသိေပးႏွိုးေဆာ္ခ်က္ ၁။ မိဘျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ အစိုးရဌာနမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း ၊ ပုဂၢလိကအခ်င္းခ်င္းၾကားတြင္လည္း ေကာင္း တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ထိုက္တန္သည့္စာခ်ဳပ္စာတန္းမ်ားကိုခ်ဳပ္ဆိုရာတြင္စာခ်ဳပ္မခ်ဳပ္ဆိုမီျဖစ္ေစ၊ခ်ဳပ္ဆို သည့္အခါ၌ျဖစ္ေစတံဆိပ္ေခါင္းခြန္ထမ္းေဆာင္ရမည္ဟု ျမန္မာနိုင္ငံတံဆိပ္ေခါင္းအပ္ဥပေဒတြင္ ျပဌာန္းပါ ရွိပါသည္။ ၂။ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ထိုက္သင့္သည့္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းေပၚတြင္ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ထမ္းေဆာင္ျခင္းမရွိလၽွင္ အဆိုပါစာခ်ဳပ္စာတမ္းကို သက္ေသခံအျဖစ္လက္ခံျခင္း၊မွတ္ပုံတင္ေပးျခင္း၊ မွန္ကန္ေၾကာင္းအသိမွတ္ျပဳ သက္ေသခံလက္မွတ္ေရးထိုးေပးျခင္းစသည္တို႔ကိုသက္ဆိုင္ရာဌာနတို႔ကေဆာင္ရြက္ေပးမည္မဟုတ္ပါ။ ၃။ စာခ်ဳပ္စာတမ္းတစ္စုံတစ္ရာေပၚတြင္ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ထမ္းေဆာင္မထားျခင္း သို႔မဟုတ္ ထိုက္သင့္ သည့္တံဆိပ္ေခါင္းပမာဏ အျပည့္အဝထမ္းေဆာင္ထားမွုမရွိျခင္းကိုစိစစ္ေတြ႕ရွိရလၽွင္ ထပ္မံထမ္းေဆာင္ရမည့္ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ပမာဏအျပင္ယင္း၏၁၀ဆႏွင့္ညီမၽွေသာေငြကို ဒဏ္ေငြအျဖစ္ေပးေဆာင္ၿပီးမွသာ ဥပေဒအရ ဆက္လက္အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၄။ ထိုက္သင့္သည့္တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ကို မည္သူကေပးေဆာင္ရမည္၊မည္သည့္စာခ်ဳပ္စာတမ္းအမ်ိဳးအစား အတြက္တံဆိပ္ေခါင္းခြန္မည္မၽွထမ္းေဆာင္ရမည္တို႔ကိုျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန၏အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ www.irdmyanmar.gov.mm တြင္လည္းေကာင္း၊ၿမိဳ႕နယ္အခြန္ဦးစီးဌာနမွူး႐ုံးအသီးသီးတြင္ လည္းေကာင္း ေမးျမန္းစုံစမ္းနိုင္ပါသည္။ ၅။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ မိမိတို႔၏ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ သက္ေသခိုင္မာေစေရးအတြက္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားအေပၚတြင္ ထိုက္သင့္သည့္ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ အျပည့္အဝထမ္းေဆာင္ေစေရး အေလးထား လိုက္နာေဆာင္ရြက္ၾကပါရန္အသိေပးႏွိုးေဆာ္အပ္ပါသည္။ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန

More Detail
eFiling
Online Filing Service

Online Payment


ေနာက္ဆုံးေၾကျငာခ်က္

ညႊန္ၾကားေရးမွူးခ်ဳပ္၏ ႏွုတ္ခြန္းဆက္လႊာ


      ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန၏၄၂ ႏွစ္ေျမာက္ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔အခါသမယ တြင္  ျမန္မာနိုင္ငံ၏ဘက္စုံဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္အခြန္တာ၀န္ေက်ပြန္စြာထမ္းေဆာင္
 
ခဲ့ၾကပါေသာအခြန္ထမ္းျပည္သူအေပါင္းကိုမွတ္တမ္းတင္  ဂုဏ္ျပဳအပ္ပါသည္။  က်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစေၾကာင္းႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား  ဆတက္တံပိုး
  ေအာင္ျမင္တိုးတက္ၾကပါေစေၾကာင္း  ဆုေတာင္းေမတၱာ ပို႔သအပ္ပါသည္-              ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန
                                                                       
                                                              ညြန္ၾကားေရးမွူးခ်ဳပ္ႏွင့္အရာထမ္းအမွုထမ္းမ်ား
 
                                                                                                                                                                                                 

                                                                              


                                                                                                                                               
                                                                                                                                                

Quick Download

Lottery Winning Prize

Advance Tax Invoice

Download Myanmar3

Visitor

111609
Visitor(s)
18
Online